Dipnot Kitap Kulubu
Dipnot ?yeleri Blake House bah?esinde

  BLAKE HOUSE K?TAP KUL?B?

                                                    D?PNOT K?TAP KUL?B?

 


Bug?n Bizim Olsun !
Eren Arcan

2001 y?l?ndan beri onbe? g?nde bir ?ar?ambalar? toplan?yoruz.. rolex replica watches Bu ?ar?amba g?nlerimiz hepimiz i?in ?ok de?erli. Hepimiz kendi programlar?m?z? bu toplant?da haz?r bulunmak ?zere yapar?z. Birer kad?n olarak her birimizin pek ?ok kimli?i var. Anne, e?, evl?t, baz?lar?m?z i?in b?y?kanne, ayr?ca meslek, sosyal, vatanda?l?k kimliklerimiz, ve bu kimliklerin getirdi?i sorunlar ve y?k?ml?l?klerimiz . ... Ama bu "k?ymetli" ?ar?amba g?nlerinde sorun ve sorumluluklar?m?z? kap?n?n d???nda b?rakarak k?lt?rel kimli?imizle kul?b?m?z?n s?cak dostluk ?emberine giriyoruz. Mottomuz "Bug?n bizim olsun !"

?nceleri Amerikan Koleji mezunlar? ile kurdu?umuz kul?b?m?z daha sonralar? okulumuz mezunu olmayan arkada?lar?m?zla da zenginle?ti. ?ye profilimiz ise k?rk ile doksan ya? aras?nda uzan?yor. Yar?m y?zy?l? a?k?n ya? fark? toplant?lar?m?zda s?f?rlan?yor.

Kurulu? y?l?m?z 2001'den bu yana, hem toplant?ya haz?rl?kl? gelmemiz i?in hem de birikimlerimizi kitapseverlerle payla?mak i?in http://www.dipnotkitap.net  adresinde Dipnot Kitap Kul?b? sitesini kurdum. Sitemizde 450'ye yak?n sayfam?z var. Okudu?umuz kitaplar hakk?ndaki bilgileri, ele?tirileri, yazarlar hakk?ndaki notlar?, kitab?n dahil oldu?u edeb? ak?mlar gibi bilgileri ve ayr?ca kendi yaz?lar?m?z? ve aktivitelerimizi bu sayfalarda topluyoruz. Ayr?ca haberle?mek i?in kulland???m?z bir de internet yaz??ma grubumuz var.

Amac?m?z "?yi Edebiyat" okumak. G?ncelden daha ?ok klasikle?mi? kitaplar? okumaya ?al???yoruz. G?ncelde ise kendini kan?tlam?? yazarlar? listemize al?yoruz.   Hepimiz ayn? kitab? okuyor ve toplant? g?n? o kitab? tart???yoruz. Bir ka? seneden beri ?? ayda bir ba?kan de?i?tiriyoruz.  B?ylece y?netimde ?okseslili?i sa?l?yoruz.

Toplant?lar?m?zda zaman zaman bilgisayar sunumlar? yap?yoruz, ayr?ca konuk a??rlamad???m?z g?nler ??leden sonralar? sat?n ald???m?z elden d??me bir projeksiyon makinesi ile film de izliyoruz.

Zaman zaman yaln?zca edebiyat odakl? de?il, m?zik gibi, resim gibi sanat?n di?er alanlar?n? da kapsayan konularda konuklar a??rl?yoruz. Say?n ?mer T?rke?, Sema Postac?o?lu, Ahmet B?ke,  ?ner Birkan, ?nal ?zi?, B?lent Somay, Y?lmaz Karakoyunlu, Prof ?adan G?koval?, ?smet Noonan, Mahmut Bilki, Ya?ar Aksoy, Hasan ?zk?l??, G?ven Turan, Halil Kaynarca ?mit Tarak?? Selnur ?arman de?erli konuklar?m?z aras?nda.. Ayr?ca Say?n Aysel ??rpanl?'n?n John Berger'in G?rme Bi?imleri ?zerine yapt???m?z sunuma katk?lar?. ile bilgisayar destekli "Anadolu Motifleri" ve Yirminci Y?zy?l ressamlar? "Bohemler" ?zerine yapt???m?z kendi sunumlar?m?z da, tad? dama??m?zda kalanlar aras?nda

