2017 y?l? kitaplar?m?z hakk?nda
KISA B?LG?LER

Anasayfa       T?m Kitaplar
  

 

 

       
      Y?llara g?re okuduklar?m?z  
2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007


 

D?meni Yarat?c?l??a K?rmak
M. ?hsan Tatari

Fantastik ve bilimkurgu kadar, genel anlamda yaz?n d?nyas?n?n da ya?ayan en b?y?k ustalar?ndan Ursula K. Le Guin?e duydu?umuz sayg? ve hayranl???n haddi hesab? yok san?r?m. Hepimiz onun yazd??? hemen hemen her ?eyi b?y?k bir be?eniyle okuyor, daha fazla eserine kavu?may? d?rt g?zle bekliyoruz. ?tiraf etmesek de gizliden gizliye istedi?imiz bir ba?ka ?ey de g?n?n birinde onun kadar iyi yazabilmek?

??te tam da bu noktada devreye giriyor D?meni Yarat?c?l??a K?rmak ve muazzam bir kaynak olmay? vadediyor bizlere. Le Guin?in 1996 y?l?nda verdi?i 5 g?nl?k yarat?c? yazarl?k at?lyesi sayesinde ortaya ??kan kitap,Blancpain Replica Watches yazarl?k tavsiyelerinden tutun da p?f noktalar?na dek pek ?ok k?ymetli bilgi i?eriyor krali?emizin a?z?ndan. Bak?n Le Guin kitab?n ?ns?z?nde bu ?al??mas?n? nas?l tan?ml?yor:

Ya?mur Kral- Saul Bellow
Afrika'ya seyahate ??kan, mutsuz milyoner Eugene Henderson'?n ?arp?c? hik?yesini anlat?yor. Orta ya? krizini atlatmaya ?al??an Henderson, para, konum ve b?y?k bir aileye sahip, 55 ya??nda efsanevi bir adamd?r.  Kaderinde doktor olman?n yaz?l? oldu?una inanan Henderson, hayat?n?n eksiklerle dolu oldu?unu d???nerek gitti?i Afrika'da bamba?ka bir maceraya at?l?r. Henderson'?n g?c?, harika ba?ar?lar? ve dizginlenemeyen hayat tutkusu, ona kabilenin hayranl???n? kazand?r?r ve kabilenin Ya?mur Kral? olur.Bu komik ve e?lenceli romanda Bellow, hi? gitmedi?i Afrika'n?n b?t?n zengin renklerini ve egzotik geleneklerini uyand?r?yor. Ya?mur Kral bir adam? hayata ba?layan g??lere derin bir bak??.Bellow'un e?lence dolu anlat?s? ve dilinin ola?and??? yarat?c?l???yla vah?ice ve ??lg?n bir r?ya ger?ekle?tirilmi?."CHICAGO TRIBUNE

Tokyo U?u?u ?ptal
Rana Dasgupta

Rana Dasgupta? n?n "Tokyo U?u?u ?ptal"  adl? kitab?,
hava muhalefeti nedeniyle u?u?u iptal edilen Tokyo yolcular?n?n vakit ge?irmek i?in birbirlerine anlatt?klar? ?yk?leri kaps?yor. Masals? bir kisve alt?nda sert bir ele?tiri olan kitap Hindistan?n?n 1990 lardan sonra uygulad??? neoliberal  kapitalizme bir tepki olarak g?r?lebilir.  Delhi de?i?mektedir ama kimin ??kar?na?  Yazar kitab?nda, yeniden yap?lanma s?recinde ortaya ??kan h?zl? zenginle?menin yaratt??? yar?lmalar?, Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Grand Prix toplumsal hayat?n yeniden ?ekillendirilmesinin yaratt??? bunal?m?, kapitalizm girdab?ndaki Delhi?yi kitab?n merkezine alarak irdeler.  Dasgupta bu yeni s?re?te, Boccacio'nun Decameron Hikayelerinin, Chaucer'?n Canterbury ?yk?lerinin, Binbir Gece Masallar?n?n izini s?rerek kaybolan hikayelerin, masallar?n, s?ylencelerin pe?ine d??er.  Ge?mi?in k?lt?r hazinelerini b?y?l? ger?eklik ?gelerle ustaca yo?urarak, globalle?en fantastik bir d?nyaya d?n??t?r?r.  

