2014 y?l? kitaplar?m?z hakk?nda
KISA B?LG?LER
Anasayfa T?m Kitaplar
  

 

 

       
      Y?llara g?re okuduklar?m?z   2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 Thomas Man (k???k) Doktor Faustus - Thomas Mann Doktor Faustus ?Faust miti ile ba?lant?l? bir sanat?? roman?, bir ?a? ya da toplum roman?, m?zi?i dil ile ifade etmeyi ama?layan deneysel bir roman ya da epik anlat?n?n b?t?n katmanlar?na yay?lan sanat kuram?na dair bir deneme olarak farkl? perspektiflerden okunabilecek? ?okkatmanl? ve g?rkemli bir anlat?... Thomas Mann, Almanya?y? sava?a s?r?kleyen felsefi, psikolojik ve ideolojik ortam?, halk?n kayg? ve umutlar?n?, sava??n Alman toplumunun ak?l ve ruh d?nyas?yla ba??n? tart??mak i?in  Faust mitini kullan?yor.  (A. ?mer T?rke?)

Walter Benjamin k???k resim Son Bak??ta A?k yazar? Walter Benjamin'in hayata bak??? "K?t?mser, ?ileci bir bak??. Ayn? zamanda bir inan?; miad?n? doldurmu? ?eylerin etraf?n? saran halede, bu bir anl?k ???mada, hakikatin belirece?ine duyulan inan?; ola?an?st? bir ayd?nlanma beklentisi, d???ncenin ufkunda birden belirecek bir mutluluk vaadi. "B?y?k ?ehir insan?n? b?y?leyen a?kt?r," diyecektir Benjamin, "ama ilk bak??ta de?il, son bak??ta a?k." ? Nurdan G?rbilek " :

Ian McEwan Bir Parmak Bal - Ian McEwan ?kinci D?nya Sava?? sonunda kutuplara ayr?lan d?nyada sava? i?ten i?e k?lt?rel alanda devam etmektedir.  ?ngiliz istihbarat servisi M15, yazarlar? fark?nda olmadan devlet eliyle toplum m?hendisli?i yapmaya y?nlendirir.  Bir ka? boyutlu olan roman casusluk, edebiyat, a?k temalar?n? ustal?kla i?ler.   Booker Edebiyat ?d?ll? Ian Mc Ewan yazar?n kitab? bir kad?n?n a?z?ndan kaleme almas? da ?ok etkileyicidir.

?smail Kadare k???k resim ?bret Ta?? - ?smail Kadare - 2005 y?l?nda ilk kez verilen Uluslararas? Man Booker ?d?l?n?, Arnavutluk'tan  ?smail Kadare,  John Updike, Doris Lessing, G?nter Grass, Gabriel Garc?a M?rquez, Milan Kundera gibi ?nl? adaylar aras?ndan s?yr?larak ?d?l? kazand?. Yazar Kafkayesk bir d?nyaya, ironik  bir bak??la eserler meydana getirdi. Eserlerinin ?o?u Diktat?r Enver Hoca'n?n kom?nist bask?s?n?n metaforu olarak g?r?l?r.

Eugene Ionesco Gergedanlar - Eugene Ionesco  Ionesco Gergedanlar oyununda ikinci d?nya sava?? ?ncesinde ba?layan,  daha sonra Avrupa'y? kas?p kavuran totaliter rejimlerin insanl??? nas?l yava? yava? ele ge?irdi?ini anlat?r.  Yazar s?z konusu d?n???mden duydu?u kayg? i?in ?unlar? s?yler: ?... birden bire ortaya ??kan bir d???ncenin bula??c? bir hastal?k gibi yay?lmas?. Yeni bir din, bir ??reti,Blancpain Replica Watches bir fanatizm s?r?kleyiveriyor insanlar?... Bilmem hi? dikkatinizi ?ekti mi, insanlar sizin d???ncelerinizi art?k payla?m?yorsa, sanki canavarlarla kar?? kar??yaym??s?n?z duygusu uyan?yor insanda. ?rne?in gergedanlarla. Gergedanlar?n safl???, ayn? zamanda ac?mas?zl??? var onlarda. Onlar gibi d???nm?yorsan?z g?z k?rpmadan ?ld?rebilirler sizleri.?

