Dipnot Kitap Kul?b? okuma program?m?za al?nabilecek kitap ?nerileri
        ball.gif ANASAYFA ball.gif T?M? ball.gif ROMAN ball.gif ?YK? ball.gif DENEME ball.gif ???R ball.gif FELSEFE ball.gif TIYATRO
 


??MD? NE OKUYALIM,  ?NER?LER0

Ser?e Mary Doria Russell 416 S

Ser?e, bol ?d?ll? bir yap?t: ?lk yay?mland??? 1996 da Entertainment Weekly dergisi taraf?ndan y?l?n en iyi on kitab?ndan biri se?ildi. 1997 de ?ngiliz Bilimkurgu Yazarlar? Kurumu taraf?ndan En ?yi Roman ?d?l?ne lay?k g?r?ld?. S?ras?yla James Tiptree Jr., Arthur Clarke ve John W. Campbell edebiyat ?d?llerini de toplad?. ?yi bilimkurgunun iyi edebiyat oldu?unun ve bilimkurgunun yaln?zca ?zel tutkunlar? taraf?ndan de?il, b?t?n edebiyat okurlar?nca severek okunabilece?inin en yak?n tarihli kan?t?...

Her ?ey uzaydan gelen d?zensiz sinyalleri tarayan Arechibo radyo vericisindeki g?revlinin ?ark?y? fark etmesiyle ba?lad?. ?ark? Rakhat ad? verilen bir gezegenden geliyordu ve tek kelimeyle ola?an?st?yd?. Aralar?nda ?? cizvitin bulundu?u sekiz ki?ilik m?rettebattan olu?an Rakhat misyonunun yola koyulmas? fazla zaman almad?.

Cizvit bilim adamlar? dinleri yaymay? de?il, ??renmeye gidiyorlard?. Tanr?n?n ba?ka ?ocuklar?n? tan?mak ve sevmek i?in gidiyorlard?. Cizvitleri ke?fedilen yerlerin en uzak s?n?rlar?na g?t?ren hep o ayn? nedenle hareket etmi?lerdi: AD majorem Dei gloriam, Tanr?n?n ?an?n? y?kseltmek i?in... Zarar vermek gibi bir niyetleri yoktu, ta ki...

Caliban ve Cad?
Silvia Federici
368 s

Caliban ve Cad? kapitalizme ge?i? s?recinde bedenin bir tarihidir. Silvia Federici, ge? orta?a?lar?n k?yl? ayaklanmalar?ndan cad? avlar?na ve mekanik felsefenin do?u?una kadar toplumsal yeniden ?retimin rasyonelle?tirilmesini ara?t?r?r. Asi bedene kar?? sava??n ve beden ile zihin aras?ndaki ?at??man?n, nas?l modern toplumsal ?rg?tlenmenin iki merkezi ilkesinin, yani ?emek g?c?? ile ?kendi bedeni ve ya?am? ?zerinde m?lkiyet hakk??n?n geli?iminin temel ko?ullar?n? olu?turdu?unu g?sterir.

?Postmodernizmin neoliberal ?a??nda proletarya, tarihin sayfalar?ndan silinmi? durumda. Silvia Federici, proletaryan?n hik?yesini ta en ba??ndan, do?um sanc?lar?yla birlikte anlatarak ona tarihsel ?nemini geri kazand?r?r. Bu kitap bir hat?rlaman?n, insanl???n belle?inde k?tl?k, katliam ve k?lelik kadar derin ve ac? veren bir yara a?an, kad?nlar?n bedenine kaz?nm?? bir travman?n kitab?d?r.

Federici, proletaryan?n do?u?unun kad?nlara kar?? bir sava?? gerektirdi?ini ve bu sava??n yeni bir cinsel s?zle?meyi ve yeni bir patriyarkal d?nemi, yani ?cret patriyarkas?n? ba?latt???n? g?sterir. Federici?nin cad?lara yap?lan zulm?n ve bedenin disiplin alt?na al?nmas?n?n tarihine s?k?ca ba?l? arg?manlar?, kad?nlara boyun e?dirilmesinin d?nya proletaryas?n?n olu?umunda neden topra??n ?itlenmesi, ?Yeni D?nya?n?n fethi ve kolonile?tirilmesi, k?le ticareti kadar ?nemli oldu?unu a??klar.?
Peter Linebaugh, The London Hanged?in yazar?