G?r?nmeyen.jpg

G?r?nmeyen
Paul Auster

"Y?k?ma u?rayan insanlar, biz onlar? g?rsek bile, g?r?n?rl?klerini kaybederler. Maurice Blanchot"

Paul Auster' ?n 15. kitab? "G?r?nmeyen" yirmi ya??ndaki Colombia ?niversitesi ??rencisi Adam Walker'?n 1967 y?l?nda ba?layarak k?rk y?l s?resince hayat?n?n izini s?rer. Kitap d?rt b?l?mde d?rt ayr? anlat?m tekni?i ile geli?ir. Walker' ?n a?z?ndan birinci ?ah?sta yaz?lan b?l?m?, -sen - diye devam eden ikinci b?l?m izler. ???nc? b?l?m ise "o" bak?? a??s?yla anlat?l?r.  K?rk y?l sonras?na uzanan ve girift bir bulmacay? and?ran kitap d?rd?nc? b?l?mde beklenmedik bir son ile ??z?mlenir.

Katedral
Raymond Carver


Amerikan ?ehov'u olarak adland?r?lan Raymond Carver 1980 lerde ba?layan ?Kirli Realizm? ak?m?n?n ?nc?lerinden say?lmaktad?r.  Bu ak?m?n yazarlar? eserlerinde daha ?ok  kaybedenleri, seks d??k?nlerini, yalanc?lar?, doland?r?c?lar? i?lerler.  Onlar?n  ger?eklerini, umutlar?n?, d?? k?r?kl?klar?n? uyu?turucu, i?ki, kumar, seks ortam? i?inde ele al?rlar.  Raymond Carver??n Katedral adl? eseri de, bu t?r?n ?nemli ?rneklerindendir.  Carver okura "Bakmak ile G?rmek" aras?ndaki ayr?m? sezdirir.  "Her bakan G?R?R m??; G?REN bir k?r" olabilir mi? sorular?n? sorar  ?yk?n?n bitiminde sabahlara kadar i?ilen bir gecenin sonunda gelen ayd?nlanma sars?c?d?r.   Hik?yede y?zeysel s?n?rlar i?inde kalan bir evlilik ili?kisi, ?g?ren bir k?r?n" soyut dokunu?uyla derinlik kazan?r.


A??k Bir Adam - Karl Ove Knausgaard

A??k Bir Adam - Karl Ove Knausgaard "Kitap g?nl?k hayat?n dayatt??? dipsiz gizem y???n?n? ara?t?r?yor? Knausgaard'?n yakla??m? sade ve titiz, kimi zaman s?radan, ama bunu asla ka??da d?km?yor. Onun temas? hayat?n b?t?n?n?n kendi kendisiyle bir arada var oldu?u ger?e?inin g?zelli?i ve deh?eti. T?m edebi aldatmacalar? terk ederek m?kemmeliyete konan ger?ek bir kahraman, ??plakl??? kraliyet ??kl???n? alt eden bir imparator." -Jonathan Lethem, The Guardian

Ola?an?st? Bir Gece
Stefan Zweig
1914 y?l?nda hafif s?vari alay? ?at??malar?nda ?ehit d??en, varl?kl?, uygar, se?kin, ba?ar?l? bir birey olan Baron Freidrich Michael von R'nin geride b?rakt??? notlar "Ola?an?st? bir Gece" de ya?ad??? y?zeysellikten basamak basamak insana dair olan?n derinliklerine ini?ini aktar?r. Ya?amaya cesaret edemeyen Baron sadece ait oldu?u dar ?evrenin ba?ar?ya ve takdirine ?nem vererek ya?ad??? onca y?l?n kibrinin kefaretini ?deyecektir. Bu ola?an?st? Gecede Kendi kendini tutsak eden hayat?n?n bunalt?c? bo?lu?unu, yavanl???n? farkeder. Y?llardan beri ilk kez kitleyi hisseder. ?nsan yak?nl???na ihtiya? duyar. Kalbindeki kabu?u k?rar. ?lm?? bu insan?n y?re?inde ?i?eklenme ba?lar. Art?k y?re?inde a?k vard?r.
Insan?n Esareti - Somerset Maugham
?zge Y?lmaz'?n ?ncelemesiyle

