Kitap Kul?b?m - Dipnot Kitap Kul?b?


Anasayfaya
Ele?tiri sayfas?na


 

Edit?r?n Notu :?yelerimizin Dipnot Kitap Kul?b?m?z hakk?ndaki duygu ve d???ncelerini bu sayfam?zda toplad?k.


 

Biz Kitap Tutkunlar?

Ra?el Rakella Asal

Dipnot diye bir kul?p ad? duydunuz mu? Veya Aliye Moral??n y?netimindeki kitap okuma grubundan. Duymam?? olabilirsiniz. Zarar yok.  Oysa Blake House?u kolejli olup da bilmeyeniniz yoktur. Yine kolejli dostlar?n?zdan duydu?unuza g?re Blake House?da zaman taa Blake House, biz kolejlilere kap?lar?n? a?t???ndan bu yana kesintisiz akarm??. Saatlerin, takvimlerin, g?ne?lerin, aylar?n engelline tak?lmadan; hi? t?kezlemeden. ?stelik eski-yeni, ge?mi?-gelecek gibi s?ra g?zeten kavramlar? silip s?p?rerek, tam bir e?itlikle akarm?? zaman. Bir ba?ka deyi?le, bu evde kaygan zaman, ?yle akarm?? ki, kimse zaman?n akt???n?n fark?na varmazm??. Neden mi? ??nk? herkes elden ele dola?an kitaplar?n, g?n?lden g?n?le dola?an yorumlar?n ard?nda bir tela?, bir ko?u i?indeymi?. Neden mi? ??nk? onlar Blake House?taki kitap okuma kul?b? ?yeleriymi?.

Hani her kitab?n ayr? zaman? olur ve her kitap kendi zaman?n? yarat?r derler ya. ??te bu kul?p ?yelerinin de kitap okuma g?nleri varm??. Kitaplar ne zaman gelmek isterlerse o zaman geliyorlarm??. ?yeler kendi takvimlerinden uygun tarihi se?iyorlar ve bu tarihi takvimlerine yap??t?r?yorlarm??. ?yelere sadece onlara uymak, oyunu onlar?n kurallar?na g?re oynamak kal?yormu?. Ve onlar?n kitaplara uzanan yolculu?u b?ylece ger?ekle?iyormu?.

Zamanda okumak, uzamda okumak, birka? boyutta, birka? katmanda okuma yaparlarm??. Okuman?n d?n?, bug?n?, yar?n? olmad???n? bilirlermi?. Bu okumalar ya?amla ?rt???rm??. Yaz?lanlar?n ?tesini okumak, sat?rlar?n aras?n? okumak, par?ay? okumak, b?t?n? okumak, b?t?nden par?ay? okumak, par?adan par?aya s??rayarak okumak gibi? b?ylesi bir okuma etkinli?i i?indelermi?.

??te ben b?yle bir kul?b?n ?yesiyim. Nas?l olmam ki! Okul y?llar?m?zda bize ??r?ngalamad?lar m? okuma zevkini? Her sene neydi Mrs. Blake?in bizden istedi?i? Unutmad?n?z de?il mi? Her yaz tatilinde yeni kitaplar okumam?z?? (book report) kitap incelemelerinimizi? An?msad?n?z de?il mi? ??te bizler bu a??lanm?? kitap okuma ruhumuzla b?yle bir okuma kul?b? olu?turduk. Hem de ?? tane. Evet, yanl?? okumad?n?z. ?? tanesi de kolejli mezunlar?m?z?n y?netiminde ilerliyor, g?zel ?zmir?imizde. Bunlardan ikisi Blake House?da Eren Arcan ve Aliye Moral??n y?netiminde, di?eri de G?niz G?rsoy Can??n Kedi K?lt?r Sanat Merkezinde. ?u an ?? okuma grubu faaliyetlerini s?rd?r?yorlar. Ama as?l atlamamam?z gereken ilk okuma grubunu olu?turanlardan s?z etmeliyim, onlar?n ?nc? ?al??malar?ndan. G?lg?n Eri?, rahmetli G?lden Ert?z, Aliye Moral ve G?niz G?rsoy Can?dan. Fikir onlardan geliyor ve ilk grup b?ylece kurulmu? oluyor. Daha sonra G?niz G?rsoy Can tam g?n ?al??ma hayat?na geri d?n?nce grubun y?netimini Eren Arcan??n devralmas?yla Eren gruba bir de isim koyuyor. ??te Dipnot Kitap Kul?b? b?yle olu?uyor. Eren Arcan?? tan?rs?n?z, o bir bilgisayar uzman?. O da bilgisayar?n nimetlerinden neden yararlanmayay?m diye d???n?yor. Gruba bir web sitesi olu?turuyor. Okunan kitaplar, kitap hakk?ndaki de?i?ik yorumlar, bizim yaz?lar?m?z gibi incelemeler web sitesinin kapsam?nda yer al?yor. Bilgisayarda gezinti yapmak isteyenler i?in adresi vereyim. ??yle www.dipnotkitap.net .