Laurence Durell Justine - Laurence Durell?in d?rt cilt halinde 1957 y?l?nda yay?mlad??? ??skenderiye D?rtl?s?"n?n ana kahraman? ?30?lu, ?40?l? y?llar?n tutku ve ihanet y?kl?  ?skenderiye ?ehridir. D?rt ana karakter ?zerine kurulu ?skenderiye D?rtl?s??nde Durell, kahramanlar?n? her kitapta farkl? y?nden ele al?r. Kitaplar yaln?zca ?ehri, zaman?, a?k? irdeleyen hik?yeler de?il, ayn? zamanda kabalay? i?eren, Freud?un ve Einstein?in teorileri ?zerine temellendirilen modernist romanlard?r.

Ahmed Arif Leylim Leylim - Ahmed Arif'ten Leyla Erbil'e Mektuplar - Ahmed Arif Do?u Anadolu'nun, s?n?r boylar?n?n yersel g?r?nt?leri i?inde oralar?n t?rk?lerini kalk?nd?r?yor, b?t?n Anadolu t?rk?lerine ula?t?r?yor onlar?, b?y?t?yor, besliyor; ama bo?ulmuyor onlar?n aras?nda. Do?u Anadolu insan?n?n m?thi? malzemesini korkusuz bir lirizm i?inde ?n?m?ze y???yor. Sonra b?t?n Anadolu insan?na do?ru yay?yor onu. Pir Sultan Abdal'?, Urfa'l? Nazif'i, K?ro?lu'na, Bedrettin'e g?t?r?yor. B?y?k bir sevgiye, bir umuda ?a??r?yor Anadolu insan?n?; g?zlerinden ?perek, ??ld?ras?ya severek Cemal S?reyya)
?air ile ilgili sayfalar?m?z ??yle :

 Ahmed Arif'ten Sevdi?imiz ?iirler- Ahmed Arif Sayfas?
Ahmed Arif'in  - Hasretinden Prangalar Eskittim

Harry Mulisch S?re? - Harry Mulisch S?re? Hollandal? dahi bir bio-kimyager olan Victor Werker'in inorganik maddeden canl? yaratma ser?venini anlat?r. Gezegenin ba?lang?c?nda ?amurdan varolan hayat gibi, Werker de bu kez labaratuarda yine ?amurdan "embiont" ad?n? verdi?i bir canl? mekanizma var eder. Kitap ya?am ve ?l?m? teolojik y?nden irdelerken yazar?n eser yaratma ser?veni ile bilim adam?n?n canl? yaratma ser?venini i? i?e i?ler.

Daniel Kehlman D?nyan?n ?l??m? - Daniel Kehlman Ayd?nlanma ?a??n?n iki dev d?hisi do?al bilimler uzman?, aristokrat Alexander von Humboldt ile insanlarla pek ili?kisi olmayan, i?ine kapan?k matematik?i Carl Friedrich Gauss, ayr? ayr? d?nyan?n ?lc?m? ?zerinde ?al??maktad?rlar. Humboldt da?larda, batakl?klarda, ormanlarda ?n?ne gelen her ma?aray?, her tepeyi, her ?rma?? ?l?erken, ??e kapan?k G?ttingenli Gauss d?nyas?n? say?lar ?zerine bina eder. Do?a yasalar?ndaki olas?l?k, uzay?n kavisli olma ihtimali gibi soyut kavramlar ?zerinde kafa yorar. ?ki bilim adam? 1828 y?l?nda Berlin'de bir araya gelirler.  Napolyon d?neminin ard?ndan gelen ?alkant?lar ile sars?l?rlar.

A?k ve Karanl?k - Amos Oz  "?nsanlar?n benim romanlar?m?, ?yk?lerimi okurken i?lerinden '?srail iyi mi, k?t? m??' ?srail varolma hakk?na sahip mi, yoksa yok olmal? m?? diye d???nmeden okuyabildikleri bir zaman?n gelmesini isterdim.  Bana g?re Siyonizm R?yas? ?srail'in, gazetelerin birinci sayfalar?ndan, haber sayfalar?ndan tamamen d??t???, bunun yerine edebiyat eklerinde, m?zik sayfalar?nda, bah?e eklerinde boy g?sterdi?i vakit ger?ekle?ecektir.  " Amos Oz