A??zdaki Ku?lar
Samantha Schweblin
184 s

Aynan?n kar??s?nda dikilip g?l???yoruz. ??imizdeki his, seyahate ??karken hissedilenin tam tersi. Mutlulu?umuzun sebebi yola ??kmak de?il, bulundu?umuz yerde kalmak. Hayat?ndaki en harika y?la, ayn? ko?ullarla ya?ayaca??n bir y?l daha eklemi?sin sanki. Ayn? yolda devam etmek i?in bir f?rsat. Fantastik ve bilinmezden ilham alan bu ?yk?lerde modern ya?am?n normalli?i g?receli bir kavram olarak kar??m?za ??k?yor. ?a?da? Arjantin edebiyat?n?n en ?ok konu?ulan ?yk?c?lerinden Samanta Schweblin ola?anl??? beklenmedik sapmalarla k??k?rtarak insanlar?n, ili?kilerin ve medeniyetin k?r?lganl???na dair g?lgeli kesitler sunuyor.
Arjantinli devlere oldu?u kadar Kafka, Poe ve Carver?a da g?z k?rpan A??zdaki Ku?lar?? tekinsiz bir keyif le okuyacaks?n?z.
?G?n?m?z ?spanyolca edebiyat?n en ?mit vaat eden yeteneklerinden biri. Bu gen? yazar?n ?n?nde parlak bir gelece?in uzand???na hi? ??phem yok.?
? Mario Vargas Llosa-
?Yeni Arjantin anlat?s?n?n en g??l? seslerinden.
Bioy Casares?in veliahd?.?
? El Mundo-


Zaman?n Kokusu
Byung-Chul Han
136 s

?Bug?n?n zaman krizi h?zlanma olarak nitelendirilemez. H?zlanma ?a?? ?oktan bitti. Bug?n h?zlanma olarak duyumsad???m?z ?ey, zamansal da??lman?n semptomlar?ndan sadece biri. G?n?m?z?n zaman krizi, zamanda ?e?itli aksakl?klara ve yanl?? duyumlara yol a?an bir diskroniden kaynaklan?yor. Zaman, d?zenleyici bir ritmin eksikli?ini ?ekiyor. Bu y?zden de ?l??s?n? ka??r?yor. Diskroni, bu zamansal bozulma, zaman?n adeta d?n?p durmas?na yol a??yor. Hayat?n h?zland??? hissi, ama?s?zca d?n?p duran zaman?n yol a?t??? bir duygu asl?nda...

?Gelece?in temposu nas?l olacak? Hac?l?k veya uygun ad?m ilerleme ?a?? kesinlikle sona erdi. ?nsano?lu, k?sa bir dolan?p durma d?neminden sonra, bir y?r?y???? olarak d?necek mi yery?z?ne? Yoksa yer?ekimini ve ?al??man?n b?t?n a??rl???n? ard?nda b?rakarak s?z?lmenin hafifli?ini, bo? zamanda s?z?lerek gezinmenin, bir ba?ka deyi?le, s?z?len zaman?n kokusunu ke?fedecek mi??

-------------------------------------

Neredeyse Hi? Hat?rlam?yor
Lydia Davis

190 s

?Amerikan edebiyat?n?n sessiz devlerinden biri? olarak nitelenen Lydia Davis?in elli bir ?yk?s?nden olu?an Neredeyse Hi? Hat?rlam?yor, ger?ekli?in do?as?n?, insan duygular?n?n anlam?n? sorguluyor. Davis yaln?z evliliklerden, bitmekte olan a?klar?n yava? i?kencesinden, insan?n ba?ka biri olmaya duydu?u arzudan, ge?mi?in olmad??? sonsuz bir ?imdiden bahsederken, insan ili?kilerinin zorluklar?n? ve diyalo?un s?n?rlar?n? derin bir zek? ve empatiyle anl?yor.
Davis?in dille oynama bi?imiyle d?zyaz? ?iirleri an?msatan bu yak?nl?k ve umutsuzluk ?yk?leri, ??kman?n tek yolu tekrar tekrar derinliklerine inmek olan bir labirent gibi sizi i?ine ?ekecek. Sonunda ??kt???n?zdaysa kendinizi belki daha yaln?z ama daha az ?deli? hissedeceksiniz.
?Neredeyse Hi? Hat?rlam?yor, a?k?n bir eser. Ayn? zamanda hem fantastik bir orman hem de ger?ek d?nya.?
- Brian Lennon -
?Esprili ve yarat?c? bir i?g?r?ye sahip. Neredeyse Hi? Hat?rlam?yor insan hayat?n?n tuhaf bir bi?imde trajikomik taraf?n? yakal?yor.?
- Paula Friedman, Washington Post -
?Son derece ?iirsel ve kesinlikle unutulmaz.?
- Liam Callanan, N.Y. Times Book Review -

