Allah?n K?zlar?
Nedim G?rsel

 
 


Anasayfaya
Ele?tiri sayfas?na

 


 

 

Allah'?n K?zlar? kitab?nda Hazreti Muhammed var
http://www.sabah.com.tr/2008/03/01/haber,8CCCEFBCB2744618BDCEFDB4FE703609.html

Figen YANIK
 
Nedim G?rsel, Allah'?n K?zlar? roman?nda ?slamiyet'in ?ncesi ve sonras?n? anlat?yor. G?rsel, ?ok tart??ma yaratacak kitab? i?in "Hi?biri uydurma de?il, Kuran'? temel ald?m" dedi..
Ya?am?n? Paris'te s?rd?ren yazar Nedim G?rsel, ?n?m?zdeki hafta Do?an Kitap'tan yay?mlanacak Allah'?n K?zlar? adl? yeni kitab?nda, ?slamiyet'in do?du?u topraklar?, cahiliye d?nemini ve ?slamiyet'in do?u?unu anlat?rken Hz. Muhammed'i bir roman kahraman? olarak yans?t?yor. G?rsel, ?slam'da inan? ve ?iddeti, Hz. Muhammed'in ?zel hayat?yla ilgili baz? vahiyleri sorgulad???n? s?yledi?i roman?; bir ?ocuk ile Harb-i Umumi'de Medine'yi savunmu? dedesinin ?yk?s?n? anlat?yor. Bu k???k ?ocuk ileriki y?llar?nda inanc?n? yitirmi?, ?slam ve Kuran konusunda bilgiye sahip bir yeti?kine d?n??erek her ?eyi sorguluyor. Gen?li?inde Marksist, ateist ve maddeci yazar olarak tan?nan, bug?n ise kendini 'agnostik' yani 'dinlere inanmayan ama Allah'?n varl???na inanan ve bunu sorgulayan' olarak tan?mlayan G?rsel, ba?ta ad? olmak ?zere ortaya att??? iddialar?yla ?ok tart???lacak roman? i?in; "?slam u?runa ya?anan sava?lar ekseninde,Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Grand Prix inan? ve ?iddeti, Hz. Muhammed'in ?zel hayat?yla ilgili konularda Allah'la bu kadar i? i?e olmas?n? sorgulad?m. Hi?biri uydurma de?il, Kuran'? temel ald?m," diyor. ?lk ?yk?s? Yolculuk'tan bu yana kitaplar?yla ?lkeleri, k?lt?rleri, insanlar? ke?fe ??kan Nedim G?rsel, Allah'?n K?zlar? roman?yla rotas?n? ?slam tarihine ?evirdi. G?rsel, "Ya? ilerledik?e inan? aray??? art?yor mu?" sorusunu; "Belki hakl?s?n?z, 50 ya??m? ge?ip 60'?ma merdiven dayad???m i?indir... ?ocuklu?umun huzurlu y?llar?na d?nmek, inan?l? biri olan dedemin an?s?n? ya?atmak istedim. Asl?nda bu roman?m da bir yolculuk. Hem ?slam tarihine hem de ?slam'?n do?du?u co?rafyaya; Mekke ve Medine'ye okurla ??kt???m bir yolculuk," ?eklinde yan?tl?yor. Hz. Muhammed'in ?a?da? T?rk edebiyat? i?inde ilk kez bir roman kahraman? olarak yer ald???n? iddia eden G?rsel, Paris'teki Arap D?nyas? Enstit?s?'ndeki eski ?slam kaynaklar?n? taram??: "Hz. Muhammed ?zerine elimizde d?rt ?nemli kaynak var: Tabari, ?bn-i Hi?am, hadisler konusunda Buhari ve Kuran'?n kendisi. Ben de Kuran'? temel ald?m." Romanda inan? u?runa ?iddeti de sorgulayan yazar; "Dinler insanlara bar?? ve huzur getirmek i?in var deniliyor, ama o halde bu ?iddet ne? H?ristiyanl?k, ?slam, Yahudilik... Epey bir kan d?k?lm??. Onun i?in roman 'D?k?len nice kanlardan sonra,' diye ba?l?yor."

OLUMLU B?R KAHRAMAN
G?rsel, "Hayal ?r?n? bir romanda bile olsa, bu iddialar?n?zla inananlar? rahats?z edece?inizi d???nmediniz mi?" sorusunu ise ??yle yan?tl?yor: "Biz teokratik bir devlette ya?am?yoruz ?ok ??k?r. Bizim devletimiz inan?l? ya da inan?s?z vatanda?lar?na e?it davranmak durumunda. Ben Muhammed'i olumlu bir roman kahraman? gibi anlatt?m." G?rsel, roman?na Allah'?n K?zlar? ad?n? da cahiliye d?neminde tap?lan di?i putlar? kastederek se?mi?.

