Ay ve ?enlik Ate?leri
Cesar? Pavese
 

 


Anasayfaya
Ele?tiri sayfas?na

 


 

 

Cesare PAVESE
http://site.mynet.com/hekartes/hekartes/id8.htm

1908'de ?talya'da Santo Stefano Belbo'da do?du. ?a?da? ?talyan edebiyat?n?n en ?nemli temsilcisi, yeniger?ek?ilik ak?m?n?n kurucusu say?l?r. Ailesiyle birlikte yaz aylar?n? do?du?u k?ydeki ?iftliklerinde ge?irdi?i i?in k?y ve ?evresindeki k?rlar, tepeler ilk ?iirlerini etkiledi. Ayr?ca olgunluk d?neminin en ba?ar?l? roman? olan Ay ve ?enlik Ate?leri'ne esin kayna?? oldu. Babas?n? k???k ya?ta kaybetti. Ge?im s?k?nt?s? nedeniyle Santo Stefano Belbo'daki ?iftlik de sat?l?nca ?ok sevdi?i k?rlardan ve tepelerden uzakla?t?. Gen?lik y?llar?ndan ba?layarak yaln?zl?ktan ho?lanan,Franck Muller Freedom Replica i?e d?n?k biri oldu. Torino ?niversitesi'nde edebiyat okudu. ?ngiliz ve Amerikan edebiyat?yla yak?ndan ilgilendi. 1933'te kurulan Einaudi Yay?nevinde g?rev ald?, anti-fa?ist ?al??malar? y?z?nden 1935'te tutukland?, 1 y?l hapis yatt?. 1950 y?l?nda yazarl?k hayat?n?n doru?una ula?t?. Ama ?zel hayat?nda yaln?z ve bunal?ml?yd?. Sonu gelmeyen a?k ili?kileri onun hayata olan ba??n? kopard?, s?k s?k intihar? d???nmeye ba?lad?. 1950 Nisan?'nda, Yaln?z Kad?nlar Aras?nda adl? kitab?na verilen Strega ?d?l?'n? ald?ktan sonra Torino'da b?t?n ?zel k???tlar?n? yok etti. 26 A?ustos 1950'de bir otel odas?nda uyku hap? alarak ya?am?na son verdi.....


T?RK?E'YE ?EVR?LM?? ESERLER?

?YK?:
A?ustosta Tatil

ROMAN:
Ay ve ?enlik Ate?leri
G?zel Yaz
Senin K?ylerin
Tepedeki Ev
Yaln?z Kad?nlar Aras?nda
Yolda?
Tepelerdeki ?eytan

G?NL?K:
Ya?ama U?ra??

D?ZYAZI ???R:
Leuko ile S?yle?iler


 

http://www.solplatform.org/archive/index.php?t-1425.html

Cesare Pavese

(9 Eyl?l 1908 ? 27 A?ustos 1950)

?talyan ?air, romanc?, ?evirmen ve ele?tirmen.

Cesare Pavese, ailesinin yazlar?n? ge?irdi?i Torino'nun Santa Stefano Belbo k?y?nde bir memur ?ocu?u olarak do?du. Torino ?niversitesi'nde edebiyat okudu. ?ngiliz ve Amerikan edebiyat?na ilgi duydu; bitirme tezini Walt Whitman ?iirleri ?zerine yazd?. ??renimini bitirdikten sonra orta ??renimini tamamlad??? eski okulu Liceo d'Azaglio'da edebiyat ve dil dersleri verdi. Bu d?nemde ?ngiliz ve Amerikan yazarlar? ile ilgili yaz?lar? La Cultura dergisinde yay?nland?. Daha sonra bir arkada??n?n kurdu?u Einaudi Yay?nevi'nde ?al??maya ba?lad?. 1935'te anti-fa?ist ?al??malar? nedeniyle tutukland?, 1936'da serbest b?rak?ld?. Brancaleone Hapishanesi'ndeki bir y?l?ndan esinlenerek Carcera (Hapis) roman?n? yazd?. 1950'de Yaln?z Kad?nlar Aras?nda roman? ile ?talya'n?n ?nemli edebiyat ?d?llerinden Strega ?d?l?'n? ald?. Gene ayn? y?l Torino'daki bir otel odas?nda uyku hap? alarak intihar etti.

?nemli Eserleri
Ya?ama U?ra?? /g?nl?k (1935-1950)
A?ustosta Tatil /?yk?ler
Ay Ve ?enlik Ate?leri /roman
G?zel Yaz /roman
Leuko ?le S?yle?iler /deneme
Senin K?ylerin /roman
Tepedeki Ev /roman
Tepelerdeki ?eytan /roman
Yaln?z Kad?nlar Aras?nda /roman
Yolda? /roman

A?a??daki 2 filmi de seyretmi?tim. ?kisi de harika bence, enteresannn!!Bulabilirsem, ?nerileriniz ve tan?t?mlara ekleyece?im...

Pavese, ailesiyle birlikte yaz aylar?n? bu k?ydeki ?iftliklerinde ge?irdi?i i?in bu k?y ve ?evresindeki k?rlar, tepeler Cesare Pavese'nin ilk ?iirlerine ve olgunluk d?neminin en ba?ar?l? roman? olan Ay ve ?enlik Ate?leri'ne esin kayna?? oldu. Babas?n? k???k ya?ta kaybeden Pavese, ge?im s?k?nt?s? nedeniyle Santo Stefano Belbo'daki ?iftlik de sat?l?nca ?ok sevdi?i k?rlardan ve tepelerden uzakla?m?? oldu. Cesare Pavese, gen?lik y?llar?ndan ba?layarak yaln?zl?ktan ho?lanan,Richard Mille Replica Watches i?ed?n?k biri oldu.

Can Yay?nlar?'ndaki Kitaplar?: Adam intihar etmeseydi, can yay?nlar? ??kartmayacakt? herhalde bu kitaplar??Her kitab?n?n tan?t?m yaz?s?nda, intihar?ndan bahsetmi?!

A?USTOSTA TAT?L
Cesare Pavese, ?kinci D?nya Sava???n?n ac? ko?ullar? i?inde yeti?en ?talyan edebiyat??lar ku?a??ndan bir yazar. Okurlar?m?z?n Can Yay?nlar? aras?nda ??kan bir?ok kitab?yla tan?d??? Cesare Pavese, ??r?yen de?erlere, yokolan g?zelliklere kar??, insanlar?, co?u kez k?rlara, k?ylere ?a??r?r. Oysa arad??? yaln?zl?kt?r, g?n?m?z insan?n?n yaln?zl???. A?ustosta Tatil, her okunu?ta anahtar bir kitap olma de?erini yeniden hat?rlatan bir yap?t. Bu kitaptaki ?yk?ler, yaz?ld??? d?neme ili?kin belgesel nitelik ta??rken, yazar?n anlat?m?ndaki ?iirselli?in olu?umu ve kuram? konusunda da okura ???k tutar. ?yk?lerin ge?ti?i d?nemin Torino?sunda b?y?yen bir ?ocu?un yazlar?n? ge?irdi?i Piemonte k?rlar?, tepeleri; Po Irma?? k?y?lari ba?l? ba??na bir ?enliktir. Kent, yazlar? bombo? kal?r, oysa k?rsal alanlar c?v?l c?v?ld?r. Torinolu yazar Cesare Pavese, hem kentini, hem kentinin ?evresindeki k?rlar?, k?yleri anlat?rken, do?ay? ve insanlar? tan?mlamada g?sterdi?i titizlikle okuru d?nyas?na ?ekiyor.