?sterseniz, ?imdi, bu birbirinden g?zel ?? kitap okuma kul?b? aras?nda ?yesi bulundu?um kitap kul?b?ndeki faaliyetlerini anlatay?m sizlere. Sizi k?skand?ray?m biraz. ??nk? b?yle masals? bir ortam? ya?amam?? olmak bir kay?pt?r bence. Niye size bunlar? balland?ra balland?ra anlat?yorum biliyor musunuz? ??nk? biz kitap okuma tutkunlar? olarak her toplant?m?zda ?Ah! Ke?ke bir kitap okuma grubu daha olu?sa!? diye y?re?imizin en derinlerinde g?zel d??ler kuruyoruz, siz kolejlilere. Siz de bu d???n pe?ine bir tak?l?n, kendi kul?b?n?z? olu?turun istiyoruz. Nas?l?sa Blake House?un kap?lar? hepimize a??k.

Asl?nda-bir?ok ?eyde oldu?u gibi- hepimizin bir kitap okuma zaman? var; kendili?inden olan, kendini dayatan ?beni oku, beni oku? diye direten? Kitaplar?n okunmas? ?yledir zaten. Hele bir kitap kurduysan?z, okuma yolculuklar?na yelken a?m??s?n?z demektir. Bazen, arkada?larla oturmu?, oradan buradan, ?undan bundan konu?urken, sohbet bir yerde durur, birden bir yerden okudu?unuz bir kitap ??kagelir. Kendini sohbetin oda??na yerle?tirir. E?er arkada?lar da sizin gibi kitap kurduysa ortal?kta pe? pe?e yorumlar dolan?r. G?l??meler, ?nlemler, hatta kahkahalar birbirine kar???r. Tersi de olabilir. Boyunlar b?k?l?r, h?z?n, ac?, i? ?ekmeler sarar ortal???; susulur? G?nl?k ya?amdan kopulur. S?z? edilen kitap, her ?eyi yok edip kendi egemenli?ini kurmu?tur. Art?k, d??ar?da ne olursa olsun, kitap hepinizi d???nd?r?r. Kitab? anlamaya ?al???rken, d???n?rken, okurken, hi? rahat edemezsiniz. Bir tedirginlik sarar hepinizi. Bu konudaki yorumlar? dinlerken kitapla bir ba? do?ar aran?zda. Zamanla de?i?ti?inizi de duyumsars?n?z. A??r, derinden bir de?i?medir bu. Bu de?i?me kaliteli okumalar do?rultusunda geli?ir. Size bir donanm??l?k kazand?r?r. Ama ta??mas? zor bir donanm??l?kt?r bu.

?nsan? par?alay?p par?alay?p toparlayan, da??t?p da??t?p sarsan okumalard?r bunlar. S?zgelimi, bir bilimcinin karma??k bir molek?l?n? inceleyece?i gibi ayr?nt?lar?yla incelemek istersiniz konuyu. Kimi g?nler elinizde tornavida, karma??k bir makinenin i?ine dalan ustan?n veya veriler orman?nda keyifle dola?an bir bilimcinin tutumu ile her sat?r, her s?z? ciddi olarak incelenecektir, hi? ku?kunuz olmas?n. Ama? hep birlikte ayn? kitab? okumak onu yorumlamak ve de?erlendirmek olunca bir dalgan?n yahut bir bulut k?mesinin kendine has co?kusuna yakla??rs?n?z. O muhte?em kaynakla ellerinizde ???ldayan bir evren bir nimet olur? ?yle derin, ?yle duru?