Yaratma Cesareti- Rollo May, Amerikan psikolojisi ve varolu??u psikoterapinin ?nde gelen ismi Rollo May'in en temel yap?tlar?ndan biri. May, psikoloji, psikoterapi,Richard Mille Replica Watches felsefe ve sanatla yak?n ili?kisinden ?t?r?, yarat?c?l?k konusunu ilgin? bir perspektiften inceliyor. T?m varolu??ular gibi o da kayg? olgusuna b?y?k ?nem vererek, de?i?imin kayg?n?n i?ine g?m?lerek var?lacak bir yarat?c?l?k d?zeyinde ger?ekle?ece?ini vurguluyor. Ge?i? d?nemi psikolojisinin t?m olumsuzlu?unu, yarat?c?l???n zorunlulu?u ad?na kutlayan May, "yeni olan"?n her yerde f??k?rd??? bir d?nyada, insan?n bilind??? kaynaklara g?venmesi gerekti?ini savunuyor. Bunun i?in de yeni bir cesaret bi?iminin bireyde yarat?lmas?na ?nemli katk?larda bulunuyor. Bu kitab?n, ki?iye kendi kaynaklar?ndan yararlanmakta ve g?n?m?zdeki ahlaksal ??z?lmenin ??k?nt?s? alt?nda kalmadan yeni bir ya?am kurmakta d???nsel destek sa?layaca??na inan?yoruz http://www.metiskitap.com

Stanislaw Lem Solaris - Stanislaw Lem  Solaris uzay ?ss?ndeki bilim adamlar? gezegende cereyan eden tuhaf, a??klanamaz olaylar nedeniyle "Yer" den yard?m isterler. Gezegeni sarmalayan okyanusun "d???nd???n?" ve gezegeni "g?zetledi?ini" sanmaktad?rlar. "Yer" olaylar? ara?t?rmak ?zere Dr. Kris Kelvin'? uzay istesyonuna g?nderir. ?ste ?al??an ?? bilim adam?n?n da tuhaf ziyaret?ileri vard?r. Her biri Yerde ??zemedikleri sorunlar?n? Solaris'e ta??m??lard?r. Kelvin da gezegene indi?inde kendi sorununu beraberinde getirecektir. Yerde ?ntihar eden kar?s? Rhea uzay ?ss?nde bir  android olarak kar??s?na ??kar. Bir i? hesapla?ma sonucunda Kelvin huzuru bulacak m?d?r?

 Gassan KanafaniFilistin'in ?ocuklar? - Gassan Kanafani "Bildi?imiz tek ?ey, yar?n?n bug?nden daha iyi olmayaca?? ve nehir k?y?s?nda, asla gelmeyecek bir gemiyi ?zlemle bekledi?imiz. Her ?eyden kopar?lma h?km?n? giydik; kendi yok olu?umuz d???nda her ?eyden. (Gassan Kanafani) Kanafan? Filistin'in ?ocuklar? kitab?nda vatanlar?n? kaybeden insanlar?n kederini ?ocuklar?n g?z?nden okura aksettiriyor. Toplam on sekiz kitap ve Filistin m?cadelesi ?zerine y?zlerce makale kaleme alan Kanafani otuz yedi ya??nda iken Mossad'?n d?zenledi?i bir suikasta kurban gitmi?tir.

John Berger John Berger "Bulu?tu?umuz Yer Buras?" adl? eserinde d?nyan?n yedi ?ehrine yapt??? yolculuklar? zerafet, i?tenlik, e?siz bilgi birikimi ile birle?tirek okuruna aktar?r. Bizleri zaman ve mek?n i?inde ileri geri s??ramalarla dola?t?r?rken, kendi i? yolculuklar?na da ortak eder. Yazar, an?, meditasyon, kurgu t?rleri aras?nda dolanan bu eserinde okuru, hem bir rehber gibi dola?t?r?r hem de seksen y?ll?k hayat?n?n ?z?n?, etik de?erlerini  bizlere ders vermeden aktar?r.