 
?SLAM ?NCES? ARAB?STANINDA AL-?LAH (ALLAH) ?NANI?I
http://www.turandursun.com/index.php?categoryid=21&p2007_articleid=9

 

Araplar ?slamiyet ?ncesi d?nemde Kabe'deki 360 tane put aras?ndan en y?kse?i, en g??l?s? olarak ay tanr?s?n? g?r?yor ve buna Al-ilah (en g??l? ilah) diyor, ellerini iki yana a?arak ona dua ediyorlard?. ?ngilteredeki British Museumun Babil B?l?m? B k?sm?nda bulunan a?a??daki heykeller arap paganlar?n?n bu inanc?n? g?steren ?nemli bulgulardand?r:

Arap?ada "ilah" olan tanr? kelimesi ?slamiyetle beraber "Allah" a d?n??t?r?ld?.(Southern Arabia, Carleton S. Coon, Washington, D.C. Smithsonian, 1944, p.399) Ay tanr?s? Al-ilah erkek kabul ediliyordu ve di?i g?ne? tanr??as? ile evliydi. ?? k?z? vard?. Bunlar?n adlar? Al-lat, Al-Uzzat ve Al-Menat idi: 

Yukar?daki resim British Museum'dan. ?slam ?ncesi arap inan??lar?n? ?ok g?zel ?zetliyor. Solda Allah?n k?zlar? Lat, Uzza ve Menat, sa?daki erkek fig?r? ise Allah? simgeliyor. Muhammed, ?eytan ayetleri diye bilinen olayda ?nce bu Lat, Uzza, Menat adl? tanr??alar? gaf yaparak ?vm?? ancak daha sonra pi?man olmu? ve o s?zleri kendisine ?eytan?n s?yletti?ini ileri s?rm??t?.

?e?itli Arap kabileleri asl?nda bu ay tanr?s?na de?i?ik adlar veriyordu bunlardan baz?lar? Sin, Hubal ve Kurey?te Al-ilah. Dilbilimciler "Allah" kelimesinin "Al-ilah" tan t?redi?ini s?ylerler.(?slam Muhammed and His Religion, Arthur Jeffery, 1958, p 85, Muhammad at Mecca, W. Montgomery Watt, 1953, p 23-29)

Muhammedin babas?n?n ad? Abdullah, arap?ada "Allah?n kulu" anlam?na geliyordu ( abd= kul, ullah=allah)

Muhammed, Kabedeki 360 puttan en g??l?s? kabul edilen ay tanr?s?n?n ismini al?p tek oldu?unu s?yl?yordu. "Al-ilah tan ba?ka ilah yoktur" (The hajj, F. E. Peters, p 3-41, 1994) Muhammed b?ylece Al-?lah' ? tek tanr? olarak ilan etti ve di?er putlara tap?nmay? yasaklad?.

?slamiyet ?ncesi arap paganlar?n?n (m??riklerin) ilgin? gelenekleri vard?. Bunlar Ramazan dedikleri ayda bir ay oru? tutarlar, Mekke'ye Hacca gidip Kabe'nin etraf?nda yedi kez d?nerler, "Kara Ta?" ? ( Hacer?l Esved) kutsal sayar onu ?per ve g?nde d?rt veya be? vakit namaz (salat) k?larlar, ?eytan ta?larlard?. ( Is Allah the Same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9, ?slam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah)

 
Yukar?da, Kabenin bir k??esinde bulunan Hacer?l Esved'i ?pen bir arap m?sl?man. Bu putperest inan??? ?slam ?ncesi arap paganlar?nda da vard?. Muhammed bu ta?? ?pm?? ve bu putperest anlay??? ?slama ta??m??t?r. Halife ?merin Hacer?l Esved hakk?nda "Seni rasullullah?n ?pt???n? g?rmeseydim asla ?pmezdim" dedi?i bilinmektedir. Hacer?l Esvedin ne zaman, nereden ve nas?l geldi?i bilinmemekte sadece rivayetler ileri s?r?lmektedir. Ama bu rivayetler hakk?nda ?slamc?lar aras?nda mutabakat yoktur.

Arap m??riklerinin namazdan ?nce bug?nk? ?slamiyet d?nyas?nda oldu?u gibi abdest alma gelenekleri de vard?..Burunlar?na su ?ekerlerdi, ellerini dirseklerine kadar y?kard? bunlar eski pagan Araplar?n abdest alma ?ekliydi. Bu gelenekler yahudi ya da hristiyan k?lt?rlerinde yoktur.Oru? bilindi?i gibi hristiyanl?kta da vard?r fakat "belli bir ayda oru? tutma" gelene?i Arap paganlar?n?n eski bir gelene?iydi.

Ayr?ca Kabe eldeki kan?tlara g?re ?brahim peygamber taraf?ndan yap?lmam??t?r,Yakla??k M?. 800 l? y?llarda yap?ld??? tahmin ediliyor. Kabe bu tarihten sonra paganlar taraf?ndan "Al-ilah ?n evi" olarak an?lmaya ba?lanm??t?r (A Guide to the contents of Quran Faruq Sherif, Reading, 1995, pgs. 21-22., Muslim).

Bug?n ?slamc?lar her ne kadar ?slam dininin Muhammedden ?nce de var oldu?unu, bu nedenle ?slam inac?na ait ??elerin eski pagan toplumlarda da g?r?lmesinin normal oldu?unu iddia etse de bu iddialar?n? destekleyecek Kuran haricindeki tarihsel belge ve delillerden tamamen yoksundurlar.


ttp://www.haber3.com

''Muhammed, Allah'? kullan?yor''
 

"Allah'?n K?zlar?" adl? kitab?n yazar? "neden inanm?yorsunuz" diye soruldu.
??te ?ok eden yan?t.
01 Mart 2008 09:53
 

Lat, Uzza ve Manat. ?slam'dan ?nce K?be'de bulunan ve
Allah'?n K?zlar? olarak kabul edilip tap?n?lan putlard? bunlar.
Sonra Allah, Hazreti Muhammed'i el?i se?ti ve onlar?n
h?km? kalmad?. Ama ?slam'?n kabul edili?ine ve yay?l???na
tan?kl?k etti onlar ve dile gelip o d?nemi anlatt?lar.