AY VE ?ENL?K ATE?LER?
Cesare Pavese , 1949 y?l?n?n eyl?l-kas?m aylar? aras?nda yazd??? son roman? Ay ve ?enlik Ate?leri?nde, kalemiyle yaratt??? d?nyan?n bire?imini yap?yor sanki. Kendi ge?mi?iyle ve okurlar?yla hesapla??yor. Amerika?da para-pul sahibi olduktan sonra, ?kinci D?nya Sava???n?n hemen ertesinde do?du?u k?ye d?nen Anguilla, eski arkada?? Nuto ile yapt??? konu?malar arac?l???yla ?ocuklu?unun g?nlerine, ki?ilerine d?ner ve direni??ilere ihanet etti?i i?in ?ld?r?len gen? bir k?z?n ?l?s?n?n yak?ld??? ate?, ayn? zamanda ge?mi?in de k?llerini savuran bir ?enlik ate?ine d?n???r. Ki?isel an?larla bezeli ge?mi?i dengeleyen ?imdiki zaman da, ayn? oranda ?etindir ve simgesini ailesini ?ld?rd?kten sonra evini tutu?turarak bir ba?ka ?enlik ate?i yakan k?yl? Valino?da bulur. En olgun yap?t? say?lan Ay ve ?enlik Ate?leri?nde Pavese benzersiz bir do?a sevgisini, k?rsal kesimin ahlak anlay???n? ve yazg?ya kar?? koyman?n anlams?zl???n? vurguluyor. Ay ve ?enlik Ate?leri ?zlemlerin ve ola?an?st? bir h?zn?n roman?.

G?ZEL YAZ
G?zel Yaz, ?a?da? ?talyan edebiyat?n?n en ?nemli adlar?ndan Cesare Pavese'nin 42 ya??ndayken 1950 y?l?nda bir otel odas?nda intihar etmeden ?nce tek ba?l?k alt?nda toplad??? ?? romandan biri. Ayn? kitapta yer alan Tepelerdeki ?eytan ve Yaln?z Kad?nlar Aras?nda ile birlikte ilk kez 1949 y?l?nda topluca yay?nlanan bu ?al??mas? i?in Pavese, ??leme dememeyi ye?lemi?ti. ?Her biri kendi ba??na bir kitap olabilir,? demi?ti yazar, ?ancak bu ?? roman? birbirine ba?layan, ortak bir ahlak anlay???, temalar?n bulu?mas? ve hayal g?c?n?n serbest?e oynad??? oyunlarda yinelenen ko?ullard?r.? Pavese?nin ortak ?zelliklere sahip bu ?? ?al??mas? k?rsal ya?am a??s?ndan zenginse de temelde kenti, kentliyi ve kent ya?am?n? anlat?r; gen?lik co?kular?n? ve yenilgiyle sona ermi? tutkular? da. G?zel Yaz??n yaz?ld??? d?nem ?kinci D?nya Sava???n?n ve fa?ist Mussolini rejiminin en yo?un g?nleridir. Pavese de, su?lu ama savunmas?z, g?reneklere y?reklice kar?? ??kan, s?n?rlara dayanan gen?lerin ya?ant?lar?n? irdeler.

LEUKO ?LE S?YLE??LER
Cesare Pavese?nin en iyi kitab? olarak de?erlendirdi?i Leuko ile S?yle?iler, ?talyan edebiyat?n?n oldu?u kadar d?nya edebiyat?n?n da benzersiz ba?yap?tlar?ndan biridir. Leuko ile S?yle?iler?de Pavese, ya?am gibi, a?k gibi, ?l?m gibi insan varolu?unun temel sorunlar?n? i?lemek ?zere, insanl???n en g?zel yarat?lar?ndan birine, mitolojiye d?ner. ?nl? mitoloji ?yk?lerinden kahramanlar? kar?? kar??ya getirerek, onlar?n diyaloglar? arac?l???yla insanlar?n insanlarla, tanr?larla, yazg?yla, do?ayla olan ili?kilerini benzersiz bir kavray??la aktar?r. Mitolojik ?yk?lerin bir ?er?eve olarak se?ilmesi, hem okura bu ?yk?leri yeni bir g?zle okuma, onlar? yeni bir a??dan de?erlendirme olana?? verir, hem de Leuko ile S?yle?iler?e bir t?r kendine ?zg? tarihsel geri plan yarat?r. Belki de yaln?zca Vergilius?un ?oban T?rk?leri?yle kar??la?t?r?labilecek olan Leuko ile S?yle?iler, e?siz bir yazar?n d?zyaz? ?iirleri olarak da g?r?lebilir.

SEN?N K?YLER?N
Cesare Pavese ?talyan edebiyat?nda hem ki?ili?i, hem de yazd?klar?yla ?zg?n bir yere sahip. Hayat? hep yaln?z ya?ayan Pavese, 1950 y?l?n?n s?cak bir a?ustos g?n? Torino?da bir otel odas?nda intihar etti?i zaman dostlar? onun eski bir ?iirinde d??ledi?i ?l?m? buldu?unu anlam??lard?: ?Yataktan kalkmak gerekmeyecek / Yaln?z ?afak girecek bombo? odaya.? 1941 y?l?nda bas?ld??? zaman g?n?n edebiyat ele?tirmenlerinin hemen dikkatini ?eken Senin K?ylerin, Pavese?nin romanc?l???n? ba?latan ve ?talyan ?yeni-ger?ek?ili?i?nin ?nc?leri aras?nda say?lan bir romand?r. Yay?nland???nda b?y?k yank? yapan, alk??lanan, ?zerinde tart???lan, ama a??r ele?tiriler de alan bu roman, sonunda yeni ve usta bir romanc?y? da g?n ?????na ??karm?? oldu. Pavese romanc? olarak ad?n? duyurdu?u ve k?rsal kesimi i?ledi?i Senin K?ylerin?de, elindeki malzemeyi iyi bildi?ini, romandaki ki?ileri ve k?yleri sanattan ?nce y?re?iyle yo?urdu?unu hissettiriyor. ?nsan?n isteklerini ve y?neli?lerini dile getirirken ?nemli bir yazar?n ortaya ??k???n? da duyuruyor.

TEPEDEK? EV
Pavese, Tepedeki Ev?i ya?am?n?n son y?llar?nda kaleme alm??t?r. ?kinci D?nya Sava???n?n bitimine yak?n bir d?nemde, fa?istlere kar?? y?r?t?len i? sava? s?ras?nda kentten ka??p uzaklara, ?ocuklu?unun ge?ti?i yerlere giden ??retmen Corrado, ge?mi?te k?sa s?reli bir ili?ki ya?ad??? kad?nla kar??la??r. Ya?ad??? d?nemin kat? ger?e?inden ve belirsiz bir gelecekten ka?arken, sava??n ac?mas?zl???ndan, anlams?zl???ndan derinden etkilenir, Sava? bir g?n biterse, der, ?unu sormal?y?z kendimize: Peki ya ?lenleri ne yapaca??z? Neden ?ld?ler?