??nsan?n Esareti? bir insan?n ya?am?n?n ?ocukluktan, ilk gen?li?e ve sonra ergenlik ve en sonunda olgunluk d?nemine kadar kahraman?n ayak izlerine basarak y?r?menizi sa?layan bir roman. Asl?nda yer yer ya?am?n anlam?n? aramaya d?ner temas?yla, okuyucusunu da ya?amda y?r?terek anlam arat?yor.
?zge Y?lmaz

"?nsan?n Esareti" edebiyat tarihinin en ?nemli 100 kitab?ndan biri olarak kabul edilir. Kitap Spinoza' n?n "?nsan?n duygular?n? y?netme; ya da dizginlemekteki aczine ben esaret derim" s?ylemi ?zerine kurgulan?r. Maugham'un kitab?n?n ana kahraman? do?ruyu g?rmesine ra?men tutkular? nedeniyle sonuca varma iradesini g?steremez.  Bu iradeyi g?steremeyen kimse ise kendinin efendisi olamaz. Ya?am s?resince ya?anan zorluklar, edinilen tecr?beler hayatla ba?etme becerisini getirecektir.

Ku?lar - Tarjei Vesaas

Norve?'in ?cra bir k?y?nde abla Hege ile yar?m ak?ll? karde?i Mattis tekd?ze d?nyalar?nde ya?ay?p gitmektedirler. Mattis etraf?ndaki herkesin kendisinden daha g??l? daha ak?ll? olmas?n?n ?aresizli?i i?indedir. Bir g?n da?dan gelen bir oduncu iki karde?in dura?an d?nyalar?na girer. Do?a gere?i oduncu ile Hege yak?nla??rlar. Mattis'in g?venli d?nyas? allak bullak olur. Ablas? tabii ki ?n?ne ??kan bu mutlulu?a lay?kt?r ama ya Mattis'e ne olacak ?imdi... ?teden beri k?t akl?n?n ?retti?i, ona ac?lar veren, benmerkezci ??z?mler yine mi sonu?suz kalacak.... Mattis k???k d?nyas?nda ?retti?i ??z?m? ger?ekle?tirmek ?zere yola koyulur...


Yolda - Jack Kerauac
San Francisco?da, G?ney Kaliforniya?da ve New York?un Greenwich Village mahallelerinde 1950?lerde birbirlerinden neredeyse ba??ms?z bir grup bohem sanat??, ortak bir dil bularak sosyal ve edebi bir hareket ba?latt?lar. ?Yorgun?, ?y?pranm??? anlam?na gelen ?beat? asi bir neslin kendini nas?l hissetti?ini iyi ifade ediyordu. Daha sonralar? ?beat?, kalp at???n? yans?tan ritmik caz temposunu anlam?na ekledi. Bunlar?n yan? s?ra, ?ne?e veren?, ruhsal olarak ayd?nlatan anlam?n? gelen ?beatific? s?zc???n? de anlam zenginle?tirmek i?in kullanmaya ba?lad?lar, bu sayede ?iirler daha derin bir felsefeye oturtulmu? oluyordu. Asuman Kafao?lu B?ke

