Anasayfaya
Ele?tiri sayfas?na


Bu sayfam?zda 2011 y?l?nda okudu?umuz kitaplar hakk?nda kitab? tan?tmaya y?nelik k?sa a??klamalar bulacaks?n?z. 

Kitap se?imlerinizi yaparken yararlanabilmeniz i?in haz?rlanan bu sayfam?z?n sizlere yard?mc? olmas?n? diliyoruz.

Albert Camus

Yabanc? - Albert Camus
Alain Robbe Grillet  Albert Camus'nun felsefesini ?u kelimelerle a??klar: "Albert Camus, insan ile d?nya, insan ruhunun beklentileri ile d?nyan?n bunlar? kar??lamaktaki yetersizli?i aras?nda bulunan a??lmaz u?uruma (abs?rd), 'sa?mal?k' ad?n? verdi.  Sa?ma ne insanda ne de ?eylerdedir. Onlar aras?nda yabanc?l?ktan ba?ka bir ili?ki kurma olanaks?zl???ndad?r. ?nsan?n y?zy?ze kald??? bu lakayt ve "sa?ma" evrende, ?l?ml? oldu?umuz ger?e?i kar??s?nda "anlam", de?erini yitirir. Ancak dengesiz bir ?ekilde ve ge?ici olarak kendi kararlar?m?z ve yorumlar?m?zla yeniden yarat?labilir."

Aleksandr Pu?kin

Y?zba??n?n K?z? - Alexandr Pu?kin
Gogol"Y?zba??n?n K?z?" ile ilgili olarak ??yle demektedir: "Y?zba??n?n K?z? ile kar??la?t?r?l?nca b?t?n romanlar?m?z ve b?y?k hik?yelerimiz yavan kal?yor. Safl?k, yumu?akl?k ?yle bir y?ksekli?e ula??yor ki bu yap?tta, ger?ek bile yapmac?k ve karikat?rize edilmi? gibi g?r?n?yor. Ortaya ger?ekten de ilk olarak Rus karakterleri ??k?yor. Kalenin basit komutan?, kar?s?, bayraktar, biricik topuyla kalenin kendisi, zaman?n kar???kl???, s?radan insanlar?n o al?ak g?n?ll? b?y?kl???. B?t?n bunlar yaln?zca ger?ek de?il, onu da a?an bir ?ey".

Yeralt?ndan Notlar - Fyodor Dostoyevski 
>Fikirleriyle g?ncelli?ini hi? yitirmeyen Dostoyevsky,  eserleriyle Kafka, Woolf, Joyce, Nietzsche; gibi yazarlara etki ederek,  yanl?zca edebiyat?n y?n?n? de?i?tirmekle kalmam??, ayn? zamanda "insan? insana tan?tan" romanlar?n ?nc?s? olmu?tur.  Egzistansiyalizm felsefesinin kurucular?ndan  biri olarak kabul edilen Dostoyevski'nin din, inan?, devrim, ama?, yaln?zl?k, ac? gibi temalar ?zerindeki fikirleri bug?n h?l?  ge?erlili?ini korumaktad?r. <(span>
Beyaz Geceler  Dostoyevski'nin 23 ya??nda iken yazd??? "Beyaz Geceler" edebiyat tarihinin en g?zel a?k hik?yelerinden biri olarak kabul edilir.

?van Turgeniev

Babalar ve O?ullar - ?van Tugeniev
19. y?zy?l?n ikinci yar?s?nda Rusya'da ge?en Turgenev'in Babalar ve O?ullar adl? eseri, bat?l?la?ma etkisindeki gen?lik ile, panslavist, muhafazak?r ku?a??n ?at??malar?n? anlat?r. Babalar yumu?ak huylu, sevgi dolu, ?efkatli ki?iler olarak ?izilirken "Nihilist - Hi??ilik" felsefesini savunan, hi? bir de?ere sayg? g?stermeyen, her t?rl? kural? reddeden ana karakter Bazarov, zaman?n?n inan?s?z, isyank?r, devrimci, ki?ili?ini temsil eder. Olay ?rg?s?n?n fonunda zaman?n Rusya's?n?n panaromas? sergilenir.