TEPELERDEK? ?EYTAN
?talyan edebiyat?nda yeniger?ek?ilik ak?m?n?n kurucusu say?lan Cesare Pavese, bu kitab?nda cinselli?i, a?k?, ya?am? tan?maya ve anlamaya ?al??an bir grup gencin bir arada ge?irdi?i bir d?nemi anlat?yor. Ya?ad?klar? kentin k?y?s?ndaki bir tepeye s?k s?k t?rmanmaktan b?y?k zevk alan gen?ler, bir g?n orada, bir araban?n i?inde, bir arkada?lar?yla kar??la??rlar. ??lerinde tek evli odur. ?ld? sand?klar? bu gen?, kar?s?na ihanet etmi?, bir k?zla birlikte olmu?tur. Olaya de?i?ik bir bak?? a??s?yla yakla?an gen?ler, izleyen g?nler boyunca hem birbirlerini ke?fetmeye, hem de aralar?nda olu?an bir ba?ka a?k ??geninin yaratt??? gerginli?in ?stesinden gelmeye ?al???rlar. Cesare Pavese, pastoral bir yazar; ?o?u yap?t?nda oldu?u gibi bu roman?nda da do?an?n tatlar?n?, kokular?n?, renklerini, insan ya?am?yla i? i?e, okuruna sunuyor. ?kinci D?nya Sava???n?n en ?iddetli g?nlerinde kendini k?rlara ?hapseden?, do?adan kopamayan yazar, ?y?r?necek kald?r?mlar, tad?na var?lacak g?nbat?mlar? vard?,? diyor. Tepelerdeki ?eytan, klasik roman?n uza??nda duran, birka? gencin ya?am kesitinde insan?? irdeleyen bir yap?t.

YALNIZ KADINLAR ARASINDA
Cesare Pavese, bu yap?t?nda kad?nlar?n d?nyas?na e?iliyor ve g?nl?k ger?eklerin ?tesine ge?erek, insan? saran b?y?k yaln?zl???n ve h?zn?n roman?n? yaz?yor. ?ocukluk y?llar?n? ge?irdi?i Torino?ya, bu kez bir i? kad?n? olarak d?nen Clelia?n?n resim sergilerinde, bohem ?evrelerde kar??la??p dostluk edece?i gen?, orta ya?l? ve ya?l? kad?nlar, eri?emeyeceklerini bildikleri bir mutlulu?un pe?inde ?m?r t?ketirler. Mutlulu?un anahtar? kimisi i?in erkektir, kimisi i?in e?cinsellik, kimisi i?in para, kimisi i?in de ?l?md?r. Clelia?n?n, bir otel odas?nda intihara giri?ti?ine tan?k oldu?u gencecik Rosetta ile kuraca?? dostluk, Rosetta?y? ya?ama ba?layabilecek midir? Sorunun yan?t?n? yine Torino?da, yine bir otel odas?nda 27 A?ustos 1950?de ya?am?n? kendi elleriyle noktalayan Cesare Pavese veriyor. Yaln?z Kad?nlar Aras?nda, dostluklar?n, ba?lamadan biten a?klar?n, umutsuzlu?a d?n??en umutlar?n ve b?y?k yaln?zl?klar?n roman?. Her Pavese roman? gibi bir ??rp?da okunuyor ve okur ancak son sat?ra ula?t???nda, Pavese?nin k?r?k d?k?k c?mlelerle anlatt??? ?yk?n?n gizledi?i derinlikleri kavr?yor.

YA?AMA U?RA?I
?lkgen?lik y?llar?n?n ge?ti?i k?y ve ?iftl?k ortam?, Cesare Pavese?nin ilk ??rlerine oldu?u kadar Ay ve ?enlik Ate?leri adl? ilk roman?na da esin kayna?? oldu. ?ocuklu?u yoksulluk i?inde ge?ti. Lisedeyken iki yak?n arkada??n?n intiharlar?, Pavese?yi ?ok etkiledi. Ondaki intihar e?ilimi, b?yle ba?lad?. ?niversitede edebiyat okudu. Amerikan edebiyat?n?n dev yap?tlar?n? ?talyanca?ya ?evirdi. ?zg?rl?k ve demokrasi a??rl?kl? ?evirileri ve yaz?lan y?z?nden Fa?ist y?netimce tutukland?, bir y?l kadar hapis yatt?. ?K?s?k sesli bir k?z?a a??k oldu. Bu a?k, Cesare Pavese?yi, i?ed?n?kl?kten ve a?a??l?k duygusundan kurtarm??t?. Ancak ?k?s?k sesli k?z??n alayc? s?zleri, yazar? yine intihar d???ncesiyle y?z y?ze getirdi. Kad?nlardan nefret eden, karamsar bir insan oldu. ?lerleyen y?llarda iki kez evlenmeye kalkt?ysa da, olmad?. Hayal k?r?kl?klar?yla dolu bir ya?am? 1950 y?l?na kadar s?rd?rebildi. Yaln?z Kad?nlar Aras?nda adl? roman?na, ?talya?n?n en b?y?k edebiyat ?d?l? olan Strega ?d?l? verilmi?ti. ?d?l?n? almak ?zere, Roma?ya bir uyurgezer gibi gitti. ?d?l? ald?ktan sonra, 1935 y?l?ndan beri tuttu?u bu g?nl?k d???ndaki b?t?n yaz?lar?n?, notlar?n? yok etti ve 26 A?ustos 1950?de, k???k bir otel odas?nda, uyku haplar?yla intihar etti. Bu g?nl?kte g?ndelik olaylardan ?ok, bu b?y?k yazar?n sanat?yla ilgili d???ncelerini bulacaks?n?z. ?l?m?nden iki y?l sonra Ya?ama U?ra?? ad?yla yay?nlanan bu ?ok de?erli kitab? ilk kez tam metin olarak yay?nl?yoruz.

YOLDA?
Belki de, ?evresini saran yaln?zl?k ve h?zn?n s?n?rlar?n? par?alayabilmek i?in, ya?am?n? bir otel odas?nda kendi elleriyle noktalayan Cesare Pavese (1908-1950), Yolda??ta, geleneksel ?izgisinden ayr?larak, gelece?e umutla bak?yor ve bir siyasal bilin?lenmenin roman?n? yaz?yor. Burjuva s?n?f?ndan gelen gen?lerin fa?izmin son y?llar?nda ya?am ve tarih kar??s?ndaki tav?rlar?n?n bir?ok romana konu oldu?unu, ama proleter gen?lerin ele al?nmad?klar?n? belirten yazar, Yolda??a kahraman olarak i?siz, e?itimsiz k???k burjuva Pablo?yu se?iyor. Cesare Pavese romanlar?n?n belki de en ?nemli kad?n kahraman? Linda?n?n huzursuz a?k?, halk kad?n? Gina?n?n sevecen y?re?i, Pablo?nun b?y?k kentler arac?l???yla toplumsal dayan??may? ??renmesi, bu arada kahvelerden, meyhanelerden, hapishanelerden insan manzaralar?, Yolda??? bir solukta okunan bir roman yap?yor. Ya?am?n anlam? ?zerine, dostluklar ?zerine, ?yolda?l?k? ve ?umut? ?zerine bir roman Yolda?.