Tristram Shandy - Laurence Stern
James Boswell, 1760 bahar?nda "Okumam?? olan var m? Tristram Shandy'yi? B?yle k?t? yeti?mi? ?l?ml? olabilir mi?" diye yaz?yordu. Anglikan vaiz Laurence Sterne'in komik roman? Tristram Shandy'nin 1759'un Aral?k ay?nda York'ta birlikte yay?mlanan ilk iki cildi ??kar ??kmaz muazzam bir ?vg?yle ve biraz da ?a?k?nl?kla kar??lanm??, ate?li bir edebiyat tart??mas?na yol a?m??t?. S terne de bir y?l sonra ?unlar? yazacakt?: "?ehrin bir yar?s? kitab?ma a??r hakaretler ediyor, ?teki yar?s? g?klere ??kar?yor; i?in ho? yan?, hem hakaret ediyor hem sat?n al?yorlar" . Tristram Shandy'nin Hayat? ve G?r??leri'ni i?erdi?ini ilan eden kitap, kahraman?n do?umu ger?ekle?ti?inde yar?lanm?? durumdad?r. Herhangi bir ?ey, yazar?n bitmez t?kenmez bir parantez a?mas? i?in mazeret olabilir. Yazar ayr?ca, y?ld?zlar ve bo? sayfalar gibi, y?zlerce ?slup ?rne?i g?stererek okuru afallatmaktan da zevk al?r. Ama b?t?n bu kaprisler arac?l???yla karakterlerini az bulunur bir n?fuzla canland?r?r: ger?eklerin her zaman yalanlad??? bilgi? fikirleriyle b?y?k Shandy, Tristram'?n babas?; askercilik oynayan ve bir sine?i bile incitemeyen yufka y?rekli eski asker Toby amca; onun sad?k takip?isi, efendisi kadar iyi kalpli ve eli a??k Onba?? Trim; Sterne'in kendisinin bir ?e?it idealizasyonu olan vaiz Yorick. Bu karakterler, art arda k???k dokunu?larla, az bulunur bir hayat ve canl?l?k kazan?rlar. Ya merhamet ya da kahkahayla g?zlerimizi suland?r?rlar. (YK)

Finnegan?n Vah? - James Joyce
"B?yle bir kitap yaz?lmad?, yaz?lamayacak ta"

"...Okunamayacak, ya da sadece okunmayacak.  Metne ayn? zamanda bak?lacak ve metnin kendisi dinlenecek .  Joyce' un yaz?n? her hangi bir ?ey hakk?nda de?il.  O ?eyin ta kendis?.  Anlam uykuyu ?a?r??t?rd???nda s?zc?kler uykuya dalarken, dans etmek s?z konusu oldu?unda onlar da dan etmeye ba?l?yorlar.  " Samuel Beckett
Finnegan?n Vah? r?ya anlat?lar?n?n, i? monologlar?n ve felsef? g?ndermelerin uydurulmu? kelimelerle ve Joyce-vari c?mlelerle birle?tirildi?i. ayr?cal?kl? ve harikulade bir birey-dilin olu?umuna yol a?m?? dilsel bir ??lendir." Kaya Tokmak?o?lu

 Hava Sava?? - W.G. Sebald sayfas? Dipnot Kitap Kul?b?? Hava Sava?? ve Edebiyat - WG Sebald  
20. y?zy?l?n ikinci yar?s?nda tarih?ileri, tarih e?itimcileri ve tarih felsefecilerini her zaman d???nd?ren sorulardan bir ka??n? ??yle ?zetleyebiliriz. Tarih nedir' Tarih ne i?e yarar' Neden tarih ??retiyor ve ??reniyoruz'. ?zellikle tarih bir bilim olarak yerini sa?lamla?t?rd?k?a ge?mi?in hik?yesine dair yakla??mlar da farkl?la?t?. G?n?m?z?n alg?s? klasik tarih anlay???ndan uzun zamand?r uzakla?m?? g?r?n?yor. Bug?n?n tarih anlat?s?nda ?sessiz?in ?g?r?nmez?in, ??teki?nin ya?ant? deneyimleri ?nem kazand?. Bug?ne dek ihmal edilen, yok say?lan tarih yeniden okunmaya, yeni bir ge?mi? alg?s? yap?land?r?lmaya ?al???l?yor. Bug?n?n tarih?ileri toplumlar?n ge?mi?leriyle kurduklar? ba?? do?ru anlamak ve de?erlendirmek i?in bellek ?al??malar?na y?neldiler.  Ra?el Rakella Asal
 