 

Biraz da Felsefe - Derleyen Eren Arcan
19 Y?zy?l ?nemli D???nce Ak?mlar?
Jaques Derrida ve Yap?s?k?mc?l?k
Metafizik ve Merkez? Felsefik Ak?mlar
 

Desiderius Erasmus

Delili?e ?vg? - Desireius Erasmus
R?nesans'a y?n veren en ?nemli d???n?rlerden biri olan Erasmus, "Delili?e" methiyeler d?zd??? "Delili?e ?vg?" adl? kitab?nda "ger?ek bilgelik, deliliktir" ya da  "kendini bilge sanmak, ger?ek deliliktir" ikilemi ?zerinde durur.  Komedi t?r?nde ele al?nan denemelerde "delilik (stultitia)", kendi kendisine ?vg?ler d?zer; hayat?n her evresinde delili?in nas?l egemen oldu?unu anlat?r.  Bu arada ?zellikle din kurumu ve din adamlar? ile devlet y?netiminin hemen hemen her kademesindeki ki?iler ve kurumlar  delili?in sivri dilinden nasibini al?r.   ?Delili?e ?vg?? ?a?lar boyunca ba?nazl??a kar??  yaz?lm?? bir ba?yap?tt?r.

James Joyce

Dublinliler - James Joyce
James Joyce ilk eseri olan Dublinliler adl? hik?ye kitab?nda Dublinlilerin hayat kesitlerinden yola ??karak, onbe? ?yk?y? birbiri ?zerine bina ederek tematik bir b?t?nl??e ula?m??t?r. ?ocukluk, gen?lik, olgunluk ve ?l?m ?zerinden Dublin ?ehrine ve "Dublinli olma" olgusuna bakan Joyce ?ehrini "sevgili ve pis Dublin" olarak tan?mlar. Joyce'un g?zleriyle ?ehri gezerken ?ehrin hem b?y?leyen, hem de insan? k?st?rarak esir alan bask?s?na tan?k oluruz.

John Fowles

Koleksiyoncu - John Fowles So?uk, s??, duyars?z,  su?unun bilincinde olmayan  psikopat  Clegg b?y?k ikramiyeyi kazand???nda sanat okulu ??rencisi hayat dolu,. entellekt?tel Miranda'y? ka??rarak mahzenine hapseder.  Ayn? olaylar?n Clegg ve esiri Miranda'n?n g?z?nden verildi?i iki katmanl? romanda cahil ile ayd?n?n hayata bak??? sergilenmektedir.  Fowles' a g?re kitap, hem iktidar?n ve hem de parasal servetin, bu g??leri adil olarak kullanma yetisine sahip olmayanlar?n  eline ge?mesinin tehlikelerini vurgulamaktad?r.

Murathan Mungan

?airin Roman? - Murathan Mungan
Bat??n?n modern ?a? fantezi romanlar?yla Do?u?nun Binbir Gece Masallar??n?n ?zg?n bir bile?imi ??airin Roman??masals? bir dille bir ?iir d?nyas? kuruyor.   Zaman zaman pagan bir duyarl?k ta??yan roman okuyucular?na yol boyu ge?ilen ?ehirleri, binalar?, a?a?lar?, ?i?ekleri, hayvanlar?, gelenekleriyle ba?l? ba??na bir gezegen sunuyor. Romanda, a?k, macera, intikam, yolculuk, kimlik de?i?tirme, bir esrar?n ayd?nlat?lmas? gibi roman sanat?n?n belli ba?l? t?m izlekleri sakl? bir ironiyle yer al?yor.  Metis Yay?nlar?

Maria Vargas Llosa

Teke ?enli?i - Mario Vargas Llosa 2010 Nobel ?d?l?n? kazanan Mario Vargas Llosa  diktat?rl?k tarihi ?zerine yaz?lm?? bir ba?yap?t olarak kabul edilen "Teke ?enli?i" inde, Dominik Cumhuriyetini otuz y?l dalavera, ?antaj ve  ?iddet ile y?neten kanl? diktat?r Trujillo'nun katliam?n? anlat?r.  Olay Trujillo'nun kendisi, suikast??lar?, ve diktat?r taraf?ndan cinsel tacize u?rayan Urania Cabral olmak ?zere ?? ayr? a??dan usta bir olay ?rg?s? i?inde ele al?n?r.  Llosa Nobel konu?mas?nda "ba?nazlar?n canili?ine kar?? ??karak, hayal etme ve hayallerimizi ger?ek k?lma hakk?m?z?" savunmam?z gerekti?ini ?ne s?rerek "Hayal etmeye, okumaya ve yazmaya devam etmeliyiz." der. 