1914'de Pavese ?nin babas? beyin kanserinden ?ld?. Lisedeyken tek yak?n arkada??n?n intihar?, yine ayn? zamanlarda ba?ka bir ??rencinin kendini ?ld?rmesiyle; "intihar" O'nun i?in saplant? haline geldi. ?niversitedeki son y?llar?nda be? y?l s?ren ve sonu h?sranla biten a?k ili?kisinin sonunda iyice karamsarl??a g?m?len Pavese bir ?ok roman yazm?? ve t?rl? edebiyat ?d?llerine lay?k bulunmu?tur.
Bu vakitlerde ba?ka bir kad?n hayat?na girer ve evlilik planlar? yaparken kad?n kendisini terkedip Amerika'ya gider. Pavese'yi hayata ba?layan bir ?ey kalmam??t?r art?k. Bu s?ralarda b?y?k bir hayranl?k duydu?u Amerikal? yazar T.O. Mathiessen'in 1950 Nisan'?nda intihar etmesiyle iyice kabu?una ?ekilen Pavese 26 A?ustos 1950'de k???k bir otelde uyku hap?yla intihar eder. Geride bir ?ok eser b?rakan Cesare Pavese, Tezer ?zl?'n?n de en sevdi?i yazard?r. Charles Bukowski'nin de en sevdikleri aras?ndad?r.
?zellikle 1935-1950 y?llar? aras?nda yazd??? g?nl???, O ?ld?kten sonra arkada?lar? taraf?ndan yay?mland?. "Ya?ama U?ra??" ad? verilen kitap 1952 y?l?nda y?l?n edebiyat olay?yd?. ?a?da? ?talyan Edebiyat?n?n en ?nemli simalar?ndan Pavese'nin kitaplar? bir ?ok dile ?evrildi. T?rkiye'deki kitap??larda da bir ?ok kitab?n? kolayca bulabilirsiniz.

?Ya?ama U?ra??? ndan al?nt?lar:

* Hayat?mda ?ok daha umutsuzum, eskisinden ?ok daha ?a?k?n?m. Ne biriktirdim? Hi?. Y?llarca bo? verdim eksik yanlar?ma, onlar yokmu??as?na ya?ad?m. Katlanmas?n? bildim. Yi?itlik miydi bu? Hay?r, ger?ek bir ?aba g?stermedim. Sonra, ?ac? veren tedirginlik? lerle kar??la??nca da, hemen batakl??a sapland?m.


* On be? y?ll?k ba?ar?s?zl???n benden esirgedi?i ?eyin d???nda, istedi?im hi?bir ?ey yok yery?z?nde.

* U?ra?mak her g?n biraz daha bo? ve anlams?zm?? gibi geliyor.

* Sanat?? i?in dayan?lmaz bir ?ey varsa, o da ba?lama duygusunu yitirmesidir.

* Ben mutlu an?lar?m? saymak istiyordum, oysa yaln?z ?ekti?im ac?lar geliyor akl?ma.

* Bir insan?n ba??na gelenleri ge?mi?inin t?m?n?n belirledi?i saplant?s?ndan vazge?mem i?in hi?bir neden g?remiyorum. K?sacas?; hakedilmi? bir sonu?tur bu.

* Ben hi?bir zaman d?nyay? umursamadan hayat?n tad?n? ??karabilen rahat bir insan olamad?m. O y?rek yok bende.

* Ne zaman bir g??l?kle ya da ac?yla kar??la?sam, hep intihar? d???nmeye yarg?l? oldu?umu biliyorum.

* Kendini y?kan ki?i, her ?eyden ?nce, bir g?ld?r?c?, kendi kendisinin efendisi olan biridir. Kendisini dinleme ve do?rulama konusunda hi?bir f?rsat? ka??rmaz. Hayattan her ?eyi bekleyen bir iyimserdir. Yaln?zl??a dayanamaz. Ama s?rekli olarak, bir g?n, hi? fark?nda olmadan, bir ?ey yaratmak ya da her ?eyi d?zene koymak tutkusuna kap?laca?? korkusuyla ya?ar. ??te o zaman durmadan ac? ?eker, belki de kendini ?ld?r?r.

* U?urumdan kurtulman?n tek yolu ona bakmak, derinli?ini ?l?mek ve kendini o bo?lu?a b?rakmakt?r.

* Herhangi bir talihsizlik sonucu ac? ?ekmekse sadece utan? verir insana. Bu haks?zl??? tatt?m ben, u?rad???m haks?zl???n, iyilik bilmezli?in daha da b?y??? olmas?n? isterdim. Ya?amak budur, bunu yirmi sekiz ya??nda ??renmek hi? de erken say?lmasa gerek.

* Ya?amak uzun bir toplama i?lemi gibidir, arada bir toplama yanl??? yaparsan, do?ru sonucu hi?bir zaman bulamazs?n.


* Her mutsuzluk ya bir yanl???n sonucudur, talihsizlik de?ildir ya da kendi su?lu beceriksizli?imizin sonucu. Herhangi bir yanl?? da, bizim sorumlulu?umuza girdi?ine g?re, kar??la?aca??m?z mutsuzluklar i?in kendimizden ba?kas?n? su?lamamal?y?z.

* ?ntihar? d???nen bir insan i?in en k?t? ?ey kendisini ?ld?rmesi de?il, bunu d???n?p yapamamas?d?r.

* Sen her ?eyden vazge?ince, sana kalan en k???k ?eyler bile b?y?k ?nem kazan?r.

Cesare Pavese, "Kad?nlar ak?ll?d?rlar," der. "Ancak evlenmeyi kafalar?na koyduklar? erke?e a??k olurlar." Pavese, Susan Sontag'?n o benzersiz nitelemesiyle, "?rnek bir ?ileke?"tir -ve ?ileyi, elbette en ?ok kad?nlardan ?ekmi?tir!
O "?rnek ?ileke?"in ?ektikleri, a?k ?ileleridir; daima bir a?k k?rg?n?d?r o -kad?nlar?n ?n?nde ezilen, k???len, ac? ?eken, ama bunu, Sontag'?n deyi?iyle "en iyi ifade edebilen"lerden biri! Bir yazar, bir ?a?da? aziz... Susan Sontag aktar?yor; Pavese bir yerde ??yle demi?tir: "Kad?nlar? d???nmemek m?mk?nd?r; t?pk? ?l?m? d???nmemek gibi..."
Pavese, bu s?zleriyle ?ok daha ?te bir d???nceyi; ?l?m? d???nmenin kad?n? d???nmeden ya da kad?n? d???nmenin ?l?m? d???nmeden d???n?lemeyece?ini vurgulayan trajik bir d???nceyi dile getirmek istemi? olabilir. Ger?ekten trajik, ??nk? insan?n bir kad?n? se?ti?inde ?l?m? se?mi? oldu?unu (ka??n?lmaz olarak) g?steren tan?klar vard?r. ?rne?in, Althusser! Pavese de bu trajik ki?ilerden biridir. "Ya?am?n?n son aylar?nda, Amerikal? bir film y?ld?z?yla giri?ti?i ili?kinin ortas?nda" ??yle der Pavese: "?nsan kendini bir kad?na duydu?u a?k y?z?nden ?ld?rmez. ??nk? sevgi, her t?rl? sevgi bizi kendi ??plakl???m?z, sefaletimiz, k?r?lganl???m?z, hi?li?imizle ortaya ??kar?r. Derinlerde, ?ok derinlerde ak?p gitmekte olan bu ?a??rt?c? a?k ili?kisine var g?c?mle tutunmam?? m?yd?m? Salt kendimi o eski d???nceye geri g?t?rmek i?in, onu eskiden beri hep akl?m? ?elip duran o itkiye, o eski d???nceye, a?ka ve ?l?me (alt?n? ben ?izdim) geri d?nmenin bir ?z?r? yapmam?? m?yd?m?" Sontag ekliyor: "Kad?nlar ve ?l?m, Pavese'yi hep ayn? huzursuzluk ve k?t?mserlik havas?yla b?y?lemi?tir. ??nk? her iki durumda da Pavese'nin ba?l?ca sorunu, bunlara yeterli olup olamayaca?? d???ncesidir."