Bu ba?lamda bizden bilgisini, eme?ini ve sabr?n? esirgemeyen Say?n Prof. Semiramis Ya?c?o?lu'na, Say?n H?lya Soy?ekerci'ye zaman zaman bizlerlere hem  edeb?, hem felsef? konular hem de kitap irdeleme teknikleri ile ilgili birikimini aktard??? i?in ??kranlar?m?z? sunuyoruz.  Ayr?ca Say?n Prof. Martina ?zkan'a da Alman edebiyat?, Say?n Prof. Benal ?nceer'e de psikolojik ??z?mlemeler konusundaki yard?mlar? i?in te?ekk?r ediyoruz. 

Dostluklar?n dolu dolu ya?and???, ayd?nl?k bir g?n?n sonunda, onbe? g?n sonra yeniden bulu?mak ?zere ayr?l?yoruz. Evet, onbe? g?nde bir, ?ar?ambalar? ger?ekten de "bizim g?n?m?z."   Sizler de b?yle bir dostluk ?emberi kurmak istiyorsan?z bizim gibi yap?n,

Siz de bir Kitap Kul?b? kurun !

Eren Arcan
dipnotkitapkulubu@gmail.com


?ule B?l?ko?lu :
"Her kitap ile yeni bir a??l?m ya??yoruz. Y?llar i?inde Afrika'ya a??ld?k orada ya?ayan insanlar ile b?t?nle?tik,  Filistin'i ve ?srail'i ayr? ayr? yazarlar?ndan dinledik, insanl?k dram?n? i?imizde hissettik. Rolex Replica Rus edebiyat? ile Rus toplumunun kad?n? ve erke?i ile tan??t?k, devrime tan?k olduk, toplumsal hayatlar?n?n i?inde pi?tik.  Japonya'ya uzand?k kad?n?n rol?n?n memleketimizde ki kad?n ile ?rt??t???n? g?rd?k. Amerika ya u?tuk ve b?y?k buhran d?nemine orada ya?arcas?na tan?k olduk. ?rlanda deyince Dublin demeyi, Dublin'in insanlar? i?in ne anlam ifade etti?ini, sokaklar?na, evlerin i?ine konuk olarak ??rendik. K?t?klerin nehirlerin ?zerinde ta??nd??? Norve? ormanlar?na dald?k, buzul ma?aralar?na sokulduk insan ve do?a etkile?imini karakterler ?zerinden ??rendik.   ?l?ml? olman?n ama ?l?ms?z gibi m?cadele etmenin evrensel travmas?n? hem kendi yazarlar?m?zdan hem d?nya yazarlar?nda dinledik. Ataerkil toplum i?inde kad?n?n varolma m?cadelesinin izini yine muhtelif co?rafyalarda s?rd?k.  Okuduk, tart??t?k, d???nd?k, konu?tuk.  Her yeni kitap bize b?y?k, b?y?k pencereler a??yor, sonsuz ufuklar sunuyor... 

?yi tart??malar !

 


Yazarlar?m?z

Kul?b?m?z?n bir di?er amac? da ?yelerimizi yazmaya te?vik etmektir.  Kul?b?m?z ?yelerinden  Eren Arcan, Semiramis Ya?c?o?lu, Y?cel Nural, ?ule B?l?ko?lu, Funda ?zsoy, Bahar Vardarl?, Ra?el Rakella Asal, Silvia Franko, H?lya Soy?ekerci'nin yaz?lar?n? sayfalar?m?z aras?nda bulacaks?n?z.  ?yelerimiz aras?nda kitaplar?  yay?mlanm?? yazarlar?m?z mevcut.

Bahar Vardarl?