Sava? ve Sava? Laszlo Krasznahorkai
Sava? ve Sava??n ba?kahraman? tasnif i?inde ?al??t??? k?t?phane ar?ivinin tozlu bir k??esinde daha ?nce kimsenin g?rmedi?i, el s?r?lmemi? Wlassich Miras? olan bir kutuya rastlar.  Kutuda d?rt din adam?n?n yapt?klar'? seyahatlerde tuttuklar? g?nl?kler yer almaktad?r.  Bu el yazmalar?ndan anla??ld???na g?re, bu' din adamlar?n?n' t?m ' yolculuklar ka?t?k?a 'onlar? hep bir sava??n e?i?ine getir'mektedir.  Saplant?l? bir yap?ya sahip olan K?rin' bu el yazmalar?n?n tarihe ge?irilmesi gerekti?ine inan?r.  Onlar? ebediyete kadar kalaca??na inand??? internete y?klemek i?in Macaristan ''dan New York?a gider; New York 'tan da Macaristan 'daki ;Schaffhause m?zesine...Elyazmalar? ancak orada huzur bulacakt?r.. Eren Arcan

?kinci El Zaman - Svetlana Aleksiyevi? Nobel komitesi 2015 Nobel Edebiyat ?d?l?n? Belaruslu yazar  Svetlana Aleksievich'e "zaman?m?z?n ?st?rab? ve cesaretinin an?t? olan  ?ok sesli eserleri i?in" verildi. Aleksiyevich 'in Nobel konu?mas?ndan bir b?l?m : Ben olaylar?n de?il, insan duygular?n?n tarih?esini yaz?yorum. Sava??n, devlet bask?s?n?n, isyanlar?n, de?il, insanlar?n ya?anan olaylar hakk?nda d???nd?klerini, anlad?klar?n?, hissettiklerini kaleme al?yorum. Yirmi otuz y?l ?ncesini kolayca unutuyoruz. Bazen ger?eklerin ?st?n? ?rt?yoruz. Utanc?m?zdan, korkumuzdan... Ben hayat?n ?etelesini tutuyorum. Kitaplar?m? binlerce ses, binlerce kader, binlerce hayat par?ac?klar? ?zerine kurguluyorum. Her kitab?m i?in bir ka? ku?aktan 500-700 aras?nda ki?i ile g?r???yorum. 1917 Rus ihtilalinden, Stalin d?neminden, Gulag tak?m adalar?na, "glastnostun" ku?aklar aras?ndaki alg? farkl?l?klar?na, ve bug?n gelinen serbest ekonomi "biznes" noktas?na kadar... Bu dok?manter, Sovyet Rusya'n?n ruhunun hik?yesidir."

Kabuk Adam - Asl? Erdo?an "Size Kabuk Adam??n ?yk?s?n? anlataca??m, tropik bir aday?, cinayet ve i?kencenin, ?iddetin batakl???nda filizlenen bir a?k?, i?inde yeti?ti?i toprak kadar ac? dolu bir a?k? anlataca??m. ??ld?rt?c? g?c?n? sonuna dek ya?anmayan arzulardan, en gizli hayallerden alan bir tutkuyu, ?l?mle ya?am?n s?n?r?nda kurulan mucizevi bir dostlu?u ve b?t?n y?k?mlar?n nedeni olan korkuyu, insan?n en temel ?zelli?i olan korkusunu, al?akl???n?, umutsuz yaln?zl???n?... Tropiklerde, o g?zlerden ?rak adada ??rendim ki, cennetle cehennem i? i?edir, ancak bir katil bir peygamber olabilir, ve insan bir ba?kas?na, ayn? karab?y? ayinlerindeki gibi, d?n??ebilir, ??nk? insan?n tam z?dd? gene kendisidir."