Yazar Nedim G?rsel sekiz y?ld?r roman yazm?yordu.
Bu aradan sonra ??kan roman? Allah'?n K?zlar?'nda
teker teker konu?turuyor onlar?. "?ocuklu?umda en
b?y?k kahraman?m peygamberdi" diyen G?rsel
ona bir insan olarak yakla?mak ve kendi din inanc?yla da
bu ?ekilde hesapla?mak i?in kaleme ald???n? s?yl?yor roman?.
 

Dini, inanc? sorgulayan ve ?zellikle peygamberin
?zel hayat?n? ele alan b?yle bir roman yazmak asl?nda
zor ve tehlikeli. ??nk? ?n?m?zde bir Salman R??di ?rne?i var.
Ama yazar onun d??t??? hatalar? yapmad???n?,
yazd?klar?n?n inananlar? asla rencide edici bir yan?n?n
bulunmad???n?, ??nk? dini kaynaklardan aynen ald???n? s?yl?yor.
Yine de yazd?klar? ve s?yledikleri ?ok tart???lacak.
Do?an Kitap taraf?ndan yay?mlanan Allah'?n K?zlar?,
5 Mart ?ar?ama g?n? kitap?? raflar?ndaki yerini alacak.
 

Allah?n K?zlar?'n? nas?l bir ruh haliyle yazmaya karar verdiniz?
- Elli ya??m? ge?tikten sonra bir o kadar daha ya?amayaca??m
duygusuna kap?ld?m. Metafizik kayg?lar?n ba?lad??? bir d?nem.
Varl???ndan ku?ku duydu?um Allah'la bir diyalog aray??? belki.
"Her ?ocu?un i?inde bir Allah vard?r" diye bir c?mle var romanda.
?ocukken Allah'la aramda m?thi? bir ili?kim vard?. Bir par?a,
altm???na merdiven dayam?? birinin Allah'la ilgili kafas?nda
olu?mu? sorulara cevap aramas? da denilebilir. ?ocuklu?umun
 en b?y?k kahraman? da peygamber Muhammed'di.
??nk? ad?n? ta??d???m dedem, annemin babas?, hem yarg??
ve iyi bir hukuk?uydu hem de iyi bir M?sl?man'd?. Beni cuma
namazlar?na g?t?r?rd?. ?slam'la ilk kar??la?mam ?yle oldu.
 

?nan?s?zl??a gidi? ser?veniniz nas?l ba?lad??
-B?y?y?nce Marksizme ilgi duydum, 20 ya?lar?nda T?rkiye'de
devrim yapma hayalleri kuran bir delikanl?yd?m. Aradan y?lar
ge?ti, d?nya de?i?ti, ben de?i?tim ve ?u an bir agnosti?im,
yani ??pheci. Tam ateist de de?ilim. Bu roman? yazarken
asl?nda onu da ke?fettim, acaba Tanr? var m? diye kafamda
bir soru olu?tu. Gen?lik y?llar?mda b?yle bir soru hi? yoktu.
Demek oraya do?ru da bir e?ilim olmu? ki bu roman? yazabildim.

Yazd?ktan sonra ne de?i?ti?
-Muhammed'i insan yan?yla daha fazla sevdim ama onun
Allah'?n el?isi oldu?una inanc?m da daha fazla sars?ld?.
Kendi pratik hayat?nda ve stratejisinde sanki Allah'? kulland???
bir d?nemini ke?fettim. Dolay?s?yla agnostik olmak bana
daha yak?n geldi. Ama tamamen reddedemiyorsunuz da,
??nk? i?inizde bir korku var.
 

Hangi ayetlerdi i?inize ??phe tohumlar?n? d???ren?
-?yle ayetler var ki Muhammed'in ?zel hayat?yla ilgili.
?lahiyat??lar bunu benden daha iyi bilir. Orada i?te insan
Muhammed'e olan inanc?n? yitirebilir. Bir ?rnek vereyim.
Hatice'nin ona hediye etti?i ve azat etti?i k?lesi Zeyd'in kar?s? Zeynep.
Peygamber Zeynep'e a??k oluyor, ?ok insani bir durum bu.
Ama bir kural var, evlatl?klar?n?z?n e?leriyle evlenemezsiniz diye.
Onun i?in Muhammed ayalarca bir melankolinin i?inde ya??yor
ve bir ayet geliyor. Yakla??k olarak, senin g?nl?ndeki s?k?nt?y?
biz biliyorduk deniyor. Bunun ?zerine Zeyd kar?s?n? bo?uyor
ve Muhammed al?yor. B?yle anekdotlar var. 13 nikahl? e?i var
ve "Bana yaln?zca Ay?e ileyken hadis geliyor" diyor.
Roman?m?n a??rl?k konusu bu de?il ama Muhammed
Allah'la ?ylesine i?li d??l? ki, Allah onun ?zel hayat?na da,
kimi polemiklerine de kar??abiliyor. ?rne?in hepimizin bildi?i
Kevser Suresi. Ayet "Sana ebter diyen ebterdir" diye bitiyor.
Ebter erkek ?ocu?u olmayan anlam?na geliyor ve Muhammed
erkek ?ocu?u olmad??? i?in Kurey?'in nezdinde muteber de?il.
Ona ebter diyorlar, bu bir k?f?r. ?ok inciniyor, ?z?l?yor ve
ayet iniyor bunu diyenlere cevap olarak.
 