Gidiyor Gitti Gitmi?
Jenny Erpenbeck
328 s

A?ustos sonunda bir per?embe g?n? on adam, Berlin?deki K?rm?z? Belediye Binas??n?n ?n?nde toplan?yor. A?l?k grevi yapacaklar? s?yleniyor. Tenleri siyah. ?ngilizce, ?talyanca, Frans?zca konu?uyorlar. Ve burada kimsenin anlamad??? baz? ba?ka dilleri. Adamlar ne istiyor??  Emekli profes?r Richard kendi hayat?na dair sorularla bo?u?urken, Berlin?in g?be?inde i?gal eylemi yapan Afrikal? m?ltecilerle kar??la??r ve sorular?n?n yan?tlar?n? hi? kimsenin aramad??? bir yerde, bu gen? insanlar?n aras?nda aramaya karar verir. Bu, ya?l? Avrupa?n?n ya?l? sakinlerinden Richard??n, bak??lar?n? ilk kez kendinden ba?ka olana ?evirdi?i and?r. D?nya m?lteci kriziyle sars?l?rken Richard ilk kez kendi k???k, g?venli kozas?ndan d??ar? ??kar.  Jenny Erpenbeck?in son roman? Gidiyor, Gitti, Gitmi? ?lkelerinden ka?mak zorunda kalanlar?n, ?l?m? ve zulm? savu?turanlar?n sonsuz bekleyi?e mahk?m edildi?i bir d?nyadan, bizim d?nyam?zdan s?z ediyor. Bakmak ile g?rmek aras?ndaki ili?kiyle hesapla?an bir roman bu. Bak?p da g?rmeyenlerin, g?rmek istemeyenlerin s??l???n? y?z?m?ze vuruyor. Gidiyor, Gitti, Gitmi? insan?n y?zle?mekten ka?amayaca?? do?ru sorular? soruyor.

S?yle Hayalet ?ark?n? S?yle
Jesmyn Ward s
264 s

?Kayla ?ark? s?yl?yor ve hayaletler ?ne e?ilip ba?lar?n? sall?yorlar. Rahatlam?? gibi, bir ?eyler hat?rlam?? gibi g?l?yorlar, sanki rahatl?yorlar.?
Jesmyn Ward??n ?ok ?d?ll? roman? S?yle Hayalet, ?ark?n? S?yle G?ney Amerika?da siyahi bir ailenin yoksulluk, ?rk??l?k, ?aresizlikle yo?rulmu? ?yk?s?n? ?iirsel bir dille anlat?yor. Beyaz babas?n?n yoklu?unda ergenli?in, yoksullu?un ve hi? olmayan bir annenin ac?s?n? ya?ayan 13 ya??ndaki Jojo; beyaz kocas?na duydu?u tutkulu a?k ve uyu?turucu aras?nda gidip gelen anne Leonie; ve ?ark? s?yledik?e hem bu yoksul ailenin hem de Amerika?n?n tarihini aralayan hayaletler. S?yle Hayalet, ?ark?n? S?yle, ?rk??l?k, a?k, hayat, dostluk ve ergenlik ?zerine ola?an?st? bir roman.

B?y?c?
John Fowles
672 S.