?l?m Gelecek ve Senin G?zlerinle Bakacak

?l?m gelecek ve senin g?zlerinle bakacak -
sabahtan ak?ama dek, uykusuz,
sa??r, eski bir pi?manl?k
ya da anlams?z bir ay?p gibi
ard?n? b?rakmayan bu ?l?m.
Bir bo? s?z, bir kesik ???l?k,
bir sessizlik olacak g?zlerin:
B?yle g?r?n?r her sabah
yaln?z senin ?zerinde
k?vr?mlar yans?t?rken aynada.
Hangi g?n, ey sevgili umut,
bizler de ??renece?iz senin
ya?am oldu?unu, hi?lik oldu?unu.

Herkese bir bak??? var ?l?m?n.
?l?m gelecek ve senin g?zlerinle bakacak.
Bir ay?ba son verir gibi olacak,
belirmesini g?r?r gibi
aynada ?l? bir y?z?n,
dinler gibi dudaklar? kapal? bir a?z?.
O derin burgaca inece?iz sessizce.

?eviri : Cevat ?APAN

 

AY VE ?ENL?K ATE?LER?
http://site.mynet.com/hekartes/hekartes/id8.htm

Ya?am?n? bir otel odas?nda kendi elleriyle noktalayan, ?a?da? ?talyan edebiyat?n?n b?y?k ustas? Cesare Pavese (1908-1950) 1949 y?l?n?n eyl?l-kas?m aylar? aras?nda yazd??? son roman? Ay ve ?enlik Ate?leri'nde, kalemiyle yaratt??? d?nyan?n bire?imini yap?yor sanki. Kendi ge?mi?iyle ve okurlar?yla hesapla??yor. Amerika'da para-pul sahibi olduktan sonra, ?kinci D?nya Sava??n?n hemen ertesinde do?du?u k?ye d?nen Anguilla, eski arkada?? Nuto ile yapt??? konu?malar arac?l???yla ?ocuklu?unun g?nlerine, ki?ilerine d?ner ve direni??ilere ihanet etti?i i?in ?ld?r?len gen? bir k?z?n ?l?s?n?n yak?ld??? ate?, ayn? zamanda ge?mi?in de k?llerini savuran bir ?enlik ate?ine d?n???r. Ki?isel an?larla bezeli ge?mi?i dengeleyen ?imdiki zaman da, ayn? oranda ?etindir ve simgesini ailesini ?ld?rd?kten sonra evini tutu?turarak bir ba?ka ?enlik ate?i yakan k?yl? Valino'da bulur. En olgun yap?t? say?lan Ay ve ?enlik Ate?leri'nde Pavese benzersiz bir do?a sevgisini, k?rsal kesimin ahlak anlay???n? ve yazg?ya kar?? koyman?n anlams?zl???n? vurguluyor. Ay ve ?enlik Ate?leri ?zlemlerin ve ola?an?st? bir h?zn?n roman?


Pavese ve "Ya?ama U?ra??"
H?lya Atakan
http://www.izedebiyat.com
 
?Ne hazineler, ne r?tbeler, ne c?ppeler atabilir y?reklerden y?ld?zl? direkler alt?nda u?u?an ac? dertleri, kayg?lar?.? Horatius
 
D?nyan?n en ac?mas?z katliam?n?n, yine bir A?ustos ay?nda ?? g?n arayla yar?m milyon insan?n ?l?m?ne neden olan atom bombalar?n?n Hiro?ima ve Nagazaki?ye at?lmas?n?n ?zerinden tam be? y?l ge?mi?.

Tarih 26 A?ustos 1950, bir yazar; ele?tirmenlerin ?vg? ve alk??lar?yla kar??lanan, ba?ar?s?n?n doru?unda, en son yazd??? ?Yaln?z Kad?nlar Aras?nda? roman? ?talya?n?n en ?nemli Strega edebiyat ?d?l?n? hak etmi?, hen?z 42 ya??nda ve yap?lacak ?ok ?ey var, oysa o Torino?da, k???k bir otel odas?nda uyku hap? alarak intihar etmeyi tercih ediyor.

Edebiyat d?nyas?nda kendi elleriyle ya?am?na son veren ilk yazar de?ildir Cesare Pavese. 1900?l? y?llar?n ilk yar?s?, ak?l almaz i?kenceler i?inde ge?en Birinci ve ?kinci D?nya Sava?lar?n?n sonu?lar?na tan?k olmu? ve milyonlar?n ?l?m ac?lar?yla yo?rulmu? bir d?nya n?fusu b?rakm??t?r geriye. Ayn? y?llarda sava?lara ra?men iyi ?eyler yaratmak i?in u?ra? verenler bu y?llar?n dram?n?, i?lerinde hapsedilmi? ?rk?t?c? ve bir o kadar korkun? ???l?klar? geride b?rakt?klar? eserlere yans?tm??lard?r bir ?ekilde.

??nsan altm???n? a??nca, her ?eye b?t?n?yle yeniden ba?lamak, ?ok b?y?k g?? gerektirir. Benim g?c?m ise, vatan?mdan uzak, y?llarca dola?ma sonucunda t?kendi. Bu nedenle, d???nce d?zeyindeki ?al??malar? en y?ce mutluluk, ki?isel ?zg?rl??? ise en de?erli varl?k saym?? bir ya?am?, hen?z dimdik dururken noktalamay? uygun buluyorum? diyen ve sava??n a??r sonu?lar?na katlanamayarak 23 ?ubat 1942?de 61 ya??nda intihar eden Avusturyal? yazar Stefan Zweig ?lmeden ?nce ?Satran?, ?Ac?mak?, ?Amok Ko?ucusu?, ?Korku?, ?G?nl?kler? ve "?? B?y?k Usta? gibi ?nemli eserleri gelecek nesillere b?rakmay? ba?arabilmi?tir.

Bombard?man u?aklar? taraf?ndan ?lkesi her g?n ?l?m ya?muruna tutulan Virginia Woolf?da 59 ya??nda Ouse ?rma??na atlayarak intihar etti?inde takvim yapraklar? 1941 y?l?n? g?stermektedir. S?k s?k gelen sinir krizleri ve intihar e?ilimleri, ruhi ??k?nt?ler ve a??r depresyon halleri bile ?Y?llar?, ?Dalgalar?, ?Deniz Feneri?, ?Kendine Ait Bir Oda? ve ?Mrs. Dalloway? gibi birbirinden ba?ar?l? eserler b?rakarak bu d?nyadan ayr?lmas?na engel olamam??t?r. Woolf?un mezar ta??nda ?Dalgalar'? isimli roman?n?n son c?mlesi yer al?r; ?Senin ?zerine ataca??m kendimi, yenik d??meden, boyun e?meden, Ah. ?l?m!"