 

K?rm?z? Pelerinli KentKirmizi Pelerinli Kent
Asl? Erdo?an

"K?rm?z? Pelerinli Kent?te ?zg?r?? anlat?yor Asl? Erdo?an. Rio?da, tuzu kuru hayat?na dair her ?eyi geride b?rak?p, ?zerine sinen her ?eyden vazge?ip, belki de kimsenin okumayaca??, kimsenin hayat?n? de?i?tirmeyecek bir kitap yazmaya, ?K?rm?z? Pelerinli Kent?i yazmaya koyulan, g?n?ll? g??men, gazete k???d? tenli ?zg?r?? anlat?yor bize.- Fuat Sevimay"

?l?m Bir Varm??, Bir Yokmu?
Jose Saramago

?nsanlar?n ?lmedi?i hatta ?lemedi?i bir toplum d???n?n.  Saramago'nun "Bir Varm?? Bir Yokmu? adl? kitab?nda bu yeni d?zene ilk ba?kald?ranlar sigorta ?irketleri olur.Cenaze lavaz?mat??lar? isyan eder.  Kilise a?maza d??er.  ?l?m?n yolunu g?zleyen hastalar umutsuzlu?a kap?l?r .  ??z?m nerdedir?

 

 

 

Pu?kin - Sibirya?da ge?irdi?i tecr?belerden sonra Dostoyevski Rusya?y? kalk?nd?rma ve medenile?tirme yolunda Bat??y? ?rnek alan ?abalar?n do?rulu?una inanmaz olmu?tu; Bat?l?la?madan yana olan Rus ayd?nlar?n?n ?nc?l?k iddialar?n? da kabul etmez olmu?tu. ??nk? ayd?n tak?m?n?n halktan ayr? d??mesinin Rus toplumu i?inde nas?l bir diyalektik ?at??maya yol a?t???n? g?rm??t?. Dedi?i gibi, ortada birbirinden habersiz, hatta birbirine d??man ??ki Rusya? vard?. Pu?kin S?ylevini yay?nlarken yazd??? ?ns?zde Dostoyevski, Rus ayd?nlar?n? konu?tururken, onlara ?Rus halk?n? yeniden yarataca??z; ..? diye s?z veriyordu.  Tekta? A?ao?lu

Ku?lar Yas?na_GiderKu?lar Yas?na Gider - Hasan Ali Topta? "Hasan Ali Topta???n roman?nda, Abdall???n ?z?nde olan ezilmi?lerin yan?nda ve ona yard?m eli uzatan ermi? ahlak, sadece m?zikle de?il, ya?amdaki haliyle yer al?yor; ve romanda b?yle bir kahraman anlat?l?yor: Aziz. Aziz, anlat?c?n?n babas?. Karl? bir Ankara?ya, o?lunun yan?na, baca??ndaki protezi d?zelttirmek ya da yenisiyle de?i?tirmek ?zere geliyor Aziz. Uzun yol t?r ?of?rl??? yapan Aziz bir trafik kazas?nda baca??n? kaybetmeden ?nce de, sonra da, yollara tutkun bir adam. Hareketli bedenine uyan bir protez bulamad???ndan ama en ?ok da dertlerini s?ylemekten, yak?nmaktan ho?lanmad??? i?in, bu ?ufak? (?zerinde ?ok durmak istemez gibidir) sa?l?k sorununu gidermek i?in gelir Ankara?ya. " Asuman Kafao?lu B?ke

 

Biri, Hi?biri, Binlercesi

Biri, Hi?biri, Binlercesi - Luigi Pirandello Bir g?n kar?m bana "burnun e?ri" deyince, ba?kalar?n?n g?z?nden bak?nca, kendimi zannetti?im ki?i olmad???m? anlamaya ba?lad?m. E?er ba?kalar?n?n g?z?nde bug?ne kadar oldu?umu sand???m ki?i de?ilsem, kimdim ben? Kendimi onlar?n beni g?rd??? gibi g?rmek istiyordum. Ama herkes bir ba?kas?n?, kendi d?nya g?r??? i?inde yarat?yordu. Ama benim kendime ait bir ger?ekli?im yoktu. Sahip oldu?um bankaya para yat?ranlar i?in "tefeci" idim, Param? da??tt???m zaman "deli, deli" diye ba??r??t?lar. Kar?m i?in "Genge" idim. Budala ama tatl? biri. Hayat?m bir oyuncak bebe?in oyununa d?nm??t?. Demek i?imde ba?kalar?n?n g?rd??? binlerce Moscado ya??yordu. Ben "birisiydim" ama ben kimdim, kim?
 