Biz Kolejliyiz adl? ?zmir Amerikan Koleji d?k?manteri diyebilece?imiz an?lar?n? kapsayan ???nc? kitab?n? yay?mlad?. Daha ?nce ?e?me, ?e?me adl? kitab? yay?mlanan Bahar uzun s?re TRT radyolar?na serbest oyun yazarl??? yapt?. TRT kurumunun, Radyo Oyunlar? dal?nda a?t??? yar??malarda iki kez ikincilik ?d?l?, 2008 y?l?nda ise bir mansiyon ald?. "Su ile P?nar'?n Mektuplar?" isimli ?yk? kitab?, 1998 y?l?nda ?? Bankas? K?lt?r Yay?nlar? taraf?ndan bas?ld?.
Ra?el Rakella Asal

Rakella'n?n da yay?mlanm?? ?? kitab? mevcut. Picasso'nun Guernica tablosundan yola ??karak yazd???  Duyuyor musun Kalbim? adl? kitab?nda Asal ?spanya i? savas?n?n ac?lar?n? irdeler.Her?ey Eski Zaman D???nde Sanki, kitab?nda ise  I. ve II. D?nya Sava???n?n b?t?n zorluklar?n? ya?am?? anneannesi Ra?el Sabano?lu?nun ?zmir?de bir Yoksullar Evi kurmak ve ya?atmak i?in harcad??? insan?st? ?abay? yazar,Volga H?zn?,   Petersburg'dan ba?lay?p Moskova'ya kadar uzanan gezisinin  notlar?n? i?eren. Rus edebiyat?n?n ustalar?na sel?m g?nderen, Rus tarihinin sayfalar?n? aralayan ?iirsel bir yap?t.   Son kitab? Cecile ise 1939-1943 y?llar? aras?nda Var?ova?da ya?am?? Yahudi bir gen? k?z?n a?z?ndan anlat?l?yor.

H?lya Soy?ekerci

Yazarlara ve Yap?tlara Y?nelik Okumalaradl? kitab?nda H?lya Soy?ekerci  g?ncelerinden yola ??karak, edebiyat ve sanat ile ilgili ki?isel bilgilerini, d???ncelerini, g?r??lerini ?ok zarif bir ?iirsellik i?inde yaz?ya d?k?yor. H?lya'n?n ayr?ca kitap eklerinde ve dergilerde yay?mlanan denemeleri ve ?ok zarif ?yk?leri mevcut.

H?lya Soy?ekerci ayr?ca kitap ele?tirilerini toplad??? "Okuma Yolculuklar?" ve Mavi Harfler At?lyesi Okuma Notlar? adl? iki deneme kitab? daha yay?mlad?.

Eren Arcan (Site Sahibi)

Uzun seneler TRT'nin "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkas? Yar?n" ku?aklar?na oyunlar yazd?m.  Ev bilgisayarlar? ??kt???nda 1982 y?l?nda bir i?yeri a?arak k?z?m Senem Arcan ile birlikte ?al??maya ba?lad?k..Bilgisayar sat???, programc?l?k. k?rler i?in yaz?y? Braille'e ?eviren program yaparak ilk okul ?ocuklar?n?n ders kitaplar?n? ?retilmek ?zere Braille yaz?c?s? ile bast?k.  Bilgisayarla ?izgi filmler  yapt?k. TRT'ye ?ocuklar i?in bilgisayarla yar??malar haz?rlad?k.  Daha sonra da internette ilk Amerikan Koleji mezunlar sitesini kurdum. Kul?b?m?z?n sitesi olan  www.dipnotkitap.net   sitesini kurdum.  Halen kul?p sitesine yaz?lar  yaz?yor.   Dipnot Kitap Kul?b?n? ve sitesinini  y?netiyorm. 

Bize iletmek istedi?iniz bir notunuz varsa l?tfen Bize Yaz?n.
Facebook adresimiz
https://www.facebook.com/groups/dipnotkitapkulubu/

Bahar Vardarl?

Ne mutlu bana ki kitap kul?b? ?yesiyim! Ne okuyaca??m?, hangi kitab? se?ece?imi, okurken nelerin fark?nda olmam gerekti?ini, kitap ve yazar? hakk?nda yay?nlanan bilgileri ?nceden biliyorum. Kitap?? d?kkan?na girip de hangi kitab? alsam ?a?k?nl???n? ya?am?yorum art?k. Veya kom?umun be?endi?i kitab? okumuyorum... (Ayni ona yararl? gelen tansiyon hap?n? almad???m gibi.)