John Robert Fowles, (31 Mart 1926 - 5 Kas?m 2005) ?ngiliz yazar.Londra yak?nlar?ndaki Essex, Leigh-on-Sea'de do?du. Oxford ?nivesitesi'nde g?rd??? Frans?zca e?itiminin ard?ndan Fransa ve Yunanistan'da ??retmenlik yapt?. ?lk roman? olan Koleksiyoncu'nun ba?ar? kazanmas?n?n ard?ndan kendini tamamen yazarl??a adad?.1968 y?l?ndan ba?larak Lyme Regis'te (?ngiltere'nin g?neyinde k???k bir liman kasabas?) ya?am?n? s?rd?ren ve 1979'da Lyme Regis M?zesi'ne k?rat?r olarak atanan Fowles, 5 Kas?m 2005'te ?lm??t?r.?nl? eseri Frans?z Te?menin Kad?n?, postmodern roman?n ?nc?lerinden say?l?r. Bu roman Harold Pinter'in yazd??? senaryo ile filme de ?ekilmi?, Karel Reisz y?netimindeki filmin ba?rollerinde Jeremy Irons ve Meryl Streep oynam??t?r. Bu filmin d???nda The Collector (1965), The Magus (1968) ve televizyon i?in The Ebony Tower (1984) adl? eserleri de sinemaya uyarlanm??t?r.Eserlerin bir?o?u T?rk?e'ye de ?evrilmi?tir. Roman ve denemelerinin d???nda, ?iirleri (Poem, 1973), ?evirileri (Cinderella, Charles Perrault, 1974), senaryolar?, adaptasyonlar? (Lorenzaccio, 1983--Alfred de Musset'nin bir oyunu) ve edit?rl?k yapt??? ?al??malar (Thomas Hardy's England, Jo Draper) da vard?r. Ayr?ca yazar hakk?nda yaz?lm?? eserler de mevcuttur.(Wikipedia'dan al?nm??t?r.


 

Re?at Nuri G?ntekin Miskinler Tekkesi
Samim Kocag?z, Onbinlerin D?n???
B?lent Tan?r - Kurtulu? Kurulu? 350 s
Be? ?ehir ? Ahmet Hamdi Tanp?nar
Devlet Ana ? Kemal Tahir 651 sayfa (((
Bir D???n Gecesi ? Adalet A?ao?lu 380 s.
Bereketli Topraklar ?st?nde Orhan Kemal 380
Eyl?l Mehmet Rauf 304 s

 

 

Davan?n Reddine -
Claudio Magris
320S


Bir insan, bir g?lgenin d???d?r.?
Saplant?l? bir koleksiyoncu olan tarih profes?r?n?n beklenmedik ?l?m?yle kurmay? d???nd??? Sava? M?zesi yar?m kal?r. Ondan geriye kalan karmakar???k malzemeyi nas?l bir kurgu i?inde sergileyece?ini d???nen, siyahi bir baba ile beyaz bir Yahudi annenin k?z? olan Luisa sadece m?ze kurgusuyla de?il, kendi aile ge?mi?inin de kurgusuyla ba? ba?a kal?r. Ne de olsa, yazar?n dedi?i gibi ?tarih kurumu? kand?r?, ayn? zamanda ?tarih bir tapu sicilidir?, ?birbirini ?ld?ren karde?lerle doludur?, ?bir ??pl?kt?r? ve en nihayetinde ?tarih bir elektro?oktur?.
Leyla Tongu? Basmac??n?n ?evirdi?i Davan?n Reddine roman?, yay?mland??? 2015 y?l?nda Corriere della sera gazetesi taraf?ndan y?l?n en iyi kitab?, Claudio Magris y?l?n en iyi yazar? ilan edildi.

?Claudio Magris ?a??m?z?n en b?y?k yazarlar?ndan biri.?
Mario Vargas Llosa


Ac? Bir Ba?lang?? Bu
Javier Marias
448s


?spanyol romanc?, deneme yazar?, ?evirmen. 1951'de Madrid'de do?du. ?ocuklu?unun bir k?sm?n? babas? d???n?r Juli?n Mar?as'?n ?e?itli ?niversitelerde ders verdi?i ABD'de ge?irdi. Yazarl?k hayat?na on yedi ya??nda yazd??? Los dominios del lobo (Kurdun Topraklar?) ile at?lan Mar?as, Madrid ?niversitesi'nde ?ngiliz edebiyat? e?itimi g?rd? ve okuldan mezun olduktan sonra bir s?re ?evirmenli?e a??rl?k verdi. ?evirdi?i yazarlar aras?nda Hardy, Conrad, Nabokov, Faulkner, Kipling, James, Stevenson, Browne ve Shakespeare say?labilir. 1980'ler boyunca Madrid, Oxford ve Venedik'teki ?e?itli ?niversitelerde, ayr?ca Boston'daki Wellesley College'da ders verdi. Halen Reino de Redonda adl? k???k bir yay?nevinin ba??nda olan Mar?as, bunun yan? s?ra El Pa?s gazetesinde k??e yaz?lar? yaz?yor. Eserleri otuzun ?st?nde dile ?evrilmi? olan Mar?as'?n T?rk?ede yay?mlanm?? kitaplar? ?unlar: Beyaz Kalp (Genda? K?lt?r, 1999), Yar?n Sava?ta Beni D???n (Sistem, 1999), Ufkun ?te Yan? (Everest, 2000), Yaz?nsal Ya?amlar (Can, 2008), Duygusal Adam