HAYAL G?C?M?N ?R?N?

Kur'an'? yorumlamak, o bilgilerden hareketle fikir ?retmek
s?z konusu oldu?unda insan?n ehil olup olmad??? sorulur.
Arap?a biliyor musunuz ki bunlar? yaz?yorsunuz gibi
su?lamalar da gelir. Bu tarz ele?tirilere nas?l bir cevab?n?z olacak?
 

-Ben Arap?a bilmiyorum. Ger?ekten Kur'an'?n d?nyas?na
girebilmek i?in o d?nemin Hicaz leh?esini bilmek gerekir.
Ama bunlar benim yorumlar?m de?il, zaten b?t?n kaynaklarda
anlat?l?yor ?slam bilginleri, ilahiyat??lar taraf?ndan. Ben burada
Muhammed'in i? d?nyas?n? anlamaya ?al??t?m. Bu b?l?mler
tamamen benim hayal g?c?m?n ?r?n?. Yani ona tamamen
bir roman kahraman? olarak yakla?t?m.

?nan?l? bir yazar, roman kahraman? olarak anlatabilir mi Hz. Muhammed'i?
-Hay?r. B?yle bir roman yazabilmek i?in olaylara biraz
inan? d???ndan bakman?z laz?m. Bunun i?in en az?ndan
ku?kucu olmak gerekir diye d???n?yorum.
 

T?RBANDAN ?OK T?RK?YE'N?N MUHAFAZAKARLA?MASI BEN? END??ELEND?R?YOR

Ben Paris ?niversitesi'nde ??retim ?yesiyim. Her y?l bir iki t?rbanl?
k?z ??renci olur s?n?f?mda. Orada t?rban yasa?? yok. O k?zlar?n
varl??? ne beni ne de di?er ??rencileri rahats?z ediyor.
Biz de laikli?i b?y?k ?l??de Fransa'dan ald?k. Laikli?e sahip
??kmal?y?z ve bu ?ok ?nemli bir kazan?m. Ben t?rban? bir
bireysel ?zg?rl?k olarak g?r?yorum. Ama laikli?i tehdit eden
bir duruma d?nerse elbette benim tavr?m olumsuz olur.
Ama burada ?unu s?ylemek istiyorum. ?zg?rl?kler bir b?t?nd?r.
H?k?metin di?er ?zg?rl?kleri de ele almas? laz?m. T?rkiye'de
bir sava? oluyor. Vicdani ret diye bir temel ?zg?rl?k var ve
siz bunu isteyemiyorsunuz ama. B?lent Ersoy hakk?nda
soru?turma a??ld???n? d???nsenize s?yledi?i bir s?z y?z?nden.
Ben t?rban meselesinden falan ?ok T?rk toplumunun
muhafazakarla?mas?n? endi?eyle kar??l?yorum.

SALMAN R??D? G?B? PROVOKAT?F OLMADIM

?ok hassas bir konu bu, hi? ?ekinceleriniz oldu mu?

- ?tiraf edeyim oldu. Ben ba??nda bu roman? vahiy ve
Muhammed'in libidosu ?zerine kurmay? tasarlam??t?m.
O anlamda bu di?i putlar?n da ?nemli bir yeri olacakt?.
Hem peygamberin ?zel hayat?na girmekten hem de
inan? sahibi insanlar? incitir diye ?ekindim. Hi? de?inmemek de
olmayacakt?. ?ok az Muhammed'in ?zel hayat?na girdim
ama Muhammed'le ilgili b?l?mleri, inan?, ?iddet ve onu
etkileyen co?rafya ekseninde anlatt?m. ?ok ilgin? bir
tarihi ki?ilik Muhammed. ?nsani yanlar? a??r bas?yor.
?rne?in kad?nlarla ilgili konularda ?ok ho?g?r?l?.
As?l k?s?tlamalar? ?mer getiriyor. O kad?n d??man?.
Muhammed kad?nlar? seviyor ve onlarla meseleleri var.
Evde 13 kad?n? idare etmek kolay de?il. B?t?n bunlar
?slam kaynaklar?nda var. Ama Salman R??di gibi
provokasyona girip ?ok incitici, a?a??lay?c?, onunla
alay eden ?eyler yazmad?m. Zaten dedi?im gibi Muhammed
benim g?z?mde ?ocuklu?umdan gelen bir kahraman.

SAATL? BOMBA G?B? PATLASIN D?YE YAZMADIM ROMANI
G?n?m?z?n politik ortam?na uygun bir roman yazd?,
ele?tirilerine haz?r m?s?n?z?