Sabahattin Ali

K?rk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
?kinci D?nya Sava?? sonras? kutupla?an d?nyada kom?nist oldu?u gerek?esiyle pek ?ok yazar b?y?k s?k?nt?lar ?ekmi?tir.  Sabahattin Ali sol duru?u nedeniyle bu eziyetten Naz?m gibi pay?n? alanlar aras?ndayd?r.   Ola?an?st? duyarl?ktaki yazar T?rk edebiyat?n?n en g?zel ger?ek?i ?rneklerini, vermi?tir.  Eserlerini sade, abart?s?z, yumu?ak bir ?slupla yazan Sabahattin Ali s?r?kleyici  bir a?k hikayesi olan "K?rk Mantolu Madonna"  eseri ile edebiyat?m?za h?z?nl?, duyarl?, psikolojik derinli?i  olan bir eser kazand?rm??t?r. 

Marcel Proust

Kay?p Zaman?n ?zinde - Swann'?n A?k?
Roland Barthes'in "an?tsal" olarak tan?mlad??? Proust'un 3000 sayfay? a?k?n, "Kay?p Zaman?n ?zinde" eseri otobiyografik ?geler ta??maktad?r.  Bilin?ak??? tekni?i ile yaz?lm??  olan roman?nda Proust, ?ocuklu?undan kesitler aktarm??, zaman?n?n kapal? devre aristokrasisini, dedikodular?n?, etik d??? davran??lar?n? didiklerken, insan karakterinin en ?cra k??elerini ustal?kla sergilemi?tir. Eserinin ana izle?inin "zaman" kavram? olan Proust, bir sanat?? olarak g?revinin, "i?imizde ya?ayan ge?mi?i" ortaya ??karmak oldu?unu s?ylemi?tir.

Yusuf At?lgan

Anayurt Oteli - Yusuf At?lgan
Berna Moran eseri ??yle ?zetler: ??Zebercet?in yaln?zl??? ve ileti?imsizli?i kendi psikolojik nedenlerinden ?t?r? daha u? noktalarda ya?ar, ama sorunu genel insanl?k sorunudur. Ayr?ca roman?n topluma d?n?k bir yan? oldu?unu da unutmamal?y?z. At?lgan, haks?z d?zenden, s?m?r?den, ezilenlerden s?z etmezse de Anayurt Oteli bir t?r ba?kald?r? roman?d?r, ??nk? dolayl? bir bi?imde sergiledi?i toplum, anlay??s?zl???n, ac?mas?zl???n, ?iddetin ve ahlaks?zl???n yayg?n oldu?u yozla?m?? bir toplumdur. Bu metne bu a??dan bakarsak ilgin? ?eyler saptar?z.?

Joseph Conrad

Bat?l? G?zler Alt?nda - Joseph Conrad
Dostoyesvki'nin "Su? ve Ceza" adl? eseri ile s?kl?kla k?yaslanan "Bat?l? G?zler Alt?nda" ile "Gizli Ajan"  adl? kitaplar?nda  ter?rist eylemleri irdeleyen Conrad,, 11 Eyl?l sald?r?lar?ndan sonra "Edebiyat?n Nostradamus'u" olarak an?lmaya ba?lam??t?r.  ?nl? bir Rus devrimcisi olan babas?n?n Sibirya'ya s?r?lmesi  Conrad'? derinden etkilemi?, onun ?l?m?nden sonra ?lkesini terketmesine neden olmu?tur.  Bat?l? G?zler Alt?nda roman? ile Conrad, devrimci ak?mlar?n ve ideallerin, s?radan insanlar ?zerinde sebep oldu?u derin ac?lar? irdeler.

Nezihe Meri?