Benimle ayni bak?? a??s?nda olanlar?n, zevkine g?vendiklerimin, en ?nemlisi k?lt?r yap?m?z?n olu?turdu?u bir birlikteli?in sonucudur kitap kul?b?. Her ?ar?amba tart??aca??m bir kitapla Blake House'a ko?mak, yeni yorumlara, olumlu olumsuz ele?tirilere kulak vermek, bak?? a??lar?n?n ki?iden ki?iye fark?n? g?rmek; ve de en ?nemlisi sadece BEN?M G?R???M?N de?il, ba?kalar?n?n g?r??lerinin de ge?erli olabilece?ini kabullenmek...Tam bir ho?g?r? ortam?nda ya?amak!

Evet ?ar?amba sabahlar? ki?ili?imin p?r?zlerini t?rp?l?yorum, kendimi zenginle?tiriyorum, ruhumu besliyorum desem hi? de abartm?? olmam san?yorum.

Yaln?z bir sak?ncas? var bu tatl? ?ar?ambalar?n, g?zlerimin hipermetrobundaki art??...


Biz Kitap Tutkunlar?
Ra?el Rakella Asal

Dipnot diye bir kul?p ad? duydunuz mu? Veya Aliye Moral??n y?netimindeki kitap okuma grubundan. Duymam?? olabilirsiniz. Zarar yok.  Oysa Blake House?u kolejli olup da bilmeyeniniz yoktur. Yine kolejli dostlar?n?zdan duydu?unuza g?re Blake House?da zaman taa Blake House, biz kolejlilere kap?lar?n? a?t???ndan bu yana kesintisiz akarm??. Saatlerin, takvimlerin, g?ne?lerin, aylar?n engelline tak?lmadan; hi? t?kezlemeden. ?stelik eski-yeni, ge?mi?-gelecek gibi s?ra g?zeten kavramlar? silip s?p?rerek, tam bir e?itlikle akarm?? zaman. Bir ba?ka deyi?le, bu evde kaygan zaman, ?yle akarm?? ki, kimse zaman?n akt???n?n fark?na varmazm??. Neden mi? ??nk? herkes elden ele dola?an kitaplar?n, g?n?lden g?n?le dola?an yorumlar?n ard?nda bir tela?, bir ko?u i?indeymi?. Neden mi? ??nk? onlar Blake House?taki kitap okuma kul?b? ?yeleriymi?.

Hani her kitab?n ayr? zaman? olur ve her kitap kendi zaman?n? yarat?r derler ya. ??te bu kul?p ?yelerinin de kitap okuma g?nleri varm??. Kitaplar ne zaman gelmek isterlerse o zaman geliyorlarm??. ?yeler kendi takvimlerinden uygun tarihi se?iyorlar ve bu tarihi takvimlerine yap??t?r?yorlarm??. ?yelere sadece onlara uymak, oyunu onlar?n kurallar?na g?re oynamak kal?yormu?. Ve onlar?n kitaplara uzanan yolculu?u b?ylece ger?ekle?iyormu?.

Zamanda okumak, uzamda okumak, birka? boyutta, birka? katmanda okuma yaparlarm??. Okuman?n d?n?, bug?n?, yar?n? olmad???n? bilirlermi?. Bu okumalar ya?amla ?rt???rm??. Yaz?lanlar?n ?tesini okumak, sat?rlar?n aras?n? okumak, par?ay? okumak, b?t?n? okumak, b?t?nden par?ay? okumak, par?adan par?aya s??rayarak okumak gibi? b?ylesi bir okuma etkinli?i i?indelermi?.