- ?slam sadece T?rkiye'nin de?il d?nyan?n g?ndeminde;
dolay?s?yla beni de ilgilendiriyor. Ama bu g?ndemde
bir olay olsun, bir saatli bomba gibi patlas?n diyerek bu
roman? yazmad?m. Dedi?im gibi roman?n ??k?? noktalar?ndan
biri ?ocuklu?um. Ama ?teyandan ?iddet olay?n? sorgularken,
ister istemez bug?nk? radikal ?slam'?n konumunu da
g?z?n?nde tuttum. Bir de t?rban tart???lmaya ba?land?
ama t?rban tart???lmaya ba?land???nda ben bu roman? bitirmi?tim.
 

 
 Allah??n K?zlar?'n? yazd?
http://www9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=164760&Categoryid=1
?ocuklu?umda en b?y?k kahraman?m Hazreti Muhammed'di.

Muhammed?i insan olarak daha ?ok sevdim

Lat, Uzza ve Manat. ?slam?dan ?nce K?be?de bulunan ve Allah??n K?zlar? olarak kabul edilip tap?n?lan putlard? bunlar. Sonra Allah, Hazreti Muhammed?i el?i se?ti ve onlar?n h?km? kalmad?. Ama ?slam??n kabul edili?ine ve yay?l???na tan?kl?k etti onlar ve dile gelip o d?nemi anlatt?lar. Yazar Nedim G?rsel sekiz y?ld?r roman yazm?yordu. Bu aradan sonra ??kan roman? Allah??n K?zlar??nda teker teker konu?turuyor onlar?. "?ocuklu?umda en b?y?k kahraman?m peygamberdi" diyen G?rsel ona bir insan olarak yakla?mak ve kendi din inanc?yla da bu ?ekilde hesapla?mak i?in kaleme ald???n? s?yl?yor roman?.

Dini, inanc? sorgulayan ve ?zellikle peygamberin ?zel hayat?n? ele alan b?yle bir roman yazmak asl?nda zor ve tehlikeli. ??nk? ?n?m?zde bir Salman R??di ?rne?i var. Ama yazar onun d??t??? hatalar? yapmad???n?, yazd?klar?n?n inananlar? asla rencide edici bir yan?n?n bulunmad???n?, ??nk? dini kaynaklardan aynen ald???n? s?yl?yor. Yine de yazd?klar? ve s?yledikleri ?ok tart???lacak. Do?an Kitap taraf?ndan yay?mlanan Allah??n K?zlar?, 5 Mart ?ar?ama g?n? kitap?? raflar?ndaki yerini alacak.

Allah?n K?zlar??n? nas?l bir ruh haliyle yazmaya karar verdiniz?


- Elli ya??m? ge?tikten sonra bir o kadar daha ya?amayaca??m duygusuna kap?ld?m. Metafizik kayg?lar?n ba?lad??? bir d?nem. Varl???ndan ku?ku duydu?um Allah?la bir diyalog aray??? belki. "Her ?ocu?un i?inde bir Allah vard?r" diye bir c?mle var romanda. ?ocukken Allah?la aramda m?thi? bir ili?kim vard?. Bir par?a, altm???na merdiven dayam?? birinin Allah?la ilgili kafas?nda olu?mu? sorulara cevap aramas? da denilebilir. ?ocuklu?umun en b?y?k kahraman? da peygamber Muhammed?di. ??nk? ad?n? ta??d???m dedem, annemin babas?, hem yarg?? ve iyi bir hukuk?uydu hem de iyi bir M?sl?man?d?. Beni cuma namazlar?na g?t?r?rd?. ?slam?la ilk kar??la?mam ?yle oldu.

?nan?s?zl??a gidi? ser?veniniz nas?l ba?lad??


-B?y?y?nce Marksizme ilgi duydum, 20 ya?lar?nda T?rkiye?de devrim yapma hayalleri kuran bir delikanl?yd?m. Aradan y?lar ge?ti, d?nya de?i?ti, ben de?i?tim ve ?u an bir agnosti?im, yani ??pheci. Tam ateist de de?ilim. Bu roman? yazarken asl?nda onu da ke?fettim, acaba Tanr? var m? diye kafamda bir soru olu?tu. Gen?lik y?llar?mda b?yle bir soru hi? yoktu. Demek oraya do?ru da bir e?ilim olmu? ki bu roman? yazabildim.

Yazd?ktan sonra ne de?i?ti?


-Muhammed?i insan yan?yla daha fazla sevdim ama onun Allah??n el?isi oldu?una inanc?m da daha fazla sars?ld?. Kendi pratik hayat?nda ve stratejisinde sanki Allah?? kulland??? bir d?nemini ke?fettim. Dolay?s?yla agnostik olmak bana daha yak?n geldi. Ama tamamen reddedemiyorsunuz da, ??nk? i?inizde bir korku var.

Hangi ayetlerdi i?inize ??phe tohumlar?n? d???ren?