O?lanlar
Jessica Schiefauer
168 s


Bir ?yk? anlataca??m. Ama bu ?yk? herkese g?re de?il. G?rmek isteyenlere, b?y?teci g?z?ne dayay?p s?ra d??? olan? izlemeye cesaret edebilenlere g?re bir ?yk?. Bu t?r ?eylere kar?? k?rsen, sana g?re bir ?yk? de?il. Ama g?zlerin a??ksa dikkatle dinle! ?yk?, k?knar g?vdelerinin k?z?l bir kor gibi ???d??? ormanda, k???k bir a??kl?kta ba?l?yor. G?ky?z? alacakaranl?k mavisi, orman sessiz, sakin. Eski evin ince pencerelerinden tiz, ?srarc? bir telefon sesi geliyor.? G?ndelik hayata dair sert ve ger?ek?i bir anlat?m?, peri masallar?n? da and?ran ?iirsel dille bir araya getirerek ola?an?st? bir roman kaleme alan Jessica Schiefauer?in O?lanlar (Pojkarna) isimli kitap G?ld?nya Yay?nlar? taraf?ndan T?rk?e?ye kazand?r?ld?. ?sve? Yay?nc?lar Birli?i taraf?ndan August ?d?l??ne lay?k g?r?len O?lanlar, ?u ana kadar Fransa?dan Finlandiya?ya, Danimarka?dan Suriye?ye kadar bir?ok ?lkede yay?nland?. Ad?n? ?nl? ?sve?li yazar August Strindberg?den alan ?d?l, 2011 y?l?nda verildi83 ? Ya??ndaki Hendrik Groen?un Gizli G?ncesi
Hendrik Groen
376 s


Hendrik Groen 83 ya??n? ge?mi? Hollandal? bir ihtiyar. Ama huysuz bir ihtiyar. Kald??? huzurevinde sesini ??karmadan ?l?m? beklemek yerine, h?l? ya?ad???n? kendisine ve d?nyaya kan?tlamak istiyor. Bir ya?ama sevinci ar?yor belki ve bunu somutla?t?rmak i?in de, ?ger?ek Hendrik Groen hakk?nda?, ?Kuzey Amsterdam?da bir huzurevindeki ya?ama dair? sans?rs?z bir g?nl?k tutmaya karar veriyor.

?evresindeki birka? kafadarla birlikte ?Biz Daha ?lmedik? ad?nda bir kul?p kurarak e?lenceli etkinlikler d?zenleyen ve bunlar? g?nl???ne kaydeden Groen, ?Tabii ki ihtiyarl?k bin bir ?e?it dert a??yor insan?n ba??na, ama o dertlere g?l?p ge?ebiliyorsan?z, her ?eye ra?men ya?ama katlanabilirsiniz,? diyerek olumlu bir yakla??m getiriyor ya?l?l??a.

Ya?l?l???n insan?n omzuna bindirdi?i sorunlar? kara mizah tad?nda aktaran bu kitap, yay?mland??? andan itibaren t?m d?nyada y?z binlerce okura ula?t?. Hi? ku?kusuz, kara mizah?n ard?nda huzurevleri ger?e?inin y?rek burkan yanlar? da yer al?yor kitapta.

C?mb???? Kar?ncalar
P?nar Selek
172 s


Tezg?h, sadece yolcular? de?il, geleni ge?eni kar??l?yordu. Gezineni, kom?u esnaf?, i??iyi, i?sizi, g??s?z?; herkesi. Azucena, i? sesini h?zla yitiren mahallenin gurur kayna?? olmu?tu. Bu y?zden kimse dokunmuyordu soluk kald?r?m?n ?st?ne konan bu tuhaf ama g?zel ?i?e?e. ?stelik bu da??t?m noktas?nda para al??veri?i olmad??? i?in mali kontrol tehlikesi de yoktu. Paranoyak grubunun korktu?u ?ey ba?kayd?. Tezg?h?n i?levi sadece meyve sebze sepetlerini sahiplerine da??tmak de?ildi ??nk?.?