Nabokov_kucuk.jpgKonu? Haf?za - Vladimir Nabokov "?tiraf edeyim, zamana inanm?yorum. Sihirli hal?m? kulland?ktan sonra onu desenlerinin bir par?as? di?erinin ?st?ne gelecek ?ekilde katlamay? seviyorum. B?rak?n ziyaret?iler t?kezlesin. Ve zamans?zl???n en y?ksek hazz?n? rasgele se?ilmi? bir k?r manzaras? i?inde- nadir kelebekler ve onlar?n beslendi?i bitkiler aras?nda dikildi?im zaman ya??yorum. Bu bir vecd an? ve vecdin arkas?nda a??klanmas? zor ba?ka bir ?ey var. Bu ?ey, b?t?n o sevdan?n i?ine h?cum etti?i bir vakum gibi. G?ne?le ve ta?larla bir olma duygusu. Bir heyecan ki duydu?um minnettarl?k duygusundan kaynaklan?yor; bu minnettarl???n muhatab? ya insan?n kaderine kar?? duran cin ya da ?ansl? bir ?l?ml?n?n suyuna giden nazik hayaletler olsa gerek." Nabokov

Alice Munro  Nefret, Arkada?l?k, Fl?rt, A?k, Evlilik - Alice Munro  -  Nobel tarihinde yaln?zca iki kez ?yk? yazar?na verilmi? olan edebiyat ?d?l?n? 2013 y?l?nda Kanadal? yazar Alice Munro kazand?. ?ekov gelene?indeki realist hik?yelerinin kahramanlar? yak?ndan tan?d???m?z s?radan insanlard?r. Genellikle ta?rada ge?en bu ?yk?lerde kad?n karakterler gitmek/kalmak; ?ehir/ta?ra; ?zg?rl?k/ba?l?l?k; ateizm/dindarl?k gibi kar??tl?klarda savrulurken ?yk?lerin temelinde hep sevgi vard?r. Munro otuz k?rk sayfa i?ine koca romanlar s??d?r?r.

Uwe Timm S?cak Yaz - Uwe Timm  - 1974 y?l?nda yay?mlanan bu roman?nda apolitik bir ?niversite ??rencisinin politik bilin? edinme, d?nyay? de?i?tirmeye dayal? toplumsal bir ideale ba?lanma ve eylemciye d?n??me s?recini anlatm??t?. ?syan?n o zaman?n- Bat? Almanya?s?ndaki kar??l?klar?n? arayan yazar, Nazi d?nemine kadar uzanarak Alman toplumunun travmalar?n? da ara?t?r?yordu.(A. ?mer T?rke?)

Kiran Desai Kayb?n T?rk?s? - Kiran Desai insan?n ge?mi?inin gelece?ini formatlad???n? d???n?r. "Ya?ad???m bu hayat bir kaza eseri de?ildir. Benim miras?md?r.? der. Ku?aklar boyu s?regelen kaderlerini de?i?tirmek isteyen ???nc? d?nya ?lkelerindeki insanlar?n?n d??? bat?l? ?lkelere kapa?? atabilmektir. Ama bu d?? ger?ekle?ti?inde k?reselle?menin heng?mesinde kendilerine bir pay d??medi?ini g?r?rler. Ge?mi?in kayb?, gelece?in miras?d?r.

Robert Musil Niteliksiz Adam> Niteliksiz Adam - Robert M?sil'in 1927 y?l?nda yazmaya ba?lad??? ve hi? bitiremedi?i "Niteliksiz Adam" roman?, ?kinci D?nya sava??n? haz?rlayan, modernist toplumdaki s??l?k, ??r?m??l?k, s?ysuzluk, bencillik, gaddarl?k gibi kavramlar?n insanl??? nas?l bir ??k??e g?t?rd???n? zaman zaman kara mizaha dayanarak sergilemektedir. Bir insanl?k panaromas? olarak alg?lanabilen bu b?y?k roman?nda M?sil, harikulade bir ?sl?p, muhte?em bir dil ile okurundan dikkat ve sab?r talep eder gibidir.