-?yle ayetler var ki Muhammed?in ?zel hayat?yla ilgili. ?lahiyat??lar bunu benden daha iyi bilir. Orada i?te insan Muhammed?e olan inanc?n? yitirebilir. Bir ?rnek vereyim. Hatice?nin ona hediye etti?i ve azat etti?i k?lesi Zeyd?in kar?s? Zeynep. Peygamber Zeynep?e a??k oluyor, ?ok insani bir durum bu. Ama bir kural var, evlatl?klar?n?z?n e?leriyle evlenemezsiniz diye. Onun i?in Muhammed ayalarca bir melankolinin i?inde ya??yor ve bir ayet geliyor. Yakla??k olarak, senin g?nl?ndeki s?k?nt?y? biz biliyorduk deniyor. Bunun ?zerine Zeyd kar?s?n? bo?uyor ve Muhammed al?yor. B?yle anekdotlar var. 13 nikahl? e?i var ve "Bana yaln?zca Ay?e ileyken hadis geliyor" diyor. Roman?m?n a??rl?k konusu bu de?il ama Muhammed Allah?la ?ylesine i?li d??l? ki, Allah onun ?zel hayat?na da, kimi polemiklerine de kar??abiliyor. ?rne?in hepimizin bildi?i Kevser Suresi. Ayet "Sana ebter diyen ebterdir" diye bitiyor. Ebter erkek ?ocu?u olmayan anlam?na geliyor ve Muhammed erkek ?ocu?u olmad??? i?in Kurey??in nezdinde muteber de?il. Ona ebter diyorlar, bu bir k?f?r. ?ok inciniyor, ?z?l?yor ve ayet iniyor bunu diyenlere cevap olarak.

HAYAL G?C?M?N ?R?N?

Kur?an?? yorumlamak, o bilgilerden hareketle fikir ?retmek s?z konusu oldu?unda insan?n ehil olup olmad??? sorulur. Arap?a biliyor musunuz ki bunlar? yaz?yorsunuz gibi su?lamalar da gelir. Bu tarz ele?tirilere nas?l bir cevab?n?z olacak?

-Ben Arap?a bilmiyorum. Ger?ekten Kur?an??n d?nyas?na girebilmek i?in o d?nemin Hicaz leh?esini bilmek gerekir. Ama bunlar benim yorumlar?m de?il, zaten b?t?n kaynaklarda anlat?l?yor ?slam bilginleri, ilahiyat??lar taraf?ndan. Ben burada Muhammed?in i? d?nyas?n? anlamaya ?al??t?m. Bu b?l?mler tamamen benim hayal g?c?m?n ?r?n?. Yani ona tamamen bir roman kahraman? olarak yakla?t?m.

?nan?l? bir yazar, roman kahraman? olarak anlatabilir mi Hz. Muhammed?i?

-Hay?r. B?yle bir roman yazabilmek i?in olaylara biraz inan? d???ndan bakman?z laz?m. Bunun i?in en az?ndan ku?kucu olmak gerekir diye d???n?yorum.

T?RBANDAN ?OK T?RK?YE?N?N MUHAFAZAKARLA?MASI BEN? END??ELEND?R?YOR

Ben Paris ?niversitesi?nde ??retim ?yesiyim. Her y?l bir iki t?rbanl? k?z ??renci olur s?n?f?mda. Orada t?rban yasa?? yok. O k?zlar?n varl??? ne beni ne de di?er ??rencileri rahats?z ediyor. Biz de laikli?i b?y?k ?l??de Fransa?dan ald?k. Laikli?e sahip ??kmal?y?z ve bu ?ok ?nemli bir kazan?m. Ben t?rban? bir bireysel ?zg?rl?k olarak g?r?yorum. Ama laikli?i tehdit eden bir duruma d?nerse elbette benim tavr?m olumsuz olur. Ama burada ?unu s?ylemek istiyorum. ?zg?rl?kler bir b?t?nd?r. H?k?metin di?er ?zg?rl?kleri de ele almas? laz?m. T?rkiye?de bir sava? oluyor. Vicdani ret diye bir temel ?zg?rl?k var ve siz bunu isteyemiyorsunuz ama. B?lent Ersoy hakk?nda soru?turma a??ld???n? d???nsenize s?yledi?i bir s?z y?z?nden. Ben t?rban meselesinden falan ?ok T?rk toplumunun muhafazakarla?mas?n? endi?eyle kar??l?yorum.

SALMAN R??D? G?B? PROVOKAT?F OLMADIM

?ok hassas bir konu bu, hi? ?ekinceleriniz oldu mu?


- ?tiraf edeyim oldu. Ben ba??nda bu roman? vahiy ve Muhammed?in libidosu ?zerine kurmay? tasarlam??t?m. O anlamda bu di?i putlar?n da ?nemli bir yeri olacakt?. Hem peygamberin ?zel hayat?na girmekten hem de inan? sahibi insanlar? incitir diye ?ekindim. Hi? de?inmemek de olmayacakt?. ?ok az Muhammed?in ?zel hayat?na girdim ama Muhammed?le ilgili b?l?mleri, inan?, ?iddet ve onu etkileyen co?rafya ekseninde anlatt?m. ?ok ilgin? bir tarihi ki?ilik Muhammed. ?nsani yanlar? a??r bas?yor. ?rne?in kad?nlarla ilgili konularda ?ok ho?g?r?l?. As?l k?s?tlamalar? ?mer getiriyor. O kad?n d??man?. Muhammed kad?nlar? seviyor ve onlarla meseleleri var. Evde 13 kad?n? idare etmek kolay de?il. B?t?n bunlar ?slam kaynaklar?nda var. Ama Salman R??di gibi provokasyona girip ?ok incitici, a?a??lay?c?, onunla alay eden ?eyler yazmad?m. Zaten dedi?im gibi Muhammed benim g?z?mde ?ocuklu?umdan gelen bir kahraman.