Her ?? yazar?n da en ?nemli ortak ?zellikleri ya?ad?klar? d?nemlerde edebiyat alan?nda son derece ba?ar?l? ?al??malar yapmalar?, eserlerinin en ?nl? ele?tirmenler taraf?ndan takdir edilmi? olmas?d?r. Ve hepsinden ?te her ?? yazar?n ortak yazg?s? yaz?lar?n? s?k s?k yap?lan hava bombard?man anonslar?n?n alt?nda yaz?yor olmalar?d?r ??phesiz. Ve her ???nde ortak bir ba?ka nokta en iyisini yazma tutkusudur. ??kencelerle ?lm?? milyonlar?n ???l?klar?n?, o g?ne kadar al??agelmedik yeni anlat?m yollar?yla ifade etmek zorundad?rlar. Onlar ad?na bunu fazlas?yla hak etmi?lerdir. Bu nedenle yaz?lar?ndaki duygu ve d???nceleri asla tatmin edici bulmazlar. Daha fazlas? gereklidir. Woolf, ?Y?llar? isimli kitab?n? bir ?ok kez g?zden ge?irir ve her seferinde onda eksik bir ?eyler bulur, kitab? yeteneksizli?inin bir kan?t? olarak g?r?p sinir krizleri ge?irir. Oysa kitab?n Woolf?a verdi?i yan?t gerek Amerika?da gerekse Avrupa?da en fazla okunmas? ve be?enilmesi ?eklinde olur.

Ya?ad?klar? sava? d?nemlerini, y?klenmi? olduklar? sosyal, tarihi ve siyasi sorumlulu?u eserlerine yeterince yans?tamad???n? d???nmek sanat??lar?n ruhlar?nda sonsuz ac?lar uyand?r?r. Sanc?lar bir tek m?kemmellik duygusuyla yok olabilir. Yarat?lan her eserde bir ?ncekini a?ma tutkusu vard?r. ?? sesler, i? hesapla?malar onlar? asla rahat b?rakmaz, eserlerinin asl?nda kusursuz olduklar?na inanmazlar ve yeterince duyuramad?klar?n? d???nd?kleri ya?am ???l?klar? ne yaz?k ki onlar?n da sonlar? olur. ?Dalgalar k?y?da par?aland?.? (V. Woolf, Dalgalar isimli romandan)

?l?m?nden iki y?l sonra ?Ya?ama U?ra??? ad?yla yay?mlanan g?ncelerini 1935 y?l?nda tutmaya ba?lar Pavese -?l?m?nden 15 y?l ?nce-. Ya?ad??? her deneyimden kendine ?zg? d???nceler ve sonu?lar ??karm??t?r. ?zellikle yazd??? ?iirlerde kendini geli?tirme, farkl? teknikler ve konular yakalayarak yeni bir ba?lang?? noktas? bulma ?abalar?, ba?ar?lar? ve h?sranlar?, kad?nlar?, terk etti?i ve terk edenler nedeniyle ?ekti?i a?k ac?lar?, yaln?zl???, nedensiz ac?lar?, kendine, yazd?klar?na ve ki?ili?ine y?nelik ac?mas?z ele?tirileri, s?rekli kendi kendisiyle yapt??? i? hesapla?malar?, romanlar?, etkilendi?i di?er yazarlar ve eserleri hakk?nda tuttu?u k?sa g?nl?k notlar, intiharla sonu?lanan ac?mt?rak bir ya?am?n analizini yapmak i?in bir ?ok ipu?lar? verir.

Roma?da Strega ?d?l?n? ald?ktan hemen sonra ya?ad??? Torino?ya d?nen Cesare Pavese g?nl??? d???ndaki t?m ?al??malar?n? yok eder. 1949 y?l?nda simgesel ger?eklik ?zerine iki ayda tamamlad??? ?Ay ve ?enlik Ate?leri? yazar?n son eseridir. G?ncesinde ?Her ?eyi koymal?y?m bu kitaba? derken son kitab? oldu?unu kendisi de biliyordur zaten. ?ntihar d???ncesi g?ncenin yaz?ld??? ilk g?nlerden itibaren kendini hep korumu?tur. Bilinmeyen ?ey ger?ekle?ece?i zamand?r. Sevdi?i kad?nlar taraf?ndan terk edildikten hemen sonra ya?anan i?ini kemiren yaln?zl?k duygusu, (?kendimi yaln?z b?rakmamak i?in b?t?n gece aynan?n kar??s?nda oturdum?) onu s?k s?k intihar olgusu ile kar?? kar??ya getirir.

?Ne zaman bir g??l?kle yada ac?yla kar??la?sam, hep intihar? d???nmeye yarg?l? oldu?umu biliyorum. Beni korkutan da bu: temel ilkem intihar, ger?ekle?tiremedi?im, hi?bir zaman ger?ekle?tiremeyece?im ama d???ncesi duyarl???m? ok?ayan intihar.? ?ntihar?ndan on d?rt y?l ?nce, g?ncesinde yer alan sat?rlard?r bunlar. Ve devam eder.

?Bir i? trajediyi sanat bi?iminde dile getirmek ve b?ylece ondan ar?nmak, ancak bu trajedinin i?indeyken bile duyargalar?n? geren ve incecik ipliklerle ?rg?s?n? ?rebilen, k?sacas?, bir yandan yarat?c? d???ncelerin kulu?kas?na yatabilen bir sanat??n?n ba?arabilece?i bir i?tir. Bir ??kar yol olarak intihar yerine, bir sanat eserinin arac?l??? ile f?rt?nay? ya?amak ve bask? alt?ndaki duygulardan b?ylece kurtulmak diye bir ?ey olamaz. Bunun ne kadar do?ru oldu?unu, kendini ger?ekten ba??na gelen bir felaket y?z?nden ?ld?ren sanat??lar?n genellikle s?radan ?airler, duygu ta?k?nl?klar?nda i?lerini kemiren kanserin en ufak bir belirtisini bile duyurmayan g?steri? d??k?nleri olu?u g?sterir. Bundan ?unu ??renir insan: u?urumdan kurtulman?n yolu ona bakmak, derinli?ini ?l?mek ve kendini o bo?lu?a b?rakmakt?r.?

?Bir araban?n alt?nda kalman?n yada ?ld?r?c? bir hastal??a yakalanman?n korkusuyla kendini ?ld?rmeyi d???nmenin hi? de g?l?n? ve sa?ma bir yan? yoktur. Ac? ?ekme derecesinin d???nda, insan?n kendini ?ld?rmek istemesi, ?l?m?n?n ?nemli, bilin?li ve yanl?? yorumlanmamas? gereken bir eylem say?lmas?n? istemesidir. Bu y?zden intihar edecek kimsenin ezilmek yada zat?rreeden ?lmek d???ncesi gibi anlams?z bir ?eye katlanamamas?n? do?al kar??lamak gerekir. Onun i?in ???tmemeye ve d?neme?lere dikkat?

Sorar kendine. ?Bu y?l iki kere intihar? akl?ndan ge?irdin. Herkes sana hayranl?k duyuyor, seni ?v?yor, seni kutluyor. ?yleyse??