Gustave Falubert_kucuk Konu? Haf?za - Vladimir Nabokov "?tiraf edeyim, zamana inanm?yorum.  Sihirli hal?m? kulland?ktan sonra onu desenlerinin bir par?as? di?erinin ?st?ne gelecek ?ekilde katlamay? seviyorum.  B?rak?n ziyaret?iler t?kezlesin.  Ve zamans?zl???n en y?ksek hazz?n? rasgele se?ilmi? bir k?r manzaras? i?inde- nadir kelebekler ve onlar?n beslendi?i bitkiler aras?nda dikildi?im zaman ya??yorum.  Bu bir vecd an? ve vecdin arkas?nda a??klanmas? zor ba?ka bir ?ey var.  Bu ?ey, b?t?n o sevdan?n i?ine h?cum etti?i bir vakum gibi.  G?ne?le ve ta?larla bir olma duygusu.  Bir heyecan ki duydu?um minnettarl?k duygusundan kaynaklan?yor; bu minnettarl???n muhatab? ya insan?n kaderine kar?? duran cin ya da ?ansl? bir ?l?ml?n?n suyuna giden nazik hayaletler olsa gerek." Nabokov

Flaubert (K???k)
Gustave
Flaubert'in Duygusal E?itim adl? eseri1848-1851 y?llar? aras?ndaki Paris ayaklanmas?n? haz?rlayan toplumsal ve siyasal ortam?n bir panaromas? olarak g?r?lebilir. Bir anti-kahraman olan kitab?n ba?ki?isi Frederic, pasif, suskun, karars?z, sorumluluk ta??mayan, y?zer-gezer ki?ili?iyle devrinin aynas?d?r. Kitap "ideallerin yoksunlu?u nedeniyle" devrin ele?tirmenleri taraf?ndan ac?mas?zca ele?tirilmi?tir. Flaubert toplumdaki ??r?m??l?k, yalanc?l?k, aldatmaca, ahl?ki ??k?nt? ve siyasetteki hile-hurda ile pembe tablo ?izmenin m?mk?n olmad???n? s?ylemi?tir. 1870-71 Alman-Frans?z sava??ndaki yenilgiden sonraFlaubert "E?er Duygusal E?itim zaman?nda anla??labilseydi 1848'den beri s?regiden toplumsal ve ki?isel ??k?nt? hi? ya?anmazd?," demi?tir

F?r?zan - G?l Mevsimidir sayfas?ndan G?l Mevsimidir - F?ruzan - "Mesaadet', demi?ti, 'b?ylece ka?san evlensek, zengin k?z? yoksula ka?t? olur. E?er sava?tan sonra as?l hak sahipleri yerine gelirse, "sevdi?i adamla evlendi, do?ruyu yapt?" diyeceklerdir. ?lk s?z ger?i ?nemli de?il ama, ikincisi ?ok ?nemli. Bunu dedirtmeliyiz. Anca sevilenle ya?an?laca??n? da ??retece?iz bilmeyenlere, bir?ok yapacaklar?m?zla birlikte. ?zmir'in d?rt bir y?resinde da? ate?leri yan?yor. Orta Anadolu'da kad?nlar?n, ?ocuklar?n?n ?l?m?ne a?lamaya vakitleri yok. Sen bir beni tutturmu?sun. Can?n?n ?ekti?ine, her ?eyin hemen olmas?na al??m??s?n. Bekleyeceksin, herkesle birlikte mutlu olaca??z." Kitaptan

Jack London_k???k resim Martin Eden - Jack London'?n yar? otobiyografik roman?n?n kahraman? Martin Eden e?itimsiz, hayvani bir g?ce sahip, kaba saba bir denizcidir. Bir tesad?f eseri kar??la?t??? zengin, k?lt?rl? burjuva ailesinin melek kadar g?zel k?z?na a??k olunca onun sevgisine lay?k olmak i?in hummal? bir ?ekilde okumaya, ard?ndan da yaz? yazmaya ba?lar.  Ancak b?t?n yazd?klar? reddedilir.  Kapitalizmin ac?mas?z d?zeninde, yoksullar?n s?n?f atlamas? m?m?n de?ildir.  Gerek sevgilisi gerekse yak?nlar? bir i?e girerek hayat?n? kazanmas? i?in Martin'e bask? yaparlar.  Ancak Martin s?radanla?may? reddederek yoluna devam eder. Martin Eden s?f?rdan ba?lay?p, ?ok ?al??ana ba?ar?, ?n, zenginlik vaad eden i?i bo? "Amerikan R?yas?n?" ger?ekle?tirerek mutlu olabilecek midir?
 

Valid CSS!