??te ben b?yle bir kul?b?n ?yesiyim. Nas?l olmam ki! Okul y?llar?m?zda bize ??r?ngalamad?lar m? okuma zevkini? Her sene neydi Mrs. Blake?in bizden istedi?i? Unutmad?n?z de?il mi? Her yaz tatilinde yeni kitaplar okumam?z?? (book report) kitap incelemelerinimizi? An?msad?n?z de?il mi? ??te bizler bu a??lanm?? kitap okuma ruhumuzla b?yle bir okuma kul?b? olu?turduk. Hem de ?? tane. Evet, yanl?? okumad?n?z. ?? tanesi de kolejli mezunlar?m?z?n y?netiminde ilerliyor, g?zel ?zmir?imizde. Bunlardan ikisi Blake House?da Eren Arcan ve Aliye Moral??n y?netiminde, di?eri de G?niz G?rsoy Can??n Kedi K?lt?r Sanat Merkezinde. ?u an ?? okuma grubu faaliyetlerini s?rd?r?yorlar. Ama as?l atlamamam?z gereken ilk okuma grubunu olu?turanlardan s?z etmeliyim, onlar?n ?nc? ?al??malar?ndan. G?lg?n Eri?, rahmetli G?lden Ert?z, Aliye Moral ve G?niz G?rsoy Can?dan. Fikir onlardan geliyor ve ilk grup b?ylece kurulmu? oluyor. Daha sonra G?niz G?rsoy Can tam g?n ?al??ma hayat?na geri d?n?nce grubun y?netimini Eren Arcan??n devralmas?yla Eren gruba bir de isim koyuyor. ??te Dipnot Kitap Kul?b? b?yle olu?uyor. Eren Arcan?? tan?rs?n?z, o bir bilgisayar uzman?. O da bilgisayar?n nimetlerinden neden yararlanmayay?m diye d???n?yor. Gruba bir web sitesi olu?turuyor. Okunan kitaplar, kitap hakk?ndaki de?i?ik yorumlar, bizim yaz?lar?m?z gibi incelemeler web sitesinin kapsam?nda yer al?yor. Bilgisayarda gezinti yapmak isteyenler i?in adresi vereyim. ??yle www.dipnotkitap.net .

?sterseniz, ?imdi, bu birbirinden g?zel ?? kitap okuma kul?b? aras?nda ?yesi bulundu?um kitap kul?b?ndeki faaliyetlerini anlatay?m sizlere. Sizi k?skand?ray?m biraz. ??nk? b?yle masals? bir ortam? ya?amam?? olmak bir kay?pt?r bence. Niye size bunlar? balland?ra balland?ra anlat?yorum biliyor musunuz? ??nk? biz kitap okuma tutkunlar? olarak her toplant?m?zda ?Ah! Ke?ke bir kitap okuma grubu daha olu?sa!? diye y?re?imizin en derinlerinde g?zel d??ler kuruyoruz, siz kolejlilere. Siz de bu d???n pe?ine bir tak?l?n, kendi kul?b?n?z? olu?turun istiyoruz. Nas?l?sa Blake House?un kap?lar? hepimize a??k.

Asl?nda-bir?ok ?eyde oldu?u gibi- hepimizin bir kitap okuma zaman? var; kendili?inden olan, kendini dayatan ?beni oku, beni oku? diye direten? Kitaplar?n okunmas? ?yledir zaten. Hele bir kitap kurduysan?z, okuma yolculuklar?na yelken a?m??s?n?z demektir. Bazen, arkada?larla oturmu?, oradan buradan, ?undan bundan konu?urken, sohbet bir yerde durur, birden bir yerden okudu?unuz bir kitap ??kagelir. Kendini sohbetin oda??na yerle?tirir. E?er arkada?lar da sizin gibi kitap kurduysa ortal?kta pe? pe?e yorumlar dolan?r. G?l??meler, ?nlemler, hatta kahkahalar birbirine kar???r. Tersi de olabilir. Boyunlar b?k?l?r, h?z?n, ac?, i? ?ekmeler sarar ortal???; susulur? G?nl?k ya?amdan kopulur. S?z? edilen kitap, her ?eyi yok edip kendi egemenli?ini kurmu?tur. Art?k, d??ar?da ne olursa olsun, kitap hepinizi d???nd?r?r. Kitab? anlamaya ?al???rken, d???n?rken, okurken, hi? rahat edemezsiniz. Bir tedirginlik sarar hepinizi. Bu konudaki yorumlar? dinlerken kitapla bir ba? do?ar aran?zda. Zamanla de?i?ti?inizi de duyumsars?n?z. A??r, derinden bir de?i?medir bu. Bu de?i?me kaliteli okumalar do?rultusunda geli?ir. Size bir donanm??l?k kazand?r?r. Ama ta??mas? zor bir donanm??l?kt?r bu.