?vg?ler, kutlamalar ve ba?ar?lar art?k kan?ksand??? i?in midir? Hayaller ger?ekle?mi?tir. Yap?lacaklar tamamlanm??t?r. Geriye bir ?ey kalmam??t?r. Oysa bir sanat??n?n yarat?c?l?ktan uzak kalmas? d???n?lemez. Asl?nda Pavese bilin?li ve de ne istedi?ini bilen bir insand?r. Nitekim:

?Cecchi?nin yaz?s?.. De Robertis?in yaz?s?, Cajumi?nin yaz?s?. En b?y?k ??statlar? ca ?v?l?yorsun. Sana? K?rk ya??ndas?n ve ?n?n? yapm?? durumdas?n: kendi ku?a??n?n en iyisisin ve tarihe ge?eceksin; ba?kalar?na benzemeyen, sahici bir yazars?n?? diyorlar. Yirmi ya??ndayken bundan ba?ka bir ?eyi d??lemi? miydin??

?Peki? ?Hepsi bu kadar, ?imdi ne olacak?? demeyece?im. Ne istedi?imi bildi?im gibi, elde etti?im ?eyin de?erinin ne oldu?unu da biliyorum. Bundan ba?ka bir ?ey istemiyordum. Bunu s?rd?rmek, daha ileri gitmek ba?ka bir ku?a?? da kapsamak, bir tepe gibi sonsuzla?mak istiyorum. Yar?ndan ba?layarak y?lmadan ayn? yolda y?r?yece?im.?

?Ama nas?l inan?lmaz bir g?zle g?rm???m gelece?i isteklerimle yazg?m aras?nda bu ne g?zel rastla?ma! Ya bu sonucun de?eri eserlerde de?il de, bu rastla?madaysa??

Do?rusu bu ya, olduk?a ?rk?t?c? c?mleler?
Ama intihara giden yol yine de devam eder? Birka? ay sonra?

??i?imde yazma d?rt?s? kalmad? art?k, beynimdeki bo?luk yeniden beliriyor? Hangi yenili?i bulmal?, nas?l ya?amal?y?z ki, bu yenilik de kokmaya ba?lad??? zaman bunu g?rebilelim? Peki sonra? Bir ?eftalinin, bir ?z?m?n mutlulu?u. Kim daha fazlas?n? ister? Ya??yorum, bu da yeter.?

Ve sonras??

?Yapt?klar?ma, eserlerime kar?? bir tiksinti duyuyorum... ?izginin a?a?? do?ru inmesi? Hayat? su?lam?yorum, d?nyay? g?zel ve sevilmeye de?er buluyorum. Ama batmaktay?m. Yapaca??m? yapt?m. Olabilir mi? ?stek, ?zlem, bir ?eyi almak, yapmak, yeni bir ?eye sar?lma d?rt?s?. Yeniden ba?layabilir miyim? (B?t?n bunlar ?Tepelerdeki ?eytan? ile ilgili bir s?r? olumsuz ele?tiri ??kmas? y?z?nden.)?

Bo?luk devam ediyor?

?Kendimi hi?bir zaman, ?u ??le sonlar? ve ak?amlar? oldu?u kadar bir k??eye k?st?r?lm?? ve s?f?r? t?ketmi? hissetmemi?tim. ??imdeki bo?lu?u ayd?nlatacak bir hayat k?v?lc?m? hala yok. Bu noktadan ?teye gidemeyece?imi, s?yleyecek neyim varsa, s?yleyip bitirmi? oldu?umu ?ok iyi biliyorum. En k?t?s?, bir ?eyler ba?arm?? olmam, bu y?zden de her ?eyden b?sb?t?n vazge?meyi g?ze alamam. Bu durumdan kurtulaca??m? ve ba?ka eserler verece?imi de biliyorum. Ama ?atlak ortada, a??k?a g?r?l?yor.?

?Ac?n?n d?zenli vuru?lar? ba?lad?. Her ak?am, hava karar?rken, y?re?im gece oluncaya kadar s?k?l?yor.?

Birka? g?n sonra?

?Art?k sabah? da kapl?yor ac?.?

Nitekim Pavese ad?m ad?m gitti?i bu sona haz?rd?r.

?Gizlice en korkulan ?ey hep ger?ekle?ir sonunda.?
?Yaz?yorum: Ey, sen, ac?. Peki sonra??
?B?t?n gerekli olan biraz cesaret?
?S?zler de?il. Eylem. Art?k yazmayaca??m?

Bunlar son s?zleridir yazar?n.
?ntihar d???ncesi Pavese?in tek saplant?s? de?ildir. Yazar her mutlulu?un ac? bir sonla bitece?ine inand?rm??t?r kendini. 1948 y?l?n?n ba??nda ?u notlar? d??m?? g?nl???ne.
?Topra?a, sulara vuran p?r?l p?r?l g?ne?iyle Roma?y? hat?rlatan ?l?k bir sabah. ?imdiye kadar hi? b?yle bir y?l ba?lang?c? g?rmedim. ?n?m?zde korkun? bir y?l m? var acaba??
Ama bu bo? inanc? ger?ekle?mez, tam tersine k?sa bir s?reli?ine de olsa ya?am?ndaki en mutlu g?nlerin ba?lang?c? olur. 48-49 lu y?llar; 4 ba?ar?l? kitab?n -?Tepedeki Ev?, ?Tepelerdeki ?eytan?, ?Yaln?z Kad?nlar Aras?nda? ve ?Ay ve ?enlik Ate?leri?, ?d?llerin ve her ?eyden ?nemlisi b?y?k bir tutkuyla ba?land??? son sevgili, Amerikal? sinema oyuncusu Constance Dawling?in yazar?n hayat?nda oldu?u y?llard?r. Constance??n onu terk edip ?lkesine d?nmesi ise Pavese?in sonunu h?zland?r?r. 1950 May?s?nda d??t??? bir notta bu saplant? yine a???a ??kar. ?48-49?daki mutlulu?umun hesab? g?r?ld?? derken i?inde bulundu?u ruhsal ??k?nt?den kurtulmas?na y?nelik d?? d?nyadan bir umudu kalmam??t?r art?k.
Nas?l kals?n ki?
?Sokakta insanlar?n bu kayna?madan habersizce omzuna ?arp?p ge?melerine neden ?a??yorsun, sen kendin, yan?ndan ge?en nice insan?n ac?lar?n?n, i?lerini kemiren kurdun ne oldu?unu bilmez, buna ald?rmazken.?
1950 y?l?nda d??t??? baz? notlar i?inde bulundu?u d?? d?nyan?n durumunu belirtir.
??nsanlar gene cephelerde ?lmeye ba?lad?. Bir g?n bar?? i?inde, mutlu bir d?nya kurulursa, b?t?n bu olanlar i?in acaba ne d???n?r o d?nyan?n insanlar?. Bizim yamyamlar, Aztek kurbanlar?, b?y?c? yarg?lamalar? hakk?nda d???nd?klerimizi belki de.?
Pavese?i yaln?z b?rakmayan bir di?er saplant?s? ise s?rekli ?ekti?i ac?lard?r. Bu da mutlulu?un ve tutkular?n sonu mutsuzluktur saplant?s?ndan kendisini kurtaramayan bir k?s?r d?ng?n?n sonucu olsa gerek. C?mlelerinin sonunda gelen ?Peki sonra?? sorusu ya?amdan ne umdu?unu yada hi?bir ?ey ummad???n? g?sterir. Elde edilen ba?ar?lar ve ger?ekle?en umutlardan daha fazlas?, m?kemmelli?i arayanlar?n sonunda ya?ama amac?n? unutturacak kadar daha iyisini, daha fazlas?n? isteyenlerin sahip olabildikleri tek duygudur ac?, daha fazlas?n? istemekten vazge?meyece?imiz s?rece ona katlanmak gerekir.
?Kendini b?rak, ac?ya dayanmay? ??ren. Denemek yi?itli?i g?sterip ac? ?ekmek, korkup ka?maktan ye?dir.?
??nsan?n ac? ?ekmeye al??t??? do?ruysa, nas?l oluyor da insan y?llar ge?tik?e daha ?ok ac? ?ekiyor?? diye sorar kendisine.
?Bir insan kendisini herhangi bir tutkuya ne kadar kapt?r?rsa kendi ba?lar?na ki?isel niteli?i olmayan olaylar ona o ?l??de ac? vermeye ba?lar.?
?Yaln?zl?k ac? ?ekmektir: sevi?mek ac? ?ekmek, mal?n? m?lk?n? ?o?altmak yada y???nlara kar??mak ac? ?ekmek; b?t?n bunlara son verir ?l?m.?
?Bir ?ey meydana getirmenin ?ilesi, bu iyi bilinen i?kence, bir ?ey meydana getirip bitirdikten sonra ne yapaca??n? bilmemenin ac?s? yan?nda hi?tir.?
??nsan?n ?lk?lerine eri?ememekten de ac? bir ?ey vard?r; onlar? ger?ekle?tirmi? olmak.?
Korkutucu?
Ve noktay? koyar?
?Ac? ?ekmemek i?in her ?eyin ac? ?ekmek oldu?una inand?rmam?z gerekir kendimizi. Ac? ?ekmemek i?in ac? ?ekmeyi ?kabul etmek? gerekir. Bunu yapabilmek i?inse, pisli?i alt?na ?evirebilecek bir simya bilgisine sahip olmal? insan. Ac? ?ekmeyi ?kabul edemeyiz? ?stelik, bunun da ?tesi yoktur. Hem neden edelim? Denecektir ki;
(1)     daha iyi bir insan olunur,
(2)     Tanr??ya var?l?r,
(3)     Bize ?iir yazma esini verir (en zay?f gerek?e),
(4)     Herkesin ?dedi?i bir vergi ?denmi? olur.
Ama en son ac?ya, ?l?me, gelince, (1) ile (3) ge?erliliklerini yitirir, geriye Tanr??ya eri?mek ve insanl???n ortak yazg?s? kal?r.?
?nsanl???n ortak yazg?s? ac?, kelimenin kendisi bile s?ylenirken bir ok gibi saplan?yor insan?n y?re?ine ve t?ketiyor ruhun g?c?n?. Ke?ke olmasayd? hi?bir s?zl?kte. Belki o zaman daha kolay olurdu ya?am. Kim bilir?
Ac?lardan uzak mutlu g?nler dile?iyle?