Pu?kin Tepeleri - Sergei Dovlatov
Kitaplar? i?in Rus otoritelerinden yay?n izni alamayan, alkolizmin e?i?indeki Boris Alikhanov Leningrad'daki Pu?kin malikanesinde "edeb?" tur rehberli olarak ?al??maya ba?lar. Boris bizlere Park? gezdirirken Rus toplumunda "l?zumsuz adam" olarak nitelendirilen, i?siz g??s?z, ba?ar?s?z, kendini heba eden egzantrik tipleri tan?r?z. Eski kar?s?, k?z?n? da al?p Birle?ik Devletlere yerle?ece?ine karar verdi?inde Boris allak bullak olur. Kimsenin sizin ne yapt???n?zla ald?rmad??? bir ?lkede ya?amak m?thi? bir ?zg?rl?kt?r ama ?te yandan kimse ne yapt???n?zla ilgili olmay?nca bir ?eyler yapmaya ?al??man?n ne ?nemi olacakt?r. Karars?z kal?r. Kar?s?n?n ve k?z?n?n gitmesine izin verir. "Ama ?z dilim, memleketimin insanlar?, dostlar?m, ?akalar, hik?yeler, hatta ulusal bayram g?nleri k?sacas? t?m k?lt?rel hazine.." ne olacakt?r. Bie a?maz i?indedir. "Karar almak sorumluluk ta??r" diye d???n?r. B?raks?n sorumlulu?u ba?kalar? ta??s?n. Ona g?re "eylemsizlik tek ahl?k? ko?ul de?il midir?"
 

Kitle ve ?ktidar - Elias Canetti
"Kitle y?k?c?, iktidar ?ld?r?c?d?r.  ?nsan iktidar iste?i ile Tanr?n?n k?yamet ve deh?et tehdidini ?alm??t?r.  ?l?me kar?? direnmenin yolu ise emre kar?? koymak ve yaratmakt?r.  Canetti bu kitab?nda "kitle" ve"iktidar?n" birbirlerini nas?l etkileyip ?o?altt???n?, insanlar aras?nda "emir" ve "itaat" ili?kisinin nas?l bi?imlenerek sald?rganl?k mekanizmalar?na d?n??t???n? anlat?yor.  En az sorgulanan, dolay?s?yla en tehlikeli ?ey olan "emir vermenin" emredilende ?zg?r bir ki?ilik edinmesini ?nleyen bir s?z? b?rakt???n?, bu s?z?n?n emredilenlerde katmerle?erek itaati i?selle?tirdi?ini g?steriyor" (Kitaptan)
 

John_Wyndham Triffidlerin G?n? - John Wyndham'?n ?kinci D?nya Sava?? sonucunda kaleme ald??? "Triffidlerin G?n?" adl? kurgu bilim roman?n?n ?ng?rd??? gelecek, Darwin t?r? bir mesel olarak g?r?lebilir. Geneti?e m?dahaleleri sonucunda insano?lu, k?bus gibi, yeni bir canl? t?r? yarat?r. Ba?ka d?nyalardan gelen, y?r?yebilen, dallar?n?n u?lar?ndaki i?neleri f?rlatarak insanlar? ?ld?ren Triffid denen bu etobur bitkiler d?nyay? ele ge?irmek ?zeredir. Asl?nda bu k?yamet senaryosundaki yokedici yarat?klar, m?dahaleleri ile tanr?sall??a soyunan insanl???n kibrinin doruk noktas?d?r. Evrim geriye saracak ama insano?lu azmiyle, direnciyle yine kazanacakt?r.