Korsan ??kmaz? - Nezihe Meri?
Meri?'in T?rk ?yk?c?l???n?n geleneksel ?izgisi ile yenilik?i y?neli?leri aras?nda sa?lam bir k?pr? kurdu?u kabul edildi.   ?? yaln?zl???ndan kurtulamayan kad?nlar? anlatmadaki ba?ar?s? ve ?iirli havas?yla 1950 ku?a??n?n ?yk?c?leri aras?nda belli bir ?izgi olu?turdu. ?yk?lerinde i? ve d?? ger?ekler i? i?e verilirken duygu ve d???nceler ?a?r???mlarla s?rekli beslenerek geli?ir; ?zellikle ilk yap?tlar?nda alttan alta sevgiye, iyimserli?e ve umuda y?neli? sezilir

Jean Paul Sartre

Siyaset ?ark? - Jean Paul Sartre
Hen?z end?strile?memi? k???k bir ?ke, zengin petrol rezervleri nedeniyle, emperyalist mekanizmalar?n bask?s? alt?nda  "siyaset ?ark?n?n" d?ng?s?ne kap?l?r. Bu d?ng?de toplum ?nce ihtil?l yapar, ?zg?rl?klerine kavu?ur ama sonra petrol nedeniyle egemen g??lerin bask?s?na u?rar ve ard?ndan ka??n?lmaz olarak teslimiyet gelir. Kitab?n ba? kahraman? Jean Aguerra, ifade ?zg?rl???, bas?n ?zg?rl???, petrol?n millile?tirilmesi, serbest se?imlerin yap?lmas? vaadiyle, ?lkede yap?lan devrim sonras?nda ba?a ge?er. Ancak onun da, vaadlerini yerine getirmesine izin verilmez. Daha ?nceki ba?kanlar gibi "siyaset ?ark" ?n?n di?lileri aras?nda ???t?l?r. Yeni bir ba?kan ba?a ge?er ve ka??n?lmaz bir ?ekilde ?ark yeniden d?ner.

Bilge Karasu

Uzun S?rm?? Bir G?n?n Ak?am? - Bilge Karasu
Bilge Karasu "Uzun S?rm?? Bir G?n?n Ak?am?" adl? eseriyle 1970 y?l?nda Sait Faik arma?an?n? kazanm??t?r.  Arkaik bir zaman diliminde ge?en kitapta, yeni bir inanc?n topluma bask? ile dayat?lmas? ile, bireyin inan?, kahramanl?k gibi kavramlar kar??s?nda kendi karanl?k yanlar? ile uzla?arak hesapla?mas? ve bu  s?re? sonunda  bir ayd?nlanma noktas?na eri?mesi ele al?nmaktad?r.  Sitemizde ayr?ca Metis Yay?nevi'nin yay?mlad??? "Bilge Karasu Aram?zda" adl? kitab?nda yer alan Nurdan G?rbilek'in Yaz? ile Ar?nma ba?l?kl?  kapsaml? bir yaz?s? bulunmaktad?r. 

V?s'at O Bener

Buzul ?a??n?n Vir?s? - V?s'at O Bener
T?rk edebiyat?n?n en ?etin metinlerinden biri olan "Buzul ?a??n?n Vir?s?" 1950'lerin ?alkant?l? politik ortam?n?, "?kinci Yeni" ak?m?n?n ?iirselli?i i?inde okuyucuya aktar?yor.  Yazar d?nemim panaromas?n?, politik bask? alt?ndaki ta?ra insan?n?n umutlar?n?, d?? k?r?kl?klar?n?, korkular?n?, varolu?sal yaln?zl???n? ?ok girift ve ?rt?k bir kurgulama ile ele al?yor. Ayr?ca eserinde, bilin? ak??? tekni?iyle ileri geri giden zaman parantezleri i?inde, y?rek burkan bir a?k hikayesinini de dile getiriyor.

Orhan Pamuk

Manzaradan Par?alar - Hayat, Sokaklar, Edebiyat - Orhan Pamuk
Kendi deyimi ile "Cihangir'in yaln?z yazar?" olan Orhan Pamuk hayat manzaras?ndan par?alarla size y?re?ini a??yor, sizinle dertle?iyor, engin bilgisini sizinle payla??yor.  B?ylesine b?y?k bir yazar?n hem yaz?lar?n? hem de kendi ki?ili?ini hi? ?ekinmeden, ayr?nt?lar?yla ortaya koymas? ?a??rt?c?.  Y?kl? hacmine ra?men kitap bir roman tad?nda. 
Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Grand Prix
Franck Muller Freedom Replica
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!