???RLER?...

Gelecek ?l?m - G?zleri G?zlerin Olacak


Gelecek ?l?m - g?zleri g?zlerin olacak
sabahtan ak?ama dek, g?z?n? k?rpmadan,
sa??rcas?na, eski bir vicdan ac?s? gibi
sa?ma bir al??kanl?k gibi
ard?m?zdan kovalayan bu ?l?m
gelecek bir g?n
Bo? bir s?zden ayr?ms?z olacak g?zlerin
aynada kendini g?rd???nden ayr?ms?z her sabah,
suskun bir ???l?k, bir sessizlik olacak.
Ey sevgili umut, o g?n biz de bilece?iz
hem ya?am hem hi?sin sen bile, ey sevgili umut!

Herkese birdir bak??? ?l?m?n
Gelecek ?l?m - g?zleri g?zlerin olacak
bir al??k?y? b?rak?rcas?na
?l? bir y?z?n belirdi?ini g?r?rcesine aynada
kenetli bir duda?? dinlercesine
sessizce inece?iz o dipsiz burgaca.

?eviri : Bedrettin C?mert

Ac?

Sokaklarda dola?aca??m yorgunluktan t?kenene dek
yaln?z ya?amay? bilece?im ve ge?en her y?z?n
g?zlerine g?zlerimi dikmeyi ve ayn? kalmay?.
Damarlar?mda beni aramaya ??kan bu serinlik
sabahlar? hi? b?ylesine ger?ek olarak ya?amad???m bir
uyan??: Yaln?zca, kendimi bedenimden daha g??l?
Duyuyorum
ve sabah?ma daha so?uk bir titreme e?lik ediyor.

Yirmi ya??nda oldu?um sabahlar uzak.
Ve yar?n, yirmi bir: yar?n sokaklara ??kaca??m,
her ta?? ve g???n ?izgilerini an?ms?yorum.
Yar?ndan sonra insanlar beni yeniden g?rmeye ba?layacak
ve aya?a dikilmi? olaca??m ve durup
vitrinlerde kendime bakabilece?im. Bir zamanlar?n sabahlar?
gen?tim ve bunu bilmiyordum, ge?enin ben oldu?umu
bile bilmiyordum- bir kad?n, kendi kendisinin
efendisi. Bir zamanlar ki zay?f ?ocuk
y?llar s?ren bir a?lay??tan uyand?:
?imdi sanki o a?lay?? hi? olmam?? gibi.

Ve yaln?zca renkleri alg?l?yorum. Renkler a?lam?yor,
bir uyan?? gibi: yar?n renkler
d?necek. Her kad?n soka?a ??kacak,
her beden bir renk- ?ocuklar bile.
A??k k?rm?z? giyinmi? bu beden
onca solgunluktan sonra kendi hayat?na yeniden kavu?acak.
?evremde bak??lar?n kayd???n? hissedece?im
ve kendim oldu?umu bilece?im: bir bak?? f?rlatarak
kendimi insanlar aras?nda g?rece?im: Her yeni g?nle
yollara ??kaca??m renkleri arayarak.
(?ev: Kemal Atakay)

?al??mak Yorar

Evden ka?mak i?in yolu ge?meyi
yapsa yapsa bir ?ocuk yapar.
?ocuk de?il ki art?k
b?t?n g?n sokaklarda s?rten bu adam
?stelik evden de ka?m?yor.

Hani yaz ikindileri vard?r
meydanlar bombo? uzan?r batan g?ne? alt?nda,
ge?ip gereksiz bitkilerle bir bulvardan
durur yaln?z adam.
De?er mi bunca yaln?zl?k, gittik?e daha yaln?z olmak i?in?
Bo?tur yollar meydanlar yaln?z gezildi?inde.
Oysa bir kad?n durdurmal?
konu?up da birlikte ya?amaya inand?rmal?,
yoksa hep kendisiyle konu?ur insan. bunun i?in de
kimi vakit k?rk?t?k olur geceleri
ve anlat?r durmadan, anlat?r yap?p edeceklerini.

B?yle ?ss?z meydanda bekleyerek
rastlanmaz elbette kimseye, ama dola??rken sokaklar?
durdu?u olur insan?n ??yle bir.
Olsalard? iki ki?i, ba?ka olurdu ev
sokaklarda bile. Kad?n olurdu, de?erdi dola?maya.
Gece kimsecikler kalmaz meydanda
Oradan ge?en bu adam g?rmez
yarars?z ???klar i?inden evleri
kald?rmaz art?k g?zlerini.
Kald?r?mlar? dinler yaln?zca
kendininkiler gibi nas?rl? ellerin d??edi?i.
Do?ru de?il ?ss?z meydanlarda kalmak.
Mutlaka yolda olmal? o kad?n
yalvarsan eve ?eki d?zen verecek.

?eviren : Bedrettin C?mert