SAATL? BOMBA G?B? PATLASIN D?YE YAZMADIM ROMANI

G?n?m?z?n politik ortam?na uygun bir roman yazd?, ele?tirilerine haz?r m?s?n?z?

- ?slam sadece T?rkiye?nin de?il d?nyan?n g?ndeminde; dolay?s?yla beni de ilgilendiriyor. Ama bu g?ndemde bir olay olsun, bir saatli bomba gibi patlas?n diyerek bu roman? yazmad?m. Dedi?im gibi roman?n ??k?? noktalar?ndan biri ?ocuklu?um. Ama ?teyandan ?iddet olay?n? sorgularken, ister istemez bug?nk? radikal ?slam??n konumunu da g?z?n?nde tuttum. Bir de t?rban tart???lmaya ba?land? ama t?rban tart???lmaya ba?land???nda ben bu roman? bitirmi?tim. (H?rriyet)

Nedim G?rsel "Allah?n K?zlar?"

 
Orta birde, din hocam?z bir g?n ?slam?da mucize olmad???n?, tek mucizenin Kitap??n kendisi oldu?unu s?yledi?ini an?ms?yorum. Bunu duydu?umda elbette fark?nda de?ildim ama ?imdi bu s?zlerin alt?nda yatan pozitivizmi g?r?yorum. Dine bu g?zle bakanlar, inan?tan ?ok, bilimle a??klanacak bilgi olarak g?r?rler dini.

Bu hafta okudu?um Nedim G?rsel?in ?Allah??n K?zlar?? adl? ola?an?st? g?zellikteki roman?, beni bu konuyu d???nmeye itti. ?nananlar, ne bekler dinden? ?nsanlar?n dinden beklediklerinin, bilinmezleri a??klamak, hastal?klara ila? bulmak, atom teorisini anlamak oldu?unu hi? sanm?yorum. ?nsanlar ger?ekte dine, ruhsal aray??larla y?nelirler. Orta?a?dan beri bilimle yar??an bat?l? dinler, insan? sprit?el aray???nda yaln?z b?rakm??lard?r.

?Allah??n K?zlar?? roman?ndan bahsetmeye belki ?ok garip bir a??dan bakarak ba?lad?m, fakat son d?nemlerde din, inan? ve gelenek ?zerinde toplumca ?ok daha fazla konu?ur ve kafa yorar olduk. ?slamiyet?i de?il yaln?zca, inan? sistemlerini de sorgulama gere?i duymaya ba?lad?k.

Nedim G?rsel tam da bu konular? roman?n?n merkezine yerle?tirmi?. Onun anlatt??? din, bilimle yar??an, mucizelerden uzak bir inan? de?il, aksine y?zy?llar boyunca anlat?lar?n efsanele?ti?i, ola?an?st?n?n kabul g?rd??? bir inan? sistemi. Dini ?yk?ler zaten efsanelerden, masallardan, ola?an?st? ki?ilerden ve t?m bunlar?n en ?iirsel bi?imlerde anlat?lmalar?ndan ortaya ??kmaz m??
 

?Allah??n K?zlar?? birbiri ard?na, nesillerdir anlat?lagelen hikayeleri, masal anlat?r gibi ?iirsel bir dille anlat?yor. Nedim G?rsel roman i?in ikinci tekil ?ah?sta anlat?y? se?mi? ve bence ?ok da iyi etmi?. Roman?n anlat?c?s?, ?sen? diye hitap ediyor anlatt??? ki?iye: bu, k???k bir ?ocuk oldu?u gibi, dolayl? olarak ayn? zamanda okur da oluyor. Okuru babaannesinin masallar?n? dinleyen bir ?ocuk konumuna koyarak anlat?yor. ?Dedenle Cuma namaz?na giderken?? diye ba?l?yor ?rne?in bir b?l?m. Sanki ?ocuklu?unda hayal meyal hat?rlad??? an?lar?n? b?y?klerinin a?z?ndan yeniden dinliyor.

?kinci ki?iye anlat?lmas? zor bir anlat?m olmas?na ra?men, yazar?n amac?na tam hizmet ediyor. Masal dilinden uzakla?mam??, okur ile ?ocu?u bir b?t?n olarak d???nm?? ve belki de en ?nemlisi, uzak diyarlar?n, ge?mi? zamanlar?n hikayelerini, bir ?ocu?a anlat?rken yap?lan cinsten abart?larla, efsanelerle s?sl?yor. Anlat?m hi? da??lm?yor, hep ayn? sesten dinliyoruz hikayeleri.

Roman?n formuyla ilgili bir ba?ka ?zelli?i de, her b?l?m?n farkl? karakterlerin dilinden anlat?l?yor olmas?. ?oksesli bir anlat? kurmu? G?rsel. Her d?rt b?l?mde bir Uzza, Manat ya da Lat??n ba?l???n? ta??yan, onlardan birinin a?z?ndan dile getirilmi? anlat? yer al?yor. B?ylece b?l?mlerin nas?l roman?n dokusunu olu?turdu?unu da g?rme f?rsat? oluyor okur. ?st ?ste gelen simetrik anlat?lar, yap?y? olu?turuyor.