?nsan? par?alay?p par?alay?p toparlayan, da??t?p da??t?p sarsan okumalard?r bunlar. S?zgelimi, bir bilimcinin karma??k bir molek?l?n? inceleyece?i gibi ayr?nt?lar?yla incelemek istersiniz konuyu. Kimi g?nler elinizde tornavida, karma??k bir makinenin i?ine dalan ustan?n veya veriler orman?nda keyifle dola?an bir bilimcinin tutumu ile her sat?r, her s?z? ciddi olarak incelenecektir, hi? ku?kunuz olmas?n. Ama? hep birlikte ayn? kitab? okumak onu yorumlamak ve de?erlendirmek olunca bir dalgan?n yahut bir bulut k?mesinin kendine has co?kusuna yakla??rs?n?z. O muhte?em kaynakla ellerinizde ???ldayan bir evren bir nimet olur? ?yle derin, ?yle duru?

15 ?ubat.2011Bizim ??in Kitap Kul?b?n?n Anlam?
Aliye Moral

Evet, on be? g?nde bir toplanan bu grup bir kitap kul?b?nden ?tedir. Arkada?l?kt?r, karde?liktir. ?z?nt? ve sevin?leri payla?makt?r. Beraber duyulan bir ?fkedir, bazen de ortak bir h?zne b?r?n?r. Toplant? biter fakat geli?in tersine gitmek pek o kadar kolay olmaz, Herkes biraz daha kalmak ister. Gidenler gitmek zorunda kald?klar? i?in ayr?l?rlar. Ayr?l?rken bile ak?llar? gelecek on be? g?nk? ?ar?amba?dad?r


http://www.dipnotkitap.net
Sitemiz i?in ipu?lar?

ayra? Ama?lar?m?zdan biri de yay?mlad???m?z bilgilerle ziyaret?ilerimizin kitap se?imlerine yard?mc? olabilmektir.  Okudu?umuz kitaplar?n bir listesini ve kitap sayfalar?n?n linklerini Kitap Tan?t?mlar? sayfam?zda bulabilirsiniz.

ayra? Kul?b?m?zde ?yelerimizi yaz? yazmaya da te?vik etmek istiyoruz.  Sayfalar?m?zda "Bizim Yaz?lar?m?z" olarak belirtilen kitap yorumlar? ?yelerimiz taraf?ndan yaz?lmaktad?r.  Bizim  Yaz?lar?m?z  sayfas?nda  yaz?lar?m?z?n d?k?m?n? bulabilirsiniz.

ayra? Bizimle birlikte okuyan sanal ?yelerimizin bizi izleyebilmeleri i?in okuma program?m?z?  ?al??ma Takvimimiz b?l?m?nde yay?ml?yoruz.
 Sanal olarak ?al??malar?m?za kat?lmak isterseniz bu sayfadan program?m?zdaki kitaplar? izleyebilirsiniz.

ayra? Bug?ne kadar okudu?umuz kitaplar Okuduklar?m?z sayfas?nda.

ayra?Y?llara G?re Kitaplar?m?z Hakk?nda K?sa Bilgiler b?l?m?nde son yedi y?lda okudu?umuz kitaplara ait k?sa bilgileri var..

ayra? Neleri Ger?ekle?tirdik sayfam?zda kul?b?m?z?n aktivitelerini ?zetliyoruz.

ayra? Bize bir not atmak veya ziyaret?ilerimizin bize yazd?klar?n? g?rmek isterseniz l?tfen Bize Yaz?n sayfam?za gidiniz.

ayra? Okurlar?m?zdan gelen mektuplar i?in  bize yazd?klar?n?z sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz.

ayra? ??in ?akas? sayfam?zda ise kendi kendimizle dalga ge?iyoruz.

ayra? Kitap Kul?b?m sayfam?zda arkada?lar?m?z?n duygu ve d???nceleri yer al?yor

ayra? ?imdi Ne Okuyal?m? 1.Sayfa 2. Sayfa ?leriki tarihlerde okuyabilece?imiz kitaplar? bir havuzda topluyoruz.  Kitap se?imlerimizi yaparken bu birikimden yararlan?yoruz.

ayra? Norve? Kitap Kul?pleri, Le Monde' un En ?yi Y?z kitap listeleri ile kul?b?m?z?n "Yeni "Ba?layanlara" listesini g?rmek i?in l?tfen t?klay?n

 


 

     

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

cheap-replica-watches.wholesalemarine.net cheap replica watches