15 ?ubat.2011


Aliye Moral

Evet, on be? g?nde bir toplanan bu grup bir kitap kul?b?nden ?tedir. Arkada?l?kt?r, karde?liktir. ?z?nt? ve sevin?leri payla?makt?r. Beraber duyulan bir ?fkedir, bazen de ortak bir h?zne b?r?n?r. Toplant? biter fakat geli?in tersine gitmek pek o kadar kolay olmaz, Herkes biraz daha kalmak ister. Gidenler gitmek zorunda kald?klar? i?in ayr?l?rlar. Ayr?l?rken bile ak?llar? gelecek on be? g?nk? ?ar?amba?dad?r.

 

Bahar'?n kaleminden Dipnot

Bahar Vardarl?

Ne mutlu bana ki kitap kul?b? ?yesiyim! Ne okuyaca??m?, hangi kitab? se?ece?imi, okurken nelerin fark?nda olmam gerekti?ini, kitap ve yazar? hakk?nda yay?nlanan bilgileri ?nceden biliyorum. Kitap?? d?kkan?na girip de hangi kitab? alsam ?a?k?nl???n? ya?am?yorum art?k. Veya kom?umun be?endi?i kitab? okumuyorum... (Ayni ona yararl? gelen tansiyon hap?n? almad???m gibi.)

Benimle ayni bak?? a??s?nda olanlar?n, zevkine g?vendiklerimin, en ?nemlisi k?lt?r yap?m?z?n olu?turdu?u bir birlikteli?in sonucudur kitap kul?b?. Her ?ar?amba tart??aca??m bir kitapla Blake House'a ko?mak, yeni yorumlara, olumlu olumsuz ele?tirilere kulak vermek, bak?? a??lar?n?n ki?iden ki?iye fark?n? g?rmek; ve de en ?nemlisi sadece BEN?M G?R???M?N de?il, ba?kalar?n?n g?r??lerinin de ge?erli olabilece?ini kabullenmek...Tam bir ho?g?r? ortam?nda ya?amak!

Evet ?ar?amba sabahlar? ki?ili?imin p?r?zlerini t?rp?l?yorum, kendimi zenginle?tiriyorum, ruhumu besliyorum desem hi? de abartm?? olmam san?yorum.

Yaln?z bir sak?ncas? var bu tatl? ?ar?ambalar?n, g?zlerimin hipermetrobundaki art??...


Eren Arcan

2001 y?l?ndan beri onbe? g?nde bir ?ar?ambalar? toplan?yoruz.. Bu ?ar?amba g?nlerimiz hepimiz i?in ?ok de?erli. Hepimiz program?m?z? bu toplant?da haz?r bulunmak ?zere yapar?z. Birer kad?n olarak her birimizin pek ?ok kimli?i var. Anne, e?, evl?t, baz?lar?m?z i?in b?y?kanne, ayr?ca meslek, sosyal, vatanda?l?k kimliklerimiz, ve bu kimliklerin getirdi?i sorunlar ve y?k?ml?l?klerimiz . ... Ama bu "k?ymetli" ?ar?amba g?nlerinde sorun ve sorumluluklar?m?z? kap?n?n d???nda b?rakarak k?lt?rel kimli?imizle kul?b?m?z?n s?cak dostluk ?emberine giriyoruz. Mottomuz "Bug?n bizim olsun !"

?nceleri Amerikan Koleji mezunlar? ile kurdu?umuz kul?b?m?z daha sonralar? okulumuz mezunu olmayan arkada?lar?m?zla da zenginle?ti. ?ye profilimiz ise k?rk ile doksan ya? aras?nda uzan?yor. Yar?m y?zy?l? a?k?n ya? fark? toplant?lar?m?zda s?f?rlan?yor.

Kurulu? y?l?m?z 2001'den bu yana, hem toplant?ya haz?rl?kl? gelmemiz i?in hem de birikimlerimizi kitapseverlerle payla?mak i?in http://www.dipnotkitap.net  adresinde Dipnot Kitap Kul?b? sitesini kurdum. Sitemizde 350'ye yak?n sayfam?z var. Okudu?umuz kitaplar hakk?ndaki bilgileri, ele?tirileri, yazarlar hakk?ndaki notlar?, kitab?n dahil oldu?u edeb? ak?mlar gibi bilgileri ve ayr?ca kendi yaz?lar?m?z? ve aktivitelerimizi bu sayfalarda topluyoruz. Ayr?ca haberle?mek i?in kulland???m?z bir de internet yaz??ma grubumuz var.