Yollar?n, dehlizlerin, masallar?n, mavilerin garip ve divane hik?yeleri... A?a?lar?n dili, ka?ak a?klar ve tatl? g?l??ler. P?nar Selek, d?nyayla sava??, yediveren bencillikle u?ra?? anlat?yor. Toprakla, tohumla, ?iirle, vicdanla, payla?arak, tekere ?omak, ana yollarda, ara yollarda? Mafyaya, ?rk??lara, ?okuluslu ?irketlere kar??; kar?ncalar misali usul usul, ince ince ?al??arak. Direnen ve meydan okuyan? C?mb???? Kar?ncalar g??lerle, s?rg?nlerle ba?kala?an bir Avrupa kentindeki yery?z? kar?ncalar?n?n roman?; umudu ve mutlulu?u pay etme kavgas?.


Cercas k?lliyat? ve
Bir ?n?n Anatomisi
Javier Cercas


Javier Cercas'?n, ?spanyol i? sava??n?n ?nemli isimlerinden S?nchez Mazas'?n "can al?c?" hik?yesini
anlatt??? Salamina Askerleri, G?khan Aksay'?n ?zenli ?evirisiyle ilk kez T?rk?ede.S?nchez Mazas'?n ?l?mden nas?l kurtuldu?unu ve sava? g?nlerinde neler ya?ad???n? ara?t?ran Javier Cercas, bir boyut daha geli?tirerek roman?n yaz?l???n? da anlat? unsuru olarak ustal?kla kullan?yor.
Salamina Askerleri, d?nya edebiyat?n?n en ?nemli modern klasiklerinden biri..."Ola?an?st? bir kitap... Uzun zamand?r okuduklar?m aras?nda en iyisi..."Mario Vargas Llosa

"Ba?tan ??kar?c? do?rudan anlat?m? ve zarafetiyle Javier Cercas, modern Avrupa edebiyat?ndaki bir?ok b?y?k roman?n en b?y?k temalar?nda birisi olarak kar??m?za ??kan, g?ndelik hayat?m?zda hakikati bulma ?abas?n? ve tarihle y?zle?meyi k?vrak zek?s?n?n emrine veriyor. Cercas'?n, sonunda b?yle oldu?una ?o?unlukla bir kere daha hak verdi?imiz inan?lmaz hik?yeleri var. Yine harika bir roman yazm??." Susan Sontag

"M?kemmellik derecesinde iyi i?lenmi? bir kitapla, epik roman?n gereken t?m ?zelliklerini tek ba??na vermeyi ba?ar?yor Cercas." Alberto Manguel


Dedemin Definesi
Mehmet Said Ayd?n
https://t24.com.tr/k24/yazi/dedemin-definesi,2093
120s


 Ayd?n??n, ?air duyarl?l???yla ve ?iir ritmiyle kurdu?u metninin meselesi kadim. Demir leblebi. Derin kuyu. O kuyuyu kim kazd?; kuyuda ola ki define vard?, e bulsa ka? yazard?, hi? bilemiyorum; sorunun anlamad???m o kadar ?ok y?n? var ki. Bu biraz benim tembelli?imden, biraz da cehaletimdendir belki ama kabahatimin b?y??? ?u: Ben, mevzunun taraflar?n? dinleyebilecek ve her birimizi anlamama yard?m edecek dilden / dillerden yoksunum. Mehmet Said Ayd?n bu metinle, ?karde?lik? diyoruz ya hep, karde?lik ayn? dili konu?unca m?mk?n olabilir ancak diyor bir bak?ma. ?stelik kimseyi de yarg?lam?yor. Dedemin Definesi?nin, ?zerinde ya?ad???m?z topraklar?n ?? diliyle yay?mlanmas?n? bu a??dan ?yle k?ymetli buluyorum ki g?zlerim doluyor sevin?ten.
 

Arabadakiler ? Patrick White 556s
Kuzeyli Annem - Jean-Louis Fournier 152 s.
F?nd?k Kabu?u - Ian Mc Ewan - Ian Mc Ewan 152 s
?ocuk Yasas? ? Ian mc Ewan 152 s
Cam ? Sam Savage 160 s
F?r?n Sald?r?s? - Haruki Murakami 70 s. 26.28TL (Resimli olsa gerek)
Vertigo W.G.Sebald 224 s
Cumartesi ? Ian mc Ewan 272 s
Siyah G?zl? Sar???n ? Benjamin Black (John Banville) 282
Merak ? Alberto Manguel 376s
?ikeste ? Doris Lessing (Bilim kurgu) 560 S
Y?kselen G?ne?in ?lkesinde 620s

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

www.hublotclone.com