?Allah??n K?zlar??n?n konusunu anlatmak ?ok zor. Roman farkl? ?a?larda ge?en, kutsal kitaplarda bahsedilen ?yk?lerden olu?uyor. G?rsel ho? ?ekilde ?yk?leri birbirlerine ba?layarak bug?ne kadar getiriyor. ?rne?in, roman?n ba?lar?nda hazreti Muhammed?in do?umundan ?nce babas?n?n ve dedesinin hayatlar?n? anlat?yor. Peygamberin dedesinin anlat?ld??? b?l?mlerin i?inde, anlat?c? kendi ?ocuklu?una, dedesine g?ndermeler yap?yor.

?yk?ler aras?ndaki benzetmeler ?ok zekice yap?lm??. Benzer temalar? ?a?lar ?tesinde yinelendik?e, romandaki ki?iler ve olaylar belirginle?iyor. Romanda yazar?n s?k kulland??? temalardan biri, kurban. ?lk ba?larda ?brahim peygamberin o?lunun bo?az?n? kesmek ?zere da?a ??k???n? anlat?yor. Ard?ndan k???k bir ?ocukken dedesinin evinde, k?m?rl???n yan?na ba?lanan, kurban bayram?nda kesilmeyi bekleyen ko?tan bahsediyor. Kesilen kurban, asl?nda ?ocuklar?n ya?amlar?n?n bedeli. ?ocuk bir ?ekilde kendi yerine kurban edilen hayvana kar?? bir su?luluk duyuyor belki, ama kendisinin hayatta kalmas? i?in bunun zorunlu oldu?u s?yleniyor ona. ?ocuk zihninde kurban, kendi ya?am?n?n ne denli de?ersiz, kolay kaybedilebilir hatta kendini sevdi?ini zannetti?i b?y?kleri taraf?ndan harcanabilir oldu?unu g?steriyor.

Kurban bir kez daha Muhammed?in babas?n?n k???k bir ?ocukken nas?l kurban edilmekten kurtuldu?u hikayesiyle anlat?l?yor. Teman?n farkl? ?ocuklar?n hayatlar?ndaki anlam?yla tekrarlanmas?, ?a?lar boyunca inanc?n i?ine i?leyen ?iddeti sorguluyor. Tabii bir de peygamberin babas?n?n kurban edilmekten son anda kurtulmas?, ya?am?n rastlant?sall???n? da g?steriyor.

Yazar?n kulland??? bir ba?ka tema da, yol. Kays gibi, ?ehvet i?in yolculuk yapanlar var ama bir de, hayat? yollarda aray?? i?inde ge?en dervi?lerin hikayeleri var ki, bunlar roman?n en g?zel hikayeleri. Cennete giden yola girmek i?in y?llarca iz s?ren dervi?in hikayesi Yunus Emre?nin sat?rlar?yla son buluyor:

?Cennet cennet dedikleri
Birka? k??kle birka? huri
?steyene ver sen onu
Bana Seni gerek Seni?

Roman?n yaz?l?? amac?n? da bize yol simgeleri anlat?yor: ?Anadolu?yu kar?? kar?? dola??p tekkelerle, dervi?lerle, onlar?n menk?beleriyle yat?p kalkmaya ba?lad???nda, bir yol aray???na girecektin. Do?ru yolu bulmak de?ildi amac?n, belli bir yola girmek de de?ildi. Yoldan ??kmak, kendini hayat yolunun ortas?nda karanl?k bir ormanda bulmak istemiyordun o kadar.?

?nsanlar?n dinden beklentisi diye ba?lad?k yaz?ya ??nk? roman bana en ?ok bu konuyu d???nd?rd?. Nedim G?rsel?in de bu sorunun pe?inden giderken roman?n temelini olu?turdu?unu d???nmeden edemedim. Roman?n bir b?l?m?nde, dedesinin elinden tutmu? camiye giderken, yat?r?n yan?nda pazar kurulan bo? arsaya gelip ba?lama ?alan ozandan ??rendiklerini anlat?r. Tasavvufla pek ilgilenmeyen dede, camideki vaazdan daha memnun kal?r fakat ?ocuk ??nerde ozan?n anlatt?klar?, nerde imam?n vaaz?! ? imam?n anlatt?klar?nda ola?an?st? hi?bir ?ey yoktu? der.

Sprit?el olandan, tasavvuftan ve ola?an?st?den uzakla?t?k?a geriye ne kal?r diye d???nd?m roman? bitirince ve dinin ?z?ndeki ruhsal aray???n bundan beslendi?ini, aksi takdirde geriye sadece yasa ve ?iddet kald???n? g?rd?m.

Bu roman? keyifli masallar okur gibi okudum ama ard?nda yatan yo?un ara?t?rmadan da s?z etmek gerekir. Nedim G?rsel sadece teologlar?n ara?t?rmalar?n? incelemekle kalmam??, eski destanlar?, evde dedelerden, ninelerden dinledi?imiz efsaneleri de romana dahil etmi?. Baz?lar?n?n ?ehvet dolu, baz?lar?n?n da erdem dolu hikayelerini nefis bir dille aktarm??.

Allah??n K?zlar? / Nedim G?rsel / Do?an Kitap / Mart 2008 / 287 sayfa.
(Bu makale D?nya Gazetesinin Kitap ekinde 4 Nisan 2008 g?n? yay?mlanm??t?r.)