Amac?m?z "iyi edebiyat" okumak. G?ncelden daha ?ok klasikle?mi? kitaplar? okumaya ?al???yoruz. G?ncelde ise kendini kan?tlam?? yazarlar? listemize al?yoruz.   Hepimiz ayn? kitab? okuyor ve toplant? g?n? o kitab? tart???yoruz. Bir ka? seneden beri ?? ayda bir ba?kan de?i?tiriyoruz.  B?ylece y?netimde ?okseslili?i sa?l?yoruz.

Toplant?lar?m?zda zaman zaman bilgisayar sunumlar? yap?yoruz, ayr?ca konuk a??rlamad???m?z g?nler ??leden sonralar? sat?n ald???m?z elden d??me bir projeksiyon makinesi ile film de izliyoruz.

Zaman zaman yaln?zca edebiyat odakl? de?il, m?zik gibi, resim gibi sanat?n di?er alanlar?n? da kapsayan konularda konuklar a??rl?yoruz. Say?n ?mer T?rke?, Sema Postac?o?lu, ?ner Birkan, ?nal ?zi?, B?lent Somay, Y?lmaz Karakoyunlu, Prof ?adan G?koval?, ?smet Noonan, Mahmut Bilki, Ya?ar Aksoy, Hasan ?zk?l??, G?ven Turan, Halil Kaynarca ?mit Tarak?? Selnur ?arman de?erli konuklar?m?z aras?nda.. Ayr?ca Say?n Aysel ??rpanl?'n?n John Berger'in G?rme Bi?imleri ?zerine yapt???m?z sunuma katk?lar?. ile bilgisayar destekli "Anadolu Motifleri" ve Yirminci Y?zy?l ressamlar? "Bohemler" ?zerine yapt???m?z kendi sunumlar?m?z da, tad? dama??m?zda kalanlar aras?nda

Bu ba?lamda bizden bilgisini, eme?ini ve sabr?n? esirgemeyen Say?n Prof. Semiramis Ya?c?o?lu'na zaman zaman bizlerlere hem  edeb?, hem felsef? konular hem de kitap irdeleme teknikleri ile ilgili birikimini aktard??? i?in ??kranlar?m?z? sunuyoruz. 

Dostluklar?n dolu dolu ya?and???, ayd?nl?k bir g?n?n sonunda, onbe? g?n sonra yeniden bulu?mak ?zere ayr?l?yoruz. Evet, onbe? g?nde bir, ?ar?ambalar? ger?ekten de "bizim g?n?m?z."   Sizler de b?yle bir dostluk ?emberi kurmak istiyorsan?z bizim gibi yap?n,

Siz de bir Kitap Kul?b? kurun !

Kul?b?n?z i?in birka? not:

 • Kul?b?n?z? bir ana tema ?er?evesinde kurun.
 • Farkl? d???nce yap?s?nda ?yeler se?in.
 • ?ye say?s?n? s?n?rland?r?n. Onbe? dolaylar?nda ?ye uygun olabilir.
 • Toplant? g?n?n?, saatini ve s?recini belirleyin.
 • Toplant?ya herkes ayn? kitab? okuyarak gelsin
 • Her toplant?n?n ayr? bir y?neticisi, kitap ?zerinde kapsaml? ?al??ma yapan bir sorumlusu olsun.
 • Kitab?n yazar?, yaz?m tekni?i, d?nemi,.iletmek istedi?i mesaj?,.konusu ve karakterleri ?zerinde durun.
 • Kitaplar?n?z?n tart??mak istedi?iniz sizce ?nemli yerlerinin alt?n? ?izin. Arka kapa?a sayfa numaralar?n? belirterek notlar alabilirsiniz.
 • Farkl? co?rafyalardan kitap se?in.
 • Farkl? yazarlar? okuyun.
 • Okudu?unuz t?rleri ?e?itlendirin. roman, bilim-kurgu, an?, gezi, biyografi, deneme vs
 • Toplant?lar?n?za zaman zaman konu?mac?lar? konuk edin.
 • En ?nemlisi: toplant?larda herkesin kendi aralar?nda de?il, birer birer ortaya konu?mas?n? sa?lay?n.

?yi tart??malar !

 

>

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

u-boat-watches-replica.omegasweden.org